3ο μνημόνιο: ΟΛΟ το κείμενο που υπέγραψε η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ

1. Euro Summit: Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015

Θέμα: Δήλωση της συνόδου για το ευρώ, Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015

H σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης με τις ελληνικές αρχές ως προαπαιτούμενο για πιθανή μελλοντική συμφωνία σχετικά με νέο πρόγραμμα του ΕΜΣ. Στο πλαίσιο αυτό έχει βασική σημασία η ανάληψη ιδίας ευθύνης από τις ελληνικές αρχές, τις δε δεσμεύσεις πολιτικής πρέπει να ακολουθήσει η επιτυχής υλοποίησή τους. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν χρηματοπιστωτική συνδρομή από τον ΕΜΣ αναμένεται να απευθύνουν, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογο αίτημα και στο ΔΝΤ1.

Αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η Ευρωομάδα να συμφωνήσει σχετικά με νέο πρόγραμμα του ΕΜΣ. Επομένως, η Ελλάδα θα ζητήσει τη συνέχιση της στήριξης του ΔΝΤ (παρακολούθηση και χρηματοδότηση) από τον Μάρτιο του 2016. Με δεδομένη την ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης με την Ελλάδα, η σύνοδος κορυφής για το ευρώ χαιρετίζει τις δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών να θεσπίσουν χωρίς χρονοτριβή μια πρώτη δέσμη μέτρων. Στα μέτρα αυτά, τα οποία θα ληφθούν με πλήρη εκ των προτέρων συμφωνία με τους θεσμούς, θα περιλαμβάνονται:

1 Συνθήκη ΕΜΣ, αιτιολογική σκέψη 8.

2. έως 15 Ιουλίου • ο εξορθολογισμός του συστήματος ΦΠΑ και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης για αύξηση των εσόδων· • άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος συνολικού προγράμματος μεταρρύθμισης των συντάξεων· 

• η διασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ· 

• η πλήρης εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, κυρίως με την έναρξη λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου πριν από την οριστικοποίηση του Μνημονίου Συνεννόησης και με την εισαγωγή ημιαυτόματων περικοπών δαπανών σε περίπτωση παρεκκλίσεων από φιλόδοξους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος αφού ζητηθεί η γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και με την επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης από τους θεσμούς· έως τις 22 Ιουλίου • η θέσπιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η οποία αποτελεί μείζονα αναδιάρθρωση των διαδικασιών και των ρυθμίσεων του συστήματος πολιτικής δικαιοσύνης και μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική διαδικασία και να μειώσει τις δαπάνες· 

• η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (BRRD) με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αμέσως μετά, και μόνον μετά τη νομική εφαρμογή των τεσσάρων πρώτων προαναφερόμενων μέτρων καθώς και την έγκριση όλων των δεσμεύσεων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο από την Ελληνική Βουλή, κατόπιν επαλήθευσης από τους θεσμούς και την Ευρωομάδα, μπορεί να ληφθεί απόφαση προκειμένου να δοθεί στους θεσμούς η εντολή διαπραγμάτευσης μνημονίου συνεννόησης (ΜΣ). Η απόφαση αυτή θα ληφθεί υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εθνικές διαδικασίες και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της Συνθήκης για τον ΕΜΣ βάσει της εκτίμησης που μνημονεύεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

3.Προκειμένου να αποτελέσει τη βάση για την επιτυχή σύναψη του μνημονίου συνεννόησης, η ελληνική πρόταση μεταρρυθμιστικών μέτρων πρέπει να ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό ώστε να ληφθεί υπόψη η σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής και δημοσιονομικής θέσης της χώρας το τελευταίο έτος. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δεσμευθεί επισήμως να ενισχύσει τις προτάσεις της σε τομείς που έχουν προσδιορίσει οι θεσμοί, με ικανοποιητικό και σαφές χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση και την εφαρμογή νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών κριτηρίων, των ορόσημων και των ποσοτικών κριτηρίων, ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση των πολιτικών μεσοπρόθεσμα. Πρέπει κυρίως, σε συμφωνία με τους θεσμούς: 

Να πραγματοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και να προσδιορίσει πολιτικές ώστε να αντισταθμίσει πλήρως τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012, καθώς και να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή εναλλακτικά μέτρα που θα συμφωνηθούν αμοιβαία ως τον Οκτώβριο του 2015· 

Να προχωρήσει σε πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων με σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση όλων των συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ Ι, μεταξύ άλλων για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, τις περιόδους εκπτώσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, το γάλα και τα αρτοποιεία, εκτός από τις συστάσεις για τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε επόμενο στάδιο, καθώς και για το άνοιγμα των μακροοικονομικώς κρίσιμων κλειστών επαγγελμάτων (π.χ. μεταφορές με οχηματαγωγά). Στο πλαίσιο των επακόλουθων ενεργειών σύμφωνα με την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ ΙΙ, πρέπει να συμπεριληφθεί στις προαπαιτούμενες δράσεις η μεταποίηση· 

Σε ό,τι αφορά τις αγορές ενέργειας, να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), εκτός αν μπορούν να βρεθούν μέτρα αντικατάστασης με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον ανταγωνισμό, βάσει συμφωνίας με τους θεσμούς·  όσον αφορά τις αγορές εργασίας, να προχωρήσει σε αυστηρή επανεξέταση και εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των εργατικών κινητοποιήσεων και, σύμφωνα με την οικεία οδηγία και βέλτιστη πρακτική της ΕΕ, των ομαδικών απολύσεων βάσει του χρονοδιαγράμματος και της προσέγγισης που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς.

Κατόπιν της επανεξέτασης αυτής, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, θα πρέπει δε να μη συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς·

4. Να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βήματα για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων τόσο αποφασιστικής δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όσο και μέτρων για την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης του ΤΧΣ και των τραπεζών, ιδίως με την εξάλειψη κάθε πιθανότητας πολιτικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στις διαδικασίες διορισμού. Πέραν τούτου, οι ελληνικές αρχές οφείλουν να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες: 

Να αναπτύξουν ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με βελτιωμένη διακυβέρνηση· ελληνικά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας θα μεταφερθούν σε ανεξάρτητο ταμείο, το οποίο θα τα ρευστοποιήσει με ιδιωτικοποιήσεις και άλλους τρόπους. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μια πηγή για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισεκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισεκ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις. 

Το ταμείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών και την εποπτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών. Σε συμφωνία με τους θεσμούς και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για να διασφαλιστούν διαφανείς διαδικασίες και κατάλληλος καθορισμός τιμών για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της ελληνικής κυβέρνησης, να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό την ελληνική διοίκηση και να θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία ικανοτήτων και την αποπολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης. Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20 Ιουλίου ύστερα από συζητήσεις με τους θεσμούς. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει περαιτέρω το κόστος της ελληνικής διοίκησης, βάσει χρονοδιαγράμματος σε συμφωνία με τους θεσμούς·

5. Να εξομαλύνουν πλήρως τις μεθόδους εργασίας με τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων επιτόπιων εργασιών στην Αθήνα, ώστε να βελτιωθούν η υλοποίηση και η παρακολούθηση του προγράμματος. Η κυβέρνηση οφείλει να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς όσον αφορά όλα τα νομοσχέδια στους σχετικούς τομείς, αρκετό χρόνο πριν από την υποβολή τους σε δημόσια διαβούλευση ή στη Βουλή. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει και πάλι ότι η υλοποίηση είναι βασικής σημασίας και στο πλαίσιο αυτό εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση των ελληνικών αρχών να ζητήσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, στήριξη από τους θεσμούς και τα κράτη μέλη για τεχνική βοήθεια, ζητά δε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτή την ευρωπαϊκή στήριξη·

Εξαιρουμένου του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση θα επανεξετάσει, με σκοπό να τις τροποποιήσει, τις θεσπισθείσες νομοθετικές πράξεις που δεν συνάδουν με τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου διότι συνιστούν υπαναχώρηση σε σχέση με δεσμεύσεις από προηγούμενα προγράμματα ή θα προσδιορίσει σαφή ισοδύναμα για την αντιστάθμιση των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν συνεπεία των ανωτέρω πράξεων. Οι αναφερόμενες ανωτέρω δεσμεύσεις αποτελούν ελάχιστες απαιτήσεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ελληνικές αρχές. 

Εντούτοις, η σύνοδος κορυφής για το ευρώ κατέστησε σαφές ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων δεν προδικάζει οποιαδήποτε ενδεχόμενη τελική συμφωνία επί νέου προγράμματος του ΕΜΣ, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε απόφαση επί του συνολικού πακέτου (περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών αναγκών, της βιωσιμότητας του χρέους και της πιθανής ενδιάμεσης χρηματοδότησης). Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ λαμβάνει υπόψη τις πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες του προγράμματος ύψους μεταξύ 82 και 86 δισεκ. ευρώ, όπως έχουν εκτιμηθεί από τους θεσμούς. Καλεί τους θεσμούς να διερευνήσουν τις δυνατότητες για τη μείωση του χρηματοδοτικού φακέλου, μέσω εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή μέσω υψηλότερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Η αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές, η οποία αποτελεί στόχο κάθε προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας, μειώνει την ανάγκη χρησιμοποίησης του συνολικού χρηματοδοτικού φακέλου. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ λαμβάνει υπόψη τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας, οι οποίες καταδεικνύουν την ανάγκη ταχύτατης προόδου για τη λήψη απόφασης επί νέου μνημονίου συνεννόησης: Οι ανάγκες αυτές εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 7 δισεκ. ευρώ έως τις 20 Ιουλίου και σε ακόμη 5 δισεκ. ευρώ μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το ελληνικό κράτος θα μπορέσει να αποπληρώσει τις καθυστερούμενες οφειλές του προς το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος και να εκπληρώσει κατά τις ερχόμενες εβδομάδες τις υποχρεώσεις του που συνδέονται με το χρέος, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την ομαλή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Οι κίνδυνοι της μη ταχείας ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων βαρύνουν πλήρως την Ελλάδα. Η σύνοδος για το ευρώ καλεί την Ευρωομάδα να συζητήσει επειγόντως τα ζητήματα αυτά.

6. Λόγω των σοβαρότατων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας, ο συνολικός φάκελος του πιθανού νέου προγράμματος του ΕΜΣ θα πρέπει να περιλάβει τη δημιουργία αποθεματικού ασφάλειας ύψους 10 έως 25 δισεκ. για τον τραπεζικό τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές ανάγκες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης, εκ του οποίου αναμένεται να είναι άμεσα διαθέσιμο ποσό ύψους 10 δισεκ. ευρώ σε διαχωρισμένο λογαριασμό στον ΕΜΣ. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ έχει επίγνωση ότι η ταχεία λήψη απόφασης επί νέου προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για να ανοίξουν πάλι οι τράπεζες, ώστε να αποφευχθεί με τον τρόπο αυτό η αύξηση του συνολικού χρηματοδοτικού φακέλου. Η ΕΚΤ και ο ΕΕΜ θα διενεργήσουν συνολική αξιολόγηση μετά το καλοκαίρι. 

Το συνολικό αποθεματικό ασφάλειας θα καλύψει τις πιθανές κεφαλαιακές ελλείψεις μετά τη συνολική αξιολόγηση αφού εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη επιδείνωση του εσωτερικού μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης έχουν θεσπίσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μία αξιοσημείωτη δέσμη μέτρων προς υποστήριξη της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας, η οποία εξομάλυνε την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας και μείωσε το κόστος σημαντικά. 

Με αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο του πιθανού μελλοντικού προγράμματος του ΕΜΣ, καθώς και σύμφωνα με το πνεύμα της δήλωσης της Ευρωομάδας του Νοεμβρίου του 2012, η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα (πιθανή παράταση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής), για να εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο. Τα μέτρα αυτά θα εξαρτώνται από την πλήρη υλοποίηση των μέτρων τα οποία πρόκειται να συμφωνηθούν σε πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εξεταστούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση επανεξέτασης. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει ότι δεν μπορούν να αναληφθούν απομειώσεις της ονομαστικής αξίας του χρέους. Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν πλήρως και εγκαίρως τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους.

7. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, η Ευρωομάδα και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΜΣ, να δώσουν εντολή στους θεσμούς να διαπραγματευτούν νέο πρόγραμμα του ΕΜΣ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΜΣ, βάσει της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Για να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα (εντός των προσεχών 3-5 ετών), η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις ελληνικές αρχές για την κινητοποίηση ποσού έως 35 δισεκ. ευρώ (από διάφορα ενωσιακά προγράμματα) για τη χρηματοδότηση της επενδυτικής και οικονομικής δραστηριότητας, μεταξύ άλλων σε επίπεδο ΜΜΕ. Ως έκτακτο μέτρο και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών της Ελλάδας, η Επιτροπή θα προτείνει την αύξηση του επιπέδου προχρηματοδότησης κατά 1 δισεκ. ευρώ για την άμεση τόνωση των επενδύσεων, πράγμα που θα ρυθμιστεί από τους συννομοθέτες της ΕΕ. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα παράσχει επίσης χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα.
 _________________________ * * * _____________________

Ακολουθεί το κείμενο του πιο πρόσφατου μνημονίου το οποίο έληξε τον Ιουνίου του 2015. Σε αυτό το κείμενο βασίστηκε το πρόσφατο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ

ΕΛΛΑΔΑ: Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής

Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) υπόκεινται σε τριμηνιαίες αξιολογήσεις των όρων καθ'όλη την διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των δόσεων βασίζεται πάνω στην τήρηση κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης και σε μία θετική αξιολόγηση της προόδου η οποία πραγματοποιείται σε σχέση με τα κριτήρια πολιτικής της Απόφασης του Συμβουλίου 2011/734/ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2011 (όπως έχει τροποποιηθεί - εφεξής καλούμενη "Απόφαση του Συμβουλίου"), το μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής (ΜΟΧΠ) και το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης. 

Το παράρτημα επί της παροχής δεδομένων αποτελεί τμήμα του Μνημονίου και το πόσο καλά θα εφαρμοστεί, θα ληφθεί υπόψη για την εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης. 

Η Ελλάδα δεσμεύεται να προβεί σε διαβουλεύσεις με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ως προς την υιοθέτηση μορφών πολιτικής οι οποίες εμπίπτουν εντός του πεδίου του παρόντος Μνημονίου παρέχοντας επαρκές χρονικό περιθώριο για αξιολόγηση. Η Κυβέρνηση δημοσιεύει τριμηνιαία έκθεση σε συμμόρφωση με το Άρθρο 4 της Αποφάσεως του Συμβουλίου.

Σε εναρμόνιση προς τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου 2011, η Κυβέρνηση θα συνεργασθεί πλήρως με τα κλιμάκια της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την ενίσχυση της παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος και θα παρέχει στις ομάδες προσωπικού πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και άλλα στοιχεία που αφορούν την Ελληνική διοίκηση. Η κυριότητα του προγράμματος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την υλοποίηση του προγράμματος παραμένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

Περιεχόμενα:

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών

2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον 
 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση του δημόσιου χρέους
2.2 Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής
2.3 Μεταρρύθμιση της διοίκησης των εσόδων
2.3.1 Οργάνωση
2.3.2 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαφθοράς
2.3.3 Είσπραξη Φορολογικών Εσόδων
2.3.4 Φορολογικές Διαφορές
2.3.5 Διοίκηση της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων
2.3.6 Εργαλεία
2.4 Μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
2.5 Διασφαλίσεις για την υλοποίηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων
2.5.1 Ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ
2.5.2 Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και υλοποίηση
2.5.3 Παρακολούθηση και αναφορά
2.5.4 Διορθωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων
2.5.5 Διαφάνεια, λογοδοσία και εποπτεία
2.5.6 Λογαριασμός εξυπηρέτησης χρέους
2.6 Άλλες θεσμικές απαιτήσεις
2.7 Φτιάχνοντας μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση
2.7.1 Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης
2.7.2 Αποφυγή σπατάλης και ποιοτική ενίσχυση μέσω χρηστών δημοσίων προμηθειών
2.8 Ολοκλήρωση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης για την εξασφάλιση βιωσιμότητας
2.9 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
2.9.1 Διακυβέρνηση
2.9.2 Έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης
2.9.3 Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
2.9.4 Παροχές υπηρεσιών από το ΕΣΥ
2.9.5 Κεντρικές προμήθειες
2.10 Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευση

3 Σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος
3.1 Ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα
3.1.1 Προσδιορισμός κεφαλαιακών αναγκών
3.1.2 Διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης
3.2 Πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος
3.3 Εξυγίανση των υποκεφαλαιοποιημένων τραπεζών
3.4 Διασφαλίσεις για την εξασφάλιση σταθερότητας και βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος
3.5 Προσαρμογή της τραπεζικής εποπτείας
3.6 Αναθεώρηση του πλαισίου αδυναμίας πληρωμής
3.7 Επόμενα τεστ αντοχής

4 Ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας και προώθηση της απασχόλησης
4.1 Μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού των μισθών
4.2 Προσαρμοστικότητα της διευθέτησης των ωρών εργασίας
4.3 Μείωση του μη μισθολογικού κόστους
4.4 Μείωση του κόστους συμμόρφωσης, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της παρατυπίας.
4.5 Εργασιακός νόμος με μεγαλύτερη διαφάνεια και εκτελεσιμότητα
4.6 Υποστήριξη προς τους ανέργους

5 Δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική δραστηριότητα
5.1 Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
5.1.1 Εξορθολογισμός / κατάργηση οιονεί- δημοσιονομικών εισφορών
5.1.2 Μείωση των διαδικαστικών και άλλων διοικητικών βαρών
5.1.3 Ενισχύοντας τον ανταγωνισμό
5.2 Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος για την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.
5.2.1 Αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας
5.2.2 Στατιστικά Δικαιοσύνης
5.2.3 Μείωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
5.2.4 Μείωση εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων
5.2.5 Αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων
5.2.6 Ανάπτυξη των εφαρμογών e-δικαιοσύνη στα δικαστήρια
5.2.7 Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και μεσολάβησης.
5.2.8 Άλλα μέτρα μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.

6 Αποτελεσματικοί κλάδοι και υπηρεσίες δικτύων
6.1 Ενεργειακή πολιτική
6.1.1 Αποτελεσματικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες προμήθειας
6.1.2 Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΣΦΑ
6.1.3 Διασφάλιση ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν το κόστος
6.1.4 Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων μέτρησης
6.1.5 Εξασφαλίζοντας οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
6.1.6 Σχεδιασμός για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
6.1.7 Διανομή καυσίμων
6.2 Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
6.3 Μεταφορές
6.3.1 Οδικές μεταφορές
6.3.2 Θαλάσσιες δραστηριότητες και Λιμάνια
6.3.3 Αεροπλοΐα
6.3.4 Σιδηρόδρομοι

7 Κλάδος Λιανικής
7.1 Κλειστά επαγγέλματα, επαγγελματικά προσόντα και παροχή υπηρεσιών
7.1.1 Άρση των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των κλειστών επαγγελμάτων
7.1.2 Επιπλέον μέτρα
7.1.3 Διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων
7.1.4 Οδηγία Υπηρεσιών: αξιοποίηση των ωφελειών των πληροφοριών του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης

8 Αύξηση του αντίκτυπου των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

9 Παρακολούθηση και Τεχνική Βοήθεια
9.1 Στατιστικά στοιχεία

10 Παραρτήματα
10.1 Σχέδιο αποκρατικοποιήσεων και ενδιάμεσα στάδια
10.2 Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα
10.2.1 1η Λίστα: λίστα από περιορισμούς σε επιλεγμένα επαγγέλματα που πρέπει να καταργηθούν πριν από την επόμενη εκταμίευση
10.2.2 2η Λίστα: νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα / οικονομικές δραστηριότητες των οποίων το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να συμμορφωθεί με γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού
10.3 Συμφωνημένος οδικός χάρτης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
10.4 Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Οικονομικών
10.5 Μη εξαντλητικός κατάλογος αναθεωρήσεων κανονισμών για την εργασία σε λιμάνια υπό τη νέα στρατηγική για τα λιμάνια
10.6 Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2012 και Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για 2013-16 10.7 Παροχή δεδομένων

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών

Η πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής επεκτάθηκε κατά δύο έτη για να ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη της αναμενομένης οικονομική ύφεση.

Η κατά δύο έτη επέκταση της περιόδου προσαρμογής θα αμβλύνει την επίπτωση στην οικονομία ενώ, θα εξασφαλίσει μια βιώσιμη δημοσιονομική θέση. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής, οι στόχοι του πρωτογενούς ισοζυγίου έχουν οριστεί σε 0%,1,5%,3% και 4,5% του ΑΕΠ για τη περίοδο των τεσσάρων ετών 2013-2016, αντίστοιχα. Η επέκταση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας τρόπος μείωσης της προσπάθειας, και ως εκ τούτου να μειωθεί η αξιοπιστία του προγράμματος. Αντιθέτως, οι δημοσιονομικές προσπάθειες που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος παραμένουν πολύ μεγάλες κατά το διάστημα 2013-14 και σε μεγάλο βαθμό εμπροσθοβαρείς.

Παρά το ότι, το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να βελτιωθεί κατά μόλις 1,5% του ΑΕΠ ανά έτος, το κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο (CAPB) αναμένεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστο 2% του ΑΕΠ στο 2013 καθώς η οικονομική ανάκαμψη δεν αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2013. Έτσι, ακόμα και αν η βελτίωση του στόχου του ονομαστικού πρωτογενούς ισοζυγίου είναι λιγότερο αισιόδοξη από αυτή του Μαρτίου, η βαθύτερη ύφεση σημαίνει ότι, η προσπάθεια προσαρμογής είναι εξίσου σκληρή.

Τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να επιτευχθούν οι αναθεωρημένοι στόχοι του πρωτογενούς ισοζυγίου στο κεντρικό μακροοικονομικό σενάριο ανέρχονται σε 9,2 δισεκατομμύρια Ευρώ και 13,4 δισεκατομμύρια Ευρώ στα έτη 2013-14, αντίστοιχα. Η αναθεωρημένη πορεία προς το πρωτογενές ισοζύγιο σημαίνει ότι, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης θα πέσει κάτω απο 3% του ΑΕΠ το 2016, δύο έτη αργότερα από ότι είχε αρχικά προβλεφτεί.

Δημοσιονομική εξυγίανση

Η πορεία προσαρμογής προς τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος θα αποσκοπεί στην επίτευξη ενός πρωτογενούς ελλείμματος (έλλειμμα που δεν περιλαμβάνει δαπάνες τόκων) της Γενικής Κυβέρνησης που δεν θα υπερβαίνει τα 2.925 εκατομμύρια Ευρώ (1,5% ΑΕΠ) το 2012, και πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης τουλάχιστο 0 εκατομμύρια Ευρώ (0,0% του ΑΕΠ) το 2013, 2.775 εκατομμύρια Ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) το 2014, 5.700 εκατομμύρια Ευρώ (3,0% του ΑΕΠ) το 2015 και 9.000 εκατομμύρια (4,5% του ΑΕΠ) Ευρώ το 2016. Πριν από τα μέτρα μείωσης χρέους που συμφωνήθηκαν το Δεκέμβριο 2012, αυτοί οι στόχοι για το πρωτογενές έλλειμμα/πλεόνασμα υποδηλώνουν ένα συνολικό ΕΣΛ-έλλειμμα της κυβέρνησης 6,9% του ΑΕΠ για το 2012, 5,4% του ΑΕΠ το 2013, 4,5% του ΑΕΠ το 2014 και 3,4% του ΑΕΠ το 2015 και 2,0% του ΑΕΠ το 2016.

Οι αριθμοί αυτοί θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι, θα οδηγήσουν σε βελτίωση του κλάσματος του κυκλικά προσαρμοσμένου πρωτογενούς ισοζυγίου ως προς το ΑΕΠ από 4,1% το 2012, σε 6,2% το 2013 και τελικά 6,4% του ΑΕΠ το 2014, 2015 και 2016 και σε ένα κλάσμα κυκλικά προσαρμοσμένου ελλείμματος της κυβέρνησης προς ΑΕΠ -1,3% το 2012, 0,7% το 2013, 0,4% το 2014, 0,0% το 2015 και -0,4% το 2016, αντικατοπτρίζοντας το προφίλ των πληρωμών των τόκων.

Έσοδα από την αποκρατικοποίηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές σχετικές με την ανακεφαλαιοποίση των τραπεζών, καθώς και όλες οι μεταβιβάζεις που συνδέονται με την απόφαση του Eurogroup τις 21 Φεβρουαρίου 2012 σε σχέση με το εισόδημα των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), που προκύπτουν από τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα μειώσουν την απαιτούμενη προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης και δεν θα μετρήσουν στην αξιολόγηση αυτών των στόχων.

Η πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής, για την οποία έγινε αναφορά στη προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των μέτρων μείωσης χρέους που πρέπει να εκτελεστούν το Δεκέμβριο 2012, θα είναι σύμφωνη με ένα κλάσμα ενοποιημένου χρέους Γενικής Κυβέρνησης προς ΑΕΠ κάτω του 160% το 2016.

Πριν από την εκταμίευση η Κυβέρνηση:
  • Υιοθετεί τον προϋπολογισμό του 2013.
  • Υιοθετεί πρόσθετα μέτρα (βλέπε Παράρτημα 9.6) με σκοπό την μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος κατά 2925 εκατομμύρια Ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) το 2012, 0 εκατομμύρια Ευρώ (0% του ΑΕΠ) το 2013, και εξασφαλίζει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 2775 εκατομμύρια Ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) το 2014, 5700 εκατομμύρια Ευρώ (3,0% του ΑΕΠ) το 2015 και 9000 εκατομμύρια Ευρώ (4,5% του ΑΕΠ) το 2016.
  • Υιοθετεί τη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (από εδώ και στο εξής ΜΔΣ) που καλύπτει έως το 2016 καθώς και τον αντίστοιχο εφαρμοστικό νόμο. Το ΜΔΣ επεξεργάζεται μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης μόνιμου χαρακτήρα, τα οποία εξασφαλίζουν πως τα ανώτατα όρια του ελλείμματος για το 2013-16, όπως τέθηκαν από την Απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπερβαίνονται, και πως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μπαίνει σε βιώσιμη πτωτική πορεία.
Σε συνέχεια της απόφασης αναφορικά με τις τελικές λεπτομέρειες των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων στην άμεση φορολογία εισοδήματος, οι αρχές θα επανεξετάσουν τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2014 και θα συμφωνήσουν με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για τα μέτρα που απαιτούνται για να κλείσει κάθε εναπομείναν έλλειμμα για το 2014, στα πλαίσια της επόμενης αναθεώρησης του προγράμματος.

Κατά την έκταση που το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το 2015-2016 παραμένει, οι αρχές θα μπορούσαν να ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές για να κλείσει αυτό, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των εσόδων με διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της περαιτέρω μείωσης των απαλλαγών και εκπτώσεων, την επέκταση των μέτρων που λήγουν και τις στοχευμένες περικοπές στις τρέχουσες δαπάνες. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες για να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου το επενδυτικό πρόγραμμα για πιο αποτελεσματική υποστήριξη στην ανάπτυξη. Οι αρχές θα καθορίσουν συγκεκριμένα σχέδια για το 2015, όχι αργότερα από τα τέλη Αυγούστου 2013, όταν θα διαμορφώσουν ένα λεπτομερές δημοσιονομικό πρόγραμμα για το 2014-2015 που θα οδηγεί σε πρωτογενές πλεόνασμα 3% μέχρι το 2015. 

2. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον 

2.1. Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση του δημόσιου χρέους 

Οι αποκρατικοποιήσεις δημόσιων εταιριών συνεισφέρουν στην μείωση του δημόσιου χρέους, όπως και στην μείωση των επιδοτήσεων, λοιπών μεταβιβάσεων ή κρατικών εγγυήσεων προς τις κρατικές επιχειρήσεις. Επίσης, αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εν γένει ενώ προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν τάχιστα και αποτελεσματικά με το Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων, με σκοπό της είσπραξης 50 δισεκατομμύρια Ευρώ, ακόμα και αν η πώληση περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τη διάρκεια του Οικονομικού Προγράμματος Προσαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να μονώσει τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης από πολιτικές πιέσεις.

Η παροχή βασικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών από αποκρατικοποιημένες επιχειρήσεις, θα διασφαλίζεται πλήρως σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής και σε συμμόρφωση με τη συνθήκη της ΕΕ και τους κατάλληλους δευτερογενής νομοθετικούς κανόνες.

Πριν από την εκταμίευση η Κυβέρνηση: Ενδυναμώνει το θεσμικό πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων: 

a. Παρουσιάζοντας στη Βουλή ένα επικαιροποιημένο Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων με το ΜΔΣ 2012-2016.

b. Δημοσιεύοντας εξαμηνιαία επικαιροποίηση του Σχεδίου Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο θα περιλαμβάνει μια Επισκόπηση Χαρτοφυλακίου με περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων αποκρατικοποίησης, ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματιζόμενων δημόσιων διαγωνισμών και στόχο συνολικών εσόδων για το τρέχον και επόμενο έτος.

c. Τροποποιώντας τα Άρθρα του Καταστατικού του ΤΑΥΠΕΔ (Άρθρο 16.3.) προκειμένου να διευκρινιστεί η «εύλογη αιτία» αναγκαία για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται κυρίως από την αδικαιολόγητη αναστολή ή όταν εκ προθέσεως τίθενται σε κίνδυνο οι σκοποί του ΤΑΥΠΕΔ από πράξεις ή παραλήψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

d. Τροποποιώντας το Νόμο 3986/2011 για να απαιτείται η δημοσίευση τριμηνιαίων αναφορών από το ΤΑΥΠΕΔ των δράσεων και των οικονομικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης μιας αναλυτικής δήλωσης κερδών και ζημιών , κατάστασης ταμειακών ροών καθώς και ισολογισμό μέσα σε 60 ημέρες από το τέλος κάθε τριμήνου.

Μεταβιβάζει την κυριότητα περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΥΠΕΔ: Μεταβιβάζοντας στο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΥΠΕΔ την πλήρη κα άμεση κυριότητα (μετοχές ή δικαιώματα παραχώρησης) των: Εγνατία Οδός, και των περιφερειακών αεροδρομίων της Ελευσίνας, Λαυρίου, Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Καβάλας, Κέρκυρας, Πάτρας, Ηρακλείου και Ραφήνας.

f. Υπογράφοντας το συμβόλαιο μεταξύ του ΤΑΥΠΕΔ και του Υπουργείου Οικονομικών για τη χρήση των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΒΟ.

g. Δημοσιεύοντας Διυπουργική Απόφαση η οποία εξασφαλίζει πως τα έσοδα από τις πωλήσεις των Ψηφιακών Μερισμάτων μεταβιβάζονται στο ΤΑΥΠΕΔ.

h. Παρέχοντας από τα αρμόδια υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Κράτος. 

Εξαλείφει τα νομικά εμπόδια για την πώληση περιουσιακών στοιχείων: 

i. Τροποποιώντας/ καταργώντας τις νομοθετικές διατάξεις των εταιριών που αποκλίνουν από το νομικό πλαίσιο ιδιωτικών εταιριών(ΔΕΗ, και λιμενικές αρχές του ΟΛΠ και ΟΛΘ, ΕΛΠΕ, ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ, λιμάνια κλπ.) σχετικά με όποιους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου των ιδιωτών μετόχων.

j. Ξεκινώντας τη διαδικασία για την απόκτηση αδειών χρήσης γης και χωροταξικού σχεδιασμού (ΕΣΧΑΔΑ) δηλ. υποβάλλοντας την περιβαλλοντική και χρήσης γης μελέτη για το Αφάντου και την Κασσιόπη. 

Προχωράει με τον δημόσιο διαγωνισμό για τη πρόσληψη συμβούλων: 

k. Ξεκινώντας με την υποβολή προσφορών για το διορισμό συμβούλων για τις ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, Φυσικό Αέριο Νότιας Καβάλας, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με βάση τους υπάρχοντες κανόνες δημοσίων συμβάσεων.

Άλλες δράσεις που πρέπει να γίνουν από τη Κυβέρνηση συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Άμεση υιοθέτηση της απαραίτητης πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, σε συνέπεια με τις αναγκαίες δράσεις για ένα ταχύ Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων. [Παράρτημα 1.1].
 2. Η καθιέρωση ενός κανονιστικού πλαισίου για τα αεροδρόμια (Ιανουάριος 2013), τα Κρατικά Λαχεία, λιμάνια (Απρίλιος 2013) και εταιρίες ύδρευσης (Δεκέμβριος 2012).
 3.Η κατάθεση της προ-κοινοποίησης στις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και την αποζημίωση του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (Δεκέμβριος 2012).
 4.Έναρξη δημόσιου διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό (Μάρτιος 2013).
 5.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταβιβάζεται στο ΤΑΥΠΕΔ (Μάρτιος 2013) και ο διαγωνισμός για τη πώληση ξεκινάει (Ιούνιος 2013).
6. Μεταβίβαση σαράντα νέων στοιχείων ακίνητης περιουσίας (που προσδιορίζονται ως «περιουσιακά στοιχεία κατηγορίας 2 και 3» στο Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων) στο ΤΑΥΠΕΔ (Μάρτιος 2013).
7. Πλήρη ταυτοποίηση και περιγραφή όλων των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας στην Κατηγορία 3,150 στοιχεία τα οποία έχουν προεπιλεχθεί και προ-εκτιμηθεί από το ΤΑΥΠΕΔ (Δεκέμβριος 2013).
8.Μεταβίβαση της πλήρους και άμεσης κυριότητας των 1.000 εμπορικά βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας στο ΤΑΥΠΕΔ (τέλος 2013). Η μεταβίβαση θα γίνει σε τέσσερα στάδια, βάση των συγκεκριμένων ενδιάμεσων στόχων για 250 περιουσιακά στοιχεία ανά τρίμηνο (ξεκινώντας τον Ιανουάριο 2013).
9. Διασφάλιση ότι, δεν θα υπάρξει καμία μεταβίβαση ή παρακράτηση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου χωρίς τη πρότερη διαβούλευση και συμφωνία του ΤΑΥΠΕΔ και των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, σε φορέα εκτός του ΤΑΥΠΕΔ , συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των νεοϊδρυθέντων εταιριών ειδικού σκοπού των συνταξιοδοτικών ταμείων ή άλλων ειδικών νομικών φορέων, ή μέχρι τη χρονική στιγμή όπου τα περιουσιακά στοιχεία απαραίτητα για το Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων έχουν εξασφαλιστεί. (Συνεχές).
10.Τροποποίηση μετά την αποκρατικοποίηση, όλων των καταστατικών διατάξεων (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων εργασίας) ώστε να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τη νομοθεσία του ιδιωτικού τομέα (Συνεχές).
11.Το ΤΑΥΠΕΔ θα συνεχίσει να είναι επιφορτισμένο με τη πώληση περιουσιακών στοιχείων όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσματικά αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, δεν θα υπάρχει περαιτέρω πολιτική επανεξέταση μόλις ένα περιουσιακό στοιχείο μεταβιβαστεί στο ΤΑΥΠΕΔ. Για να εξασφαλιστεί ότι το ΤΑΥΠΕΔ είναι υπόλογο σε αυτό το ρόλο θα ενισχυθεί η διαφάνεια των λειτουργιών του. Για το σκοπό αυτό, το ΤΑΥΠΕΔ θα δημοσιεύει τριμηνιαίες αναφορές των βημάτων για τη διευκόλυνση των αποκρατικοποιήσεων, οικονομικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου και της κατάστασης κερδών και ζημιών, κατάστασης ταμειακών ροών καθώς και ισολογισμό μέσα σε 60 ημέρες από το τέλος κάθε τριμήνου (Συνεχές).
12.Η εξασφάλιση εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις που σωρρευτικά από τον Ιούνιο 2011 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον (€1,6 εκατομμύρια Ευρώ) ως το τέλος 2012, (€4,2 εκατομμύρια Ευρώ) ως το τέλος 2013, (€6,5 εκατομμύρια Ευρώ) ως το τέλος 2014, (€7,7 εκατομμύρια Ευρώ) ως το τέλος 2015, (€11,1 εκατομμύρια Ευρώ) ως το τέλος 2016. 

2.2 Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής 

Η Κυβέρνηση θα προετοιμάσει μια φορολογική μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, καταργεί φοροαπαλλαγές και προτιμησιακά καθεστώτα, διευρύνοντας έτσι τις βάσεις, και επιτρέπει τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών όσο βελτιώνεται η απόδοση των εσόδων. Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιριών. Η μεταρρύθμιση θα υιοθετηθεί το Δεκέμβριο 2012 και θα μπει σε εφαρμογή το 2013.

Μέχρι το Νοέμβριο 2012, η Κυβέρνηση θα ανακοινώσει το πλήρες σχέδιο των ενδιάμεσων βημάτων- συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών δράσεων και των απαραίτητων τεχνικών βημάτων- μέχρι το νέο φορολογικό σύστημα να γίνει λειτουργικό Αυτά τα ενδιάμεσα βήματα θα περιλαμβάνουν δημόσια διαβούλευση και κατάλληλη επισκόπηση από τους υπαλλήλους της ΕΕ, ΕΚΤ και του ΔΝΤ.

Έως τον Μάρτιο 2013, η Κυβέρνηση καθιστά πλήρως λειτουργική μια τυποποιημένη διαδικασία για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Φορολόγησης Κεφαλαίου.

2.3 Μεταρρύθμιση της διοίκησης των εσόδων

Ένα δυνατό και εστιασμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα υλοποιηθεί τους προσεχείς μήνες θα αντιμετωπίσει όλες τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος και θα ενισχύσει τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς Η Κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με αυτό άλλων οικονομιών χωρών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αυτονομία για τη διεύθυνση φορολογικής διοίκησης, ιδιαίτερα για την καθημερινή της λειτουργία, ενώ θα αφήνει τις υποθέσεις πολιτικής στα χέρια της Κυβέρνησης. Η μεταρρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σταδιακά αφού εκτιμηθεί προσεκτικά η επίδραση κάθε βήματος:

  • Πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση των ΔΟΥ για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και της είσπραξης εσόδων, δημιουργώντας ειδικές μονάδες για συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων (π.χ. μονάδα μεγάλων φορολογουμένων, μονάδα εύπορων φυσικών προσώπων, μονάδα μεγάλων χρεωστών), συνένωση τοπικών ΔΟΥ σε περισσότερο αποτελεσματικές ΔΟΥ, και αντιμετώπιση πιθανής διαφθοράς
  • Οι μέθοδοι πρέπει να βελτιωθούν ώστε οι έλεγχοι να εστιαστούν σε σημαντικά ζητήματα ώστε να εντοπιστεί η φοροδιαφυγή και όχι η απλή παρατήρηση τυπικών κανόνων. Αυτό υπονοεί την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από ένα πιο σύγχρονο και ουσιαστικά πιο απλό σύνολο κανόνων για τη τήρηση φορολογικών βιβλίων. Ένας νέος μοναδικός κώδικας φορολογικών διαδικασιών θα δημιουργηθεί. Επιπρόσθετα, ο υποχρεωτικός έλεγχος όλων των φορολογικών δηλώσεων πρέπει να καταργηθεί και να εστιαστούν οι προσπάθειες σε ελέγχους σε περιπτώσεις υψηλών προσόδων βάση τεχνικών ανάλυσης ρίσκου.
  • Η είσπραξη φόρων πρέπει να ενισχυθεί. Σε τοπικό επίπεδο, ομάδες εξειδικευμένων και αφοσιωμένων υπαλλήλων θα τοποθετηθούν στις μεγαλύτερες ΔΟΥ. Επιπρόσθετα, κανόνες για τη διαγραφή μη εισπράξιμων χρεών ευθυγραμμισμένοι με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική πρέπει να εισαχθούν.
  • Η διαχείριση θα βελτιωθεί υπό την ηγεσία του νέου Γενικού Γραμματέα με αυξημένες ευθύνες. Οι διευθυντές και οι ελεγκτές θα υπόκεινται σε στόχους απόδοσης και τακτική αξιολόγηση. Ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά διευθυντές και ελεγκτές με χαμηλή αποδοτικότητα. Επιπρόσθετα, η τακτική εναλλαγή διευθυντών θα πρέπει να γίνει κανόνας.
  • Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς είναι προτεραιότητα για αυτή τη προσπάθεια. Η έως τώρα πρόοδος βασίστηκε σε χρήσιμα αλλά αποσπασματικά μέτρα. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ειδικά στο φορολογικό τομέα, πρέπει να χρησιμοποιούνται νέα εργαλεία, χρησιμοποιώντας στο έπακρο τη θέληση των ανθρώπων να την καταπολεμήσουν.
  • Η τρέχουσα διοικητική αναθεώρηση πρέπει να αντικατασταθεί από μια υποχρεωτική προ-διακανονιστική διοικητική διαδικασία αποτελεσματική σε όρους κόστους, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των περιττών φορολογικών αντιδικιών, να ελαφρυνθούν από το φόρτο τα δικαστήρια και να διασφαλιστεί η έγκαιρη διευθέτηση των υποθέσεων.
Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των δημοσιονομικών θεσμών ως μέρος του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, η Κυβέρνηση, πριν την εκταμίευση:

a. Υιοθετεί νομοθεσία που θα ορίζει το ρόλο και τα προσόντα του Γενικού Γραμματέα. Σχετικά με τα προσόντα, θα πρέπει να είναι ένα άτομο με μεγάλη εμπειρία διαχείρισης, εξειδίκευση σε φορολογικά θέματα, και αψεγάδιαστη φήμη (συμπεριλαμβανομένου ενός καλού ιστορικού φορολογικής συμμόρφωσης).

b. Υιοθετεί ενδιάμεση νομοθεσία, και ο Υπουργός Οικονομικών τη χρησιμοποιεί για να μεταβιβάσει εξουσίες λήψης αποφάσεων στο Γενικό Γραμματέα. Αυτές οι εξουσίες θα συμπεριλαμβάνουν την αρμοδιότητα να παίρνει επιχειρησιακές αποφάσεις, να διευθύνει και να ελέγχει τις τοπικές ΔΟΥ, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, αντικατάσταση χαμηλής αποδοτικότητας υψηλόβαθμους διευθυντές, διαχείριση του προϋπολογισμού της φορολογικής διοίκησης και διαχείριση όλων των πληροφοριών με εμπιστευτικότητα.

c. Υιοθετεί νομοθεσία για την ανάπτυξη έμπειρων φορολογικών ελεγκτών προς δραστηριότητες που υπηρετούν την άμεση και επιτακτική ανάγκη εσόδων κάνοντας πλήρως λειτουργικές σημαντικούς τομείς επιβολής όπως η μονάδα μεγάλων φορολογουμένων μέσω της μεταφοράς 100 ελεγκτών, ίδρυσης μιας μονάδας για εύπορα φυσικά πρόσωπα και εύπορους ελεύθερους επαγγελματίες και επανδρώνοντας την μονάδα με 50 έμπειρους φορολογικούς ελεγκτές που λογοδοτούν απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Διοίκησης

d. Καθιερώνει διαδικασίες για την κυκλική εναλλαγή θέσεων για διευθυντές σε κρίσιμες εφορίες σε περιοδική βάση.

e. Αντικαθιστά το Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με σημαντικά απλούστερη νομοθεσία με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:

2.3.1 Οργάνωση

Διορίζει ένα νέο Γενικό Γραμματέα φορολογικής Διοίκησης (Δεκέμβριος 2012)·

Θεσπίζει νομοθεσία για τη δημιουργία μιας σημαντικά πιο αυτόνομης φορολογικής διοίκησης και καθορίζει το βαθμό αυτονομίας, το πλαίσιο διακυβέρνησης, τη λογοδοσία, τις νομικές εξουσίες του επικεφαλής της διοίκησης και την αρχική στελέχωση του οργανισμού μέχρι το Φεβρουάριο 2013. Τον Μάρτιο 2014, η νέα υπηρεσία θα είναι πλήρως λειτουργική·

Συνεχίζει να συγκεντρώνει και να συγχωνεύει τις εφορίες αφήνοντας περίπου 120 σε λειτουργία. (Ιούνιος 2013)·

2.3.2 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαφθοράς

Ο αναθεωρημένος Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων τίθεται σε εφαρμογή (1η Ιανουαρίου 2013)·

Επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης και απλοποιεί τη διαδικασία επαναξιολόγησης των φορολογικών ελεγκτών για να επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 φορολογικών ελεγκτών που θα αναλάβουν πλήρως καθήκοντα μέχρι τον Ιούνιο 2013·

Εισάγει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο αξιολογήσεις της επίδοσης των φορολογικών ελεγκτών (Δεκέμβριος 2012)·

Εκδίδει διοικητική εγκύκλιο για την ενίσχυση των στοχευμένων ελέγχων που θα βασίζονται σε τεχνικές αξιολόγησης ρίσκου (Δεκέμβριος 2012).

Καταργεί την υποχρέωση ότι όλες οι φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων 10 ετών θα πρέπει να ελεγχθούν, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίζουν να ελέγχονται παλαιότερα έτη και τη διακριτική ευχέρεια να ελέγχεται οποιοδήποτε ποσό δηλώσεων από αυτά τα προηγούμενα έτη (Ιανουάριος 2013).

  Θεσπίζει νομοθεσία προκειμένου να εισαγάγει ένα σύγχρονο κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και δηλώσεις συμφερόντων και ένα σύστημα προστασίας των πληροφοριοδοτών που αναφέρουν την διαφθορά (Μάρτιος 2013)·

Διορίζει έναν εθνικό συντονιστή για τη δράση κατά της διαφθοράς (Απρίλιος 2013)·

Θεσπίζει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ασφαλούς άμεσου ή έμμεσου κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών (Ιανουάριος 2013)·

Απαιτεί ότι όλα τα Υπουργεία που έχουν δημοσιονομική σχέση με τους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν τον αριθμό ταυτοποίησης τους για τις οικονομικές συναλλαγές μαζί τους (Ιούνιος 2013).

Εισάγει μια κεντρική υπηρεσία για να ενοποιήσει και να συνδέσει όλους τους διαφορετικούς αριθμούς ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες (Ιούνιος 2014)·

2.3.3 Είσπραξη Φορολογικών Εσόδων

Δημιουργεί εξειδικευμένες μονάδες διαχείρισης χρέους μέσα στις μεγάλες εφορίες και τοποθετεί τουλάχιστο 10 τοις εκατό του προσωπικού της εφορίας για τη λειτουργία αυτή (Δεκέμβριος 2012)·

Ολοκληρώνει την επανεξέταση της πολιτικής και των διαδικασιών για τη διαγραφή των φορολογικών χρεών και προετοιμάζει συστάσεις για να διευκολύνει την ενεργή διαχείριση του φορολογικού χρέους με πραγματική προοπτική συλλογής του και διερευνά τρόπους για την αντιμετώπιση του μη εισπρακτέου μέρους του (Φεβρουάριος 2013)·

Αντικαθιστά τις πληρωμές με μετρητά και επιταγές στις εφορίες με τραπεζικά εμβάσματα για να αποθαρρύνει τη διαφθορά και να αποδεσμεύσει χρόνο στο προσωπικό για εργασίες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας (έλεγχος, επιβολή είσπραξης και συμβουλευτική φορολογούμενων) (Δεκέμβριος 2012)·

Δεσμεύεται να μην υιοθετηθούν νέες φορολογικές αμνηστίες ή να μην επεκτείνει τις υφιστάμενες αμνηστίες για τη συλλογή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών κατά τη διάρκεια των ετών που καλύπτονται από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (Συνεχής)·

Ενσωματώνει την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση (Μάρτιος 2014).

2.3.4 Φορολογικές Διαφορές

Θέτει σε εφαρμογή μια υποχρεωτική διοικητική διαδικασία επανεξέτασης (Q2 2013). Ο στόχος είναι να σχεδιαστεί μια υποχρεωτική διοικητική διαδικασία προσφυγής σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για να επιτρέπεται σε ένα ξεχωριστό και υψηλότερου επιπέδου φορέα εντός του Υπουργείου Οικονομικών, στελεχωμένο με ειδικούς σε θέματα φορολογικής διένεξης, να επανεξετάζει τις φορολογικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις ΔΟΥ ή τους ελεγκτές πριν από τη προσφυγή στο δικαστήριο.

2.3.5 Διοίκηση της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων

Αντικαθιστά διευθυντές που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους απόδοσης (Συνεχές)·

Εγκαινιάζει μια εύκολα προσβάσιμη ιστοσελίδα για να επιβάλει τη λογοδοσία προς το κοινό μέσω της δημοσίευσης των συνοπτικών στατιστικών σε βασικούς δείκτες απόδοσης, του αριθμού των περιπτώσεων φοροδιαφυγής που αποστέλλονται στη Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και σε ποινική δίωξη από τη φορολογική διοίκηση (Δεκέμβριος 2012).

2.3.6 Εργαλεία

Υιοθετεί ένα νέο ενιαίο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ιούνιος 2013). Ο κώδικας αυτός θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του κόστους διαχείρισης και συμμόρφωσης και θα ενσωματώνει διαδικαστικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους μεγάλους διοικητικούς τομείς που απαιτείται να υποστηρίζουν τη σύγχρονη φορολογική διοίκηση (π.χ. υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έλεγχος και ποινές, εξουσίες επιβολής και συλλογής οφειλών). Επίσης, θα περιλαμβάνει μια νέα βελτιωμένη διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφορών·

Εγκαθιστά ένα νέο πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης του συνόλου των Δ.Ο.Υ. (Μάρτιος 2013)·

Η προετοιμασία του νέου πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά βήματα όσον αφορά το νέο πληροφοριακό κέντρο, web-facing, και τις εφαρμογές του back-office:

Επιπλέον 20 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναβαθμίσεις (Δεκέμβριος 2012). Αυτές αφορούν κυρίως φόρους παρακρατούμενους στην πηγή;

εναπομείνασες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναβαθμίσεις (Δεκέμβριος 2012). Αυτές αφορούν εκπρόθεσμες δηλώσεις με επιβολή προστίμου, τον φόρο ακίνητης περιουσίας, και την διαχείριση του Φ.Π.Α;

Δοκιμές του συστήματος και των χειριστών, εκπαίδευση χειριστών, και μεταφορά του συνόλου των Δ.Ο.Υ. στην κεντρική βάση δεδομένων (Δεκέμβριος 2012)·

Επιχειρησιακή χρήση της νέας πληροφοριακής υποδομής από το σύνολο των Δ.Ο.Υ. (Μάρτιος 2013).

2.4 Μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 

Η ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης αποτελεί το κλειδί για τον έλεγχο των δαπανών, και κατ’ επέκταση της δυνατότητας επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται στην θέσπιση μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ενίσχυση του πλαισίου ταυτόχρονα εντός του ΓΛΚ και των καθ’ύλην αρμόδιων υπουργείων.

Πριν από την επόμενη εκταμίευση, η Κυβέρνηση θα πρέπει να: 

a. υιοθετήσει τη Μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική του 2013-2016.

b. διασφαλίσει ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει υποβάλει αναφορές για τουλάχιστον δύο συνεχόμενους μήνες (συμπεριλαμβανομένων των αναδρομικών αναφορών) από το μητρώο δεσμεύσεών του μέσω της διαδικτυακής πύλης (e-portal).

Περαιτέρω ενέργειες περιλαμβάνουν:

α. Η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα διαχειριστικό ημερολόγιο για την επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (Φεβρουάριος 2013).

β. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα στα Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης και στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως σε σχέση με τις μεταφορές των αρμοδιοτήτων από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ, παρά τη πρόοδο στη δημιουργία των μητρώων δεσμεύσεων/συγχρηματοδότησης, η Κυβέρνηση θα:

i. Διασφαλίσει ότι μέχρι τον Δεκέμβριο 2012, τα μητρώα δεσμεύσεων λειτουργούν στο 90% των φορέων γενικής κυβέρνησης.

ii. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των μητρώων δεσμεύσεων διενεργώντας τακτικά στοχευόμενους ελέγχους στους δημόσιους φορείς που καλύπτονται από το σύστημα (Συνεχής).

iii. Επιβάλει την υποχρέωση στους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών να αναφέρουν τις δεσμεύσεις μέσω της θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία, μέσω πειθαρχικών κυρώσεων για τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και με την ενίσχυση του ρόλου του ΓΛΚ στο να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών. (Συνεχής)

iv. Διασφαλίσει ότι μέχρι το Δεκέμβριο 2012 θα δημοσιευτεί η εκτέλεση του μηνιαίου προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ στον δικτυακό τόπο με μία χρονική υστέρηση τεσσάρων εβδομάδων μετά το πέρας του αντίστοιχου μήνα και θα παρέχει λεπτομερή στοιχεία τόσο για τις δεσμεύσεις δαπανών/ αγορές (σε δεδουλευμένη βάση) όσο για τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές (σε ταμειακή βάση), τις τρέχουσες επιδόσεις έναντι της ετήσιας κατανομής του προϋπολογισμού και της συσσώρευσης πληρωτέων λογαριασμών (και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αμέσως μόλις εμφανιστούν σημαντικές αποκλίσεις από τους ετήσιους στόχους, γίνονται ταυτόχρονα και διορθωτικές δράσεις.

γ. Για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρων οι όροι που πρέπει να πληροί μία κυβερνητική μονάδα για να επιτραπεί η εκταμίευση πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση θα περιλαμβάνουν, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές: (i) εγκαθίδρυση από την μονάδα ενός πλήρως λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων, και (ii) υποβολή συνεπών στοιχείων, τουλάχιστον για διάρκεια τριών μηνών, σχετικά με τις δεσμεύσεις, πληρωμές και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (δύο μήνες για τον ΕΟΠΠΥ), και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιστροφές φόρων, (iii) επαλήθευση των απαιτήσεων. Επιδοτούμενοι φορείς οι οποίοι ικανοποιούν αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ακόμα κι εάν ο μητρικός φορέας δεν τις πληροί. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να καθυστερούν την εκτέλεση της ανάκτησης φαρμακευτικών δαπανών (claw back) ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου. Η Κυβέρνηση θα:

i. Ετοιμάσει και δημοσιεύσει μέχρι το Νοέμβριο 2012 ένα πρόγραμμα για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές των δημοσίων φορέων και των επιστροφών φόρων (πρέπει να γίνει από το ΓΛΚ σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣ και άλλες αρμόδιες αρχές).

ii. Διασφαλίσει την διοικητική ικανότητα ούτως ώστε η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων να γίνει αποτελεσματική μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένης και της ανακατανομής τουλάχιστον 30 υπαλλήλων με σχετικές δεξιότητες από άλλα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον ΕΟΠΥΥ (Νοέμβριος 2012).

δ. Μόλις πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση όλων των επιβεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων(Συνεχής).

ε. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σχεδιάζει μία διαδικασία αξιολόγησης ρίσκου για την επιβεβαίωση των επιστροφών ΦΠΑ (Μάρτιος 2013).

2.5 Διασφαλίσεις για την υλοποίηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων

Η ενίσχυση της αξιοπιστίας είναι απαραίτητη για την επιτυχία του Προγράμματος Προσαρμογής της Ελλάδος. Ένας τρόπος είναι μέσω της έγκαιρης εφαρμογής του Δημοσιονομικού Συμφώνου της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει τη διακυβερνητική Συνθήκη Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης στην ΟΝΕ. Ένα βασικό σημείο της Συνθήκης είναι το δημοσιονομικό σύμφωνο το οποίο εισάγει εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες, καθώς και βελτιωμένους μηχανισμούς επιβολής της νομοθεσίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βασικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων, είναι απαραίτητα στις περιοχές: της κατάρτισης και υλοποίησης του Προϋπολογισμού, της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, των διορθωτικών μηχανισμών και των μηχανισμών επιβολής κυρώσεων, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και επίβλεψης, της εξυπηρέτησης του χρέους.

Η Κυβέρνηση πριν από την εκταμίευση, θα:

a. Υιοθετήσει μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (αντικαθιστώντας την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου τις 29 Οκτωβρίου 2012, αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και την υγιή δημοσιονομική διαχείριση), και συμπεριλαμβάνοντας, πέρα από τις διατάξεις της αρχικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, συμπληρωματικές διατάξεις:

i. Να διαπιστώσει ότι, τα Μνημόνια Συνεργασίας υπογράφονται μέχρι τέλη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και στα άλλα Υπουργεία ή μεταξύ των Υπουργείων και των Διευθυντών των υποπτευόμενων φορέων (καλύπτοντας έτσι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης). Τα Μνημόνια αποσκοπούν στην ενίσχυση της υφιστάμενης παρακολούθησης και στην εισαγωγή διορθωτικών μηχανισμών, όπως: τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους και περαιτέρω ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διορθωτικές κινήσεις.

ii. Να ενισχύσει τους υφιστάμενους περιορισμούς για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε αυτοί να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, αλλά επίσης, να συμπεριλαμβάνουν μηχανισμούς διόρθωσης και επιβολής κυρώσεων.

iii. Να ενισχύσει το υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, με την εισαγωγή ενός μηχανισμού επιβολής σε περίπτωση αποκλίσεων από τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται για κάθε μια ΔΕΚΟ.

iv. Να ρυθμίσει το πλαίσιο για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων για την κάλυψη των λειτουργικών δεσμεύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ΔΕΚΟ να καθορίζεται μέχρι το Δεκέμβριο κάθε έτους.

v. Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη διόρθωση των μεταβιβάσεων απο τη κεντρική κυβέρνηση ώστε, να αντιμετωπιστούν οι αποκλείσεις από τους στόχους εντός του έτους και ενδεχόμενα κατά τα επόμενα έτη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν αυξάνουν. Οι βελτιώσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο θα πρέπει να ενσωματωθούν στην σχετική νομοθεσία, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων καταστάσεις που ενεργοποιούν, κριτήρια για διαβάθμιση από την αναστολή των τελικών μειώσεων των μεταβιβάσεων και θέματα χρονοδιαγράμματος.

vi. Να γίνει σαφές ότι τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση των κυβερνητικών περιουσιακών στοιχείων καταβάλλονται απευθείας στο λογαριασμό που αναφέρεται στην ενότητα 2.5.6.

vii. Να ρυθμίσει τις αυτόματες περικοπές δαπανών οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται ως κανόνας όταν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν αυξάνουν.

viii. Να ενισχύσει τη συγκέντρωση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αυτό θα περιλαμβάνει περαιτέρω ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών έναντι των αρμόδιων Υπουργείων, ιδιαίτερα με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προϋπολογισμού από πάνω προς τα κάτω, συμπεριλαμβανομένου, ενός ρόλου veto του Υπουργείου Οικονομικών, μηνιαία υποβολή του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της πραγματικής εκτέλεσης στον επιβλέποντα Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και το ΓΛΚ (ανάλογα με το μέγεθος του προϋπολογισμού), και της δυνατότητας να παίρνει διορθωτικές κινήσεις όπου απαιτείται κατά το στάδιο της υλοποίησης, με φορείς που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όπως τίθενται υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρεται στη παράγραφο a. θα πρέπει να μετατραπεί σε νόμο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2012.

2.5.1 Ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ 

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει την απαραίτητη νομοθεσία για τη μεταφορά των διατάξεων του Δημοσιονομικού Συμφώνου με σκοπό την καθιέρωση ενός κανόνα διαρθρωτικού ισοζυγίου προϋπολογισμού με έναν αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης (Αύγουστος 2013).

2.5.2 Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και υλοποίηση. Η Κυβέρνηση θα: 

α. Εισαγάγει τριετή δεσμευτικά ανώτατα όρια δαπανών ανά υποτομείς (τουλάχιστον για την κεντρική κυβέρνηση και τον τομέα της υγείας) για το 2013, προκειμένου να ενισχύσει την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου, ως εξής: τα ανώτατα όρια για τα δύο πρώτα χρόνια θα θεωρούνται σταθερά και θα χρησιμοποιούνται ως τέτοια και κατά την προσεχή διαδικασία σχεδιασμού του προϋπολογισμού, αν και με κάποια ευελιξία εντός του ανώτατου ορίου, εφόσον ο γενικός στόχος επιτυγχάνεται, προκειμένου να υπάρξει κάποιο χώρος δράσης στη διοίκηση. Τα ανώτατα όρια για το τελευταίο έτος της τριετούς περιόδου μπορεί να ενημερώνονται σε ετήσια βάση. Το μέτρο αυτό θα εγκριθεί κατά την ενημέρωση του ΜΠΔΣ που θα γίνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.

β. Θα τροποποιήσει τον οργανωτικό νόμο του Προϋπολογισμού έως τον Αύγουστο του 2013 προκειμένου να εισαγάγει:

i. Τα τριετή δεσμευτικά ανώτατα όρια δαπανών (όπως στην παράγραφο 2.5.1) σε μόνιμη βάση, ως μέρος του διαρκώς αναθεωρούμενου ΜΠΔΣ.

ii. Πρόνοιες για το ex-ante πάγωμα του 10% των πιστώσεων για διακριτικές δαπάνες ανά γραμμή του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου. Οι παγωμένες πιστώσεις θα απελευθερωθούν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να αφορά τον προϋπολογισμό του 2014.

iii. Έναν κανόνα εσόδων για την γενική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 30% των εκτάκτων εσόδων θα διατεθεί για την αποπληρωμή του χρέους, ενώ μέχρι και 70% θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά το επόμενο έτος από την Κυβέρνηση προκειμένου να υποστηρίξει προσωρινές πολιτικές που στοχεύουν την τόνωση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής αυτόματα, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.

2.5.3 Παρακολούθηση και αναφορά. Η Κυβέρνηση θα:

α. Προσδιορίσει άλλες περιοχές λειτουργικών δαπανών όπου μηχανισμοί παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσαν να εισαχθούν ή να ενισχυθούν (Μάρτιος 2013).

β. Επεκτείνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στις παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ενισχύσει μεταξύ άλλων την παρακολούθηση των διαγνωστικών εξετάσεων, της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης και της άδειας ασθενείας.

2.5.4 Διορθωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων. Η Κυβέρνηση θα:

α. Εξασφαλίσει τη συνεχή ισορροπία μεταξύ εισφορών και παροχών, επισπεύδοντας κατά ένα έτος την θέση σε ισχύ του δεσμευτικού μηχανισμού (για τις επικουρικές συντάξεις) που έχει ήδη νομοθετηθεί να τεθεί σε ισχύ το 2015 (Μάρτιος 2013).

β. Θα ενισχύσει την διακυβέρνηση και ανεξαρτησία του ΤΑΙΠΕΔ και θα εφαρμόσει έναν αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης, αν υπάρξουν τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων ή αποκλίσεις από τους στόχους, μέσω:

i. Της επανεξέτασης της λειτουργίας του προσφάτως αναθεωρηθέντος νόμου περί αποκρατικοποιήσεων, μέσω συγκεκριμένων Ποιοτικών Κριτηρίων Επίδοσης (QPCs)

ii. Της λήψης, σε συνεργασία με ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ των αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και αλλαγών στην υφιστάμενη νομοθεσία και / ή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν με σημαντική απόκλιση οι στόχοι για πώληση περιουσιακών στοιχείων για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΑΙΠΕΔ παραμένει εκ των υστέρων πλήρως υπόλογο έναντι του Κοινοβουλίου σε ότι αφορά ζητήματα ακεραιότητας που σχετίζονται με κάθε πράξη αποκρατικοποίησης.

iii. Αυτόματης αύξησης του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, στην περίπτωση που υπάρξει υστέρηση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που οφείλεται στην καθυστέρηση της πώλησης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Κάθε υστέρηση στα έσοδα από αποκρατικοποίηση αυξάνει ceteris paribus την ανάγκη χρηματοδότησης και το λόγο χρέους. Για την άμβλυνση αυτής της ανεπιθύμητης εξέλιξης, εκτός αν συμφωνηθούν άλλες ρυθμίσεις με την ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα αυξηθεί με άμεση ισχύ κατά το 50 τοις εκατό του ελλείμματος τις εισπράξεις, και θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω των περικοπών στις τρέχουσες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης. Η προσαρμογή σε κάθε έτος δεν θα μπορεί να υπερβεί το 1 δις €.

2.5.5 Διαφάνεια, λογοδοσία και εποπτεία. Η Κυβέρνηση θα: 

Θα αυξήσει την διαφάνεια και την λογοδοσία έναντι του κοινού / κοινοβουλίου, μέσω πχ έκδοσης εκθέσεων προόδου σχετικά με την εφαρμογή των θεσμοθετημένων δημοσιονομικών μέτρων, τη δημοσίευση των αριθμών πρόσληψης, σωστή αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της νομοθεσίας, τη δήλωση των κύριων πηγών των δημοσιονομικών κινδύνων που σχετίζονται με αλλαγές σε βασικές οικονομικές παραδοχές των προβλέψεων, καθώς και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από τις κύριες πηγές δημοσιονομικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένων των κρατικών εγγυήσεων και άλλων ενδεχόμενων υποχρεώσεων, κλπ. (Μάρτιος 2013).

Συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του υπάρχοντος Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή (Ιούνιος 2013) και της λήψης μέτρων για την ενίσχυση της φήμης του, της ανεξαρτησίας και της τεχνικής επάρκειας με στόχο ένα πλήρες δημοσιονομικό συμβούλιο (π.χ. παροχή / έγκριση των προβλέψεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δημοσιονομικούς στόχους και δημοσιονομικούς κανόνες, η παροχή ανεξάρτητων αξιολογήσεων των δημοσιονομικών εξελίξεων και προκλήσεων, κλπ.), με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές (Δεκέμβριος 2013).

2.5.6 Λογαριασμός εξυπηρέτησης χρέους 

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του λογαριασμού εξυπηρέτησης του χρέους για την παρακολούθηση των ταμειακών ροών, την αποφυγή της εκτροπής της επίσημης χρηματοδότησης και την εξασφάλιση της έγκαιρης εξυπηρέτησης του χρέους. Ο Νόμος 4063/2012 θέσπισε ένα ξεχωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδα. Σύμφωνα με το νόμο, οι εκταμιεύσεις από αυτόν τον λογαριασμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την εξυπηρέτηση του χρέους. Μέσω αυτού του λογαριασμού καταβάλλονται τα έξοδα πληρωμής χρεολυσίων και τόκων των δανείων της ΕΔ, συναλλαγές διαχείρισης του χρέους και παραγώγων, καθώς και κάθε παράλληλο κόστος (αμοιβές και λοιπά έξοδα) που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του χρέους και γενικότερα με την διαχείριση του δημόσιου χρέους. 

Τα έσοδα του λογαριασμού αυτού είναι η εκταμίευση των δανείων του EFSF, υπόκεινται σε ανακοίνωση αποδοχής από το EFSF, καθώς και η συμβολή της Ελληνικής Δημοκρατίας για την εξυπηρέτηση του χρέους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εσόδων από την αποκρατικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και τουλάχιστον το 30% των εκτάκτων εσόδων. Όλες οι πληρωμές από αυτόν τον λογαριασμό θα υπόκεινται σε εκ των προτέρων λεπτομερή αναφορά στο EFSF / ESM και εκ των υστέρων επιβεβαίωση από τον κάτοχο του λογαριασμού.  

2.6 Άλλες θεσμικές απαιτήσεις. Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:

a. Υιοθετεί τη νομοθετική πράξη που εναρμονίζει τα τέλη εισόδου για όλα τα καζίνο στην Ελλάδα και λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πράξεις προς την πλήρη και αποτελεσματική ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων από όλα τα Καζίνο, περιλαμβανομένου και του Mont Parnes.

b. Προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία και παραγωγικές μονάδες της ΛΑΡΚΟ και δικαιώματα που εντάσσονται στην σύμβαση παραχώρησης του Αγίου Ιωάννη/Λάρυμνα εν όψει της πώλησής τους μετά την τρέχουσα σύμβαση παραχώρησης της ΛΑΡΚΟ.

c. Τροποποιεί την τρέχουσα απαίτηση στον παρόντα νόμο του ΕΤΕΑΝ για την παροχή κρατικών ομολόγων σε τιμές αγοράς στις τράπεζες όταν καταπίπτουν οι εγγυήσεις. Αντ’ αυτού το Κράτος θα παρέχει ρευστό στο ΕΤΕΑΝ έναντι της κατοχής κρατικών ομολόγων από το ΕΤΕΑΝ για την πληρωμή τραπεζών όταν καταπίπτουν οι εγγυήσεις. 

Λοιπές Δράσεις

1. Η Κυβέρνηση προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις παραγωγικές μονάδες της ΕΑΣ προς αποκρατικοποίηση (Δεκέμβριος 2012).

2. Η Κυβέρνηση ιδρύει μία Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων υπεύθυνη για τον έλεγχο του συνόλου των μέτρων, στο σύνολο της Κυβέρνησης, σχετικά με την συμμόρφωση προς τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, πριν από την εφαρμογή τους (Ιανουάριος 2013). Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων θα αποτελέσει το μόνο σημείο επαφής με την Επιτροπή για όλα τα θέματα επί των κρατικών ενισχύσεων, των κοινοποιήσεων συμπεριλαμβανομένων. Ο στόχος είναι η διασφάλιση μίας έγκαιρης και αποτελεσματικής εκκαθάρισης των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων.

3. Όλες οι πράξεις που αποδίδονται σε δημόσιες αρχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου (ΣΛΕΕ, Άρθρο 63) (Συνεχής) 

2.7 Φτιάχνοντας μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

Η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας βήμα προς τη μείωση της σπατάλης, την συγκράτηση των μισθών του δημόσιου τομέα και την αύξηση της αποδοτικότητας και των επιπέδων παραγωγικότητας. Ως προαπαιτούμενο, οι παρακάτω δράσεις θα ληφθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

2.7.1 Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης

Με στόχο την επίτευξη ενός πιο λιτού και περισσότερο αποτελεσματικού κράτους, η Κυβέρνηση εισάγει μια αυστηρή αξιολόγηση των διοικητικών δομών και του προσωπικού, έτσι ώστε να διατηρήσει το σωστό μείγμα δεξιοτήτων του προσωπικού διαχρονικά. Επιδιώκουμε το κλείσιμο δομών και οι εργαζόμενοι σε αυτές είτε μεταφέρονται στο σύστημα της κινητικότητας είτε απομακρύνονται. Αυτή η μεταρρυθμιστική διαδικασία επεκτείνεται στα Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης (extra budgetary funds) καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις μέσα στο 2013.

Πριν από την εκταμίευση:

a. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 2000 άτομα προσωπικού θα μετακινηθούν στο σύστημα της κινητικότητας.

2.7.1.1 Θεσμικές μεταρρυθμίσεις

1. Η αξιολόγηση των διοικητικών δομών δύο υπουργείων που είχαν οριστεί ως πιλοτικά (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπουργείο Περιβάλλοντος) ολοκληρώνεται. (Οκτώβριος 2012).

2. Η αξιολόγηση των διοικητικών δομών όλων των υπουργείων ολοκληρώνεται (Δεκέμβριος 2012), ενώ η αξιολόγηση των επιδόσεων του προσωπικού ολοκληρώνεται (Δεκέμβριος 2013)

3. Το πρώτο σχέδιο των δύο πιλοτικών προγραμματισμών προσωπικού ολοκληρώνεται. (Νοέμβριος 2012). Ο προγραμματισμός προσωπικού των υπολοίπων υπουργείων ολοκληρώνεται (Φεβρουάριος 2013)

4. Αναπτύσσεται ένα σχέδιο δράσης για την αξιολόγηση όλων των δημοσίων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των Λοιπών Νομικών Προσώπων Γενικής Κυβέρνησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α (Δεκέμβριος 2012). Το σχέδιο δράσης εστιάζει στην αποστολή και τις δραστηριότητές τους, τη στελέχωσή τους, το ύψος των κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνουν, και τους συνολικούς προϋπολογισμούς τους. Η πιλοτική αξιολόγηση δύο μεγάλων δημοσιών φορέων ολοκληρώνεται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 και η ολική αξιολόγηση όλων των δημόσιων φορέων ολοκληρώνεται έως τον Δεκέμβριο του 2013.

5. Έχοντας ως βάση τις διαφορετικές αξιολογήσεις, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης εγκρίνει τα σχέδια αναμόρφωσης για κάθε υπουργείο (Ιανουάριος 2013). Ένας συγκεκριμένος «οδικός χάρτης» που θα ορίζει τον τρόπο δημιουργίας αυτών των δομών θα πρέπει να δημοσιευθεί δύο μήνες μετά την έγκριση των σχεδίων αναμόρφωσης

6. Η Κυβέρνηση παρακολουθεί την πρόοδο σχετικά με τον συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων, σύμφωνα με την οποία ορίζεται Συντονιστής (Νοέμβριος 2012), και διασφαλίζει την συνολική εφαρμογή της διαδικασίας (Ιανουάριος 2013)

7. Η Κυβέρνηση εμπλέκει τις υπηρεσίες της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού που σχετίζεται με την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής (ΕΣΠΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα) και θα επιζητά την έγκρισή της κατά την διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων (Συνεχής)

8. Προετοιμάζει και δημοσιοποιεί ένα πλήρως ανεπτυγμένο σχέδιο για τις δημόσιες υπηρεσίες ενάντια στη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών διατάξεων για την διοίκηση φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων (Φεβρουάριος 2013)

2.7.1.2 Σχέδιο κινητικότητας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των Κυβερνητικών προσπαθειών σχετικά με την ανασύνταξη και μείωση του προσωπικού, την βελτίωση των διαδικασιών πρόσληψης και αξιολόγησης, και την αύξηση της απόδοσης και παροχής κινήτρων , συγκεκριμένα βήματα πρέπει να πραγματοποιηθούν για: τον περιορισμό και την βελτίωση της ποιότητας των προσλήψεων κατά το στάδιο της επιλογής, περιορισμός των εισαγωγών στις σχολές του δημοσίου κατά 30%, εξάλειψη των εργασιακών εγγυήσεων για τους καθηγητές του ιδιωτικού τομέα, ορισμός λήξης ισχύος στις υπάρχουσες λίστες των επιλέξιμων αποφοίτων, καθορισμός ξεκάθαρων κατευθυντήριων γραμμών για την τακτική αξιολόγηση του προσωπικού που διενεργείται από τους διευθυντές. Η Κυβέρνηση θα:

1. Συνδυάσει την αξιολόγηση του θεσμικού περιβάλλοντος με την κινητικότητα, αποχωρήσεις, μείωση των προσωρινών συμβάσεων, πειθαρχικές διαδικασίες και υποχρεωτικές απολύσεις. Αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει στην μείωση του εργατικού δυναμικού του δημοσίου τομέα κατά 150.000 έως το 2015, σχετικά με τα επίπεδα που επικρατούσαν κατά τα τέλη του 2010.

2. Τοποθετήσει 25.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους στο σχέδιο κινητικότητας το 2013, εκ των οποίων τους μισούς έως τα μέσα του 2013. Το κυβερνητικό σχέδιο κινητικότητας, με βάση το οποίο το μετακινούμενο προσωπικό μπορεί να παραμείνει έως ένα χρόνο με μειωμένο μισθό (υποκαθιστώντας τις αποζημιώσεις απολύσεων), ενώ βρίσκεται στην διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας και επανεκπαίδευσης, θα βοηθήσει την μετάβαση μεταξύ θέσεων εργασίας, προς τον ιδιωτικό τομέα εάν είναι αναγκαίο

3. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013, τα σχέδια στελέχωσης για τα κύρια Υπουργεία θα έχουν ολοκληρωθεί, και αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εντοπιστούν περιττές θέσεις και υπάλληλοι και σε αυτή τη βάση θα καθοριστούν τριμηνιαίοι στόχοι για υποχρεωτικές αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του 2014.

4. Υιοθετήσει το νόμο περί της κινητικότητας μεταξύ υπουργείων προς όφελος των υπηρεσιών (Νοέμβριος 2012).

5. Χαράξει μία στρατηγική ανθρωπίνων πόρων ούτως ώστε: (i) να αναγνωρίσει τις αδυναμίες της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων στον δημόσιο τομέα, (ii) να εντοπίσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο τροποποίησης των διαδικασιών πρόσληψης, διορισμών, εκπαιδεύσεων, καθώς και της κινητικότητας. Αυτή η στρατηγική αποτυπώνεται στη νομοθεσία (Ιανουάριος 2013). Αυτή η νομοθετική πράξη θα παρέχει την αξιολογική βάση για τις ικανότητες των ανώτερων και ανώτατων διοικητικών στελεχών.

6. Αξιολογήσει την εντολή, του ρόλους και τις ευθύνες των ανώτερων και ανώτατων διοικητικών στελεχών συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικά διορισμένων καθώς και των ανώτερων και ανώτατων διοικητικών στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών (Φεβρουάριος 2013). Η αξιολόγηση αυτή θα οδηγήσει σε μία τροποποίηση της τρέχουσας νομοθεσίας, με το να αποσαφηνίσει και να θέσει τα πλαίσια της σχέσης ανάμεσα στο πολιτικό επίπεδο, τις διοικητικές θέσεις και τις υπηρεσίες. Εντός αυτού του πλαισίου, ο αριθμός των συμβούλων θα μειωθεί και περιοριστεί, και κάθε σύμβουλος θα έχει μία συγκεκριμένη περιγραφή της θέσης εργασίας του. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί θεσμική συνέχεια και υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας στην δημόσια διοίκηση (Μάιος 2013).

2.7.2 Αποφυγή σπατάλης και ποιοτική ενίσχυση μέσω χρηστών δημοσίων προμηθειών

Σημαντικές δημοσιονομικές εξοικονομήσεις και αγορές υψηλότερης ποιότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηστών διαδικασιών προμηθειών. Οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στο να: α) κάνουν πλήρως λειτουργική την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, τον νεοσύστατο θεματοφύλακα σχετικά με τις προμήθειες, β) την δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθειών, επιβάλλοντας σταδιακά την υποχρεωτική της χρήση από την δημόσια διοίκηση, γ) αυξάνοντας το μερίδιο των προμηθειών και υπηρεσιών που δημοπρατούνται μέσω των φορέων κεντρικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαισίων συμβάσεων, και δ) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του συνόλου της νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών. 

2.7.2.1 Προκειμένου να καταστεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων λειτουργική

Η Κυβέρνηση:

1. Έως το Δεκέμβριο του 2012, εκδίδει τα ακόλουθα σε εφαρμογή των προβλεπομένων της νομοθεσίας του Ν. 4013/2011 για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων:

i. Τους κανόνες χρηματοοικονομικής διαχείρισης της ΕΑΔΣ (άρθρο 4)

ii. Τη δομή της ΕΑΔΣ και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της και τυχόν άλλα θέματα που αφορούν την οργάνωση της (άρθρο 4).

iii. Τους κανόνες των διαδικασιών της ΕΑΔΣ

iv. Την Πύλη “Αγορά” για τη διαφάνεια των συμβάσεων

Η ανωτέρω νομοθεσία τίθεται σε ισχύ το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2012.

2. Εξασφαλίζει ότι όλο το απαραίτητο προσωπικό μεταφέρεται στην ΕΑΔΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 123/2-11-2012 έτσι ώστε να εκπληρώνει την εντολή, τους στόχους, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό, του νόμου για την ΕΑΔΣ και στο σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του 2010. (Φεβρουάριος 2013)

3. Η ΕΑΔΣ εξασφαλίζει το συντονισμό και τη συνοχή της λειτουργίας των κεντρικών οργάνων Προμηθειών, της μεταρρύθμισης των ελληνικών κανονισμών περί δημοσίων συμβάσεων και του πλαισίου ηλεκτρονικών προμηθειών με το συνολικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων και τη στρατηγική. (Συνεχής)

2.7.2.2 Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων:

Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση πιο κεντρικών προμηθειών, ιδίως στον τομέα των προμηθειών υγείας, υπηρεσιών και προμηθειών (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικής φύσης προμηθειών και υπηρεσιών για την άμυνα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/81 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας). Χρησιμοποιεί επίσης τις συμβάσεις-πλαίσιο και εξετάζει την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων των έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ειδικότερα η Κυβέρνηση:

Κεντρικοί φορείς αγορών (ΚΦΑ):

1. Παρουσιάζει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη των ΚΦΑ (όπως η ελληνική Γενική Γραμματεία Εμπορίου-για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες- και η ΕΠΥ -για τις προμήθειες υγείας-) στις υπηρεσίες της Επιτροπής μέχρι το Δεκέμβριο 2012. Το σχέδιο προσδιορίζει όλες τις αναθέτουσες αρχές που προμηθεύουν υλικά και υπηρεσίες σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις ανάγκες προμηθειών τους, με στόχο τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου των προμηθειών και υπηρεσιών που γίνονται μέσω αυτών των ΚΦΑ. Ομοίως, ένα σχέδιο για τη δημιουργία ΚΦΑ σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο πρέπει επίσης να υποβληθεί στις υπηρεσίες της Επιτροπής μέχρι το Δεκέμβριο 2012. 

Συμβάσεις – πλαίσια 

Υποβάλλει μέχρι το Δεκέμβριο 2012 στις υπηρεσίες της Επιτροπής προς αξιολόγηση δύο και μία συμβάσεις-πλαίσιο που χρησιμοποιούνται συχνά στην προμήθεια υλικών και υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο κεντρικής όσο και περιφερειακών διοικήσεων αντίστοιχα, και επιβάλλει στην αντίστοιχες αρχές να προμηθεύονται μέσω αυτών των συμβάσεων. (Απρίλιος 2013).

Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων 

Αναλαμβάνει να υιοθετήσει μέχρι το Δεκέμβριο 2013 μια μεταρρύθμιση του συστήματος δημοσίων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των έργων, υλικών και υπηρεσιών υπό το συντονισμό της ΕΑΔΣ με στόχο:

i. την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση της κύριας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων

ii. τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων σε όρους αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητας.

iii. Βελτίωση στις εθνικές διαδικασίες αναθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των καθυστερήσεων που προκαλούνται από το σύστημα αποκατάστασης και της αξιολόγησης του ρόλου της ΕΑΔΣ στον τομέα της έννομης προστασίας (επανορθώσεις και δικαστική προστασία).

Εκπονεί ένα σχέδιο δράσης για τη μεταρρύθμιση σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Ιανουάριος 2013). Θα περιλαμβάνει μια ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης (διαγράμματα ροής, φάσεις της διαδικασίας, εμπλεκόμενους φορείς, χρονοδιαγράμματα, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.) και των παραγόντων στα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με το ελληνικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκε από την ΕΕ.

Τα σχέδια όλων των νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων εφαρμογής του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Σεπτέμβριο 2013.

2.7.2.3 Για να εκτελεστούν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ., e-procurement):

Η Κυβέρνηση,

1. Επεξεργάζεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υπάρχον σχέδιο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μέτρων και προθεσμιών για:

i. Tη λειτουργία των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών.

ii. Tη διαθεσιμότητα λειτουργιών, όπως η ηλεκτρονική κοινοποίηση και e-tendering.

iii. Tην υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας από την κεντρική κυβέρνηση, την περιφερειακή κυβέρνηση και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα

iv. Την επικοινωνία και τα προγράμματα κατάρτισης για τους χρήστες της πλατφόρμας

v. Οι περιοδικοί μηχανισμοί παρακολούθησης για την εξοικείωση των χρηστών με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών και ο προσδιορισμός στόχων στα επίπεδα χρήσης.

vi. η αλληλεπίδραση της πλατφόρμας με τη σχεδιαζόμενη απλοποίηση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων

vii. τα μέσα για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση της πλατφόρμας από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης στη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

2. Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών συμβάσεων (e-procurement), δεσμεύεται να:

i. Ολοκληρώσει την υποδομή για συμβάσεις e-procurement σε υλικά και υπηρεσίες μέχρι το Δεκέμβριο 2012

ii. Τρέξει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για την κεντρική κυβέρνηση, σε πιλοτική βάση, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών σε όλο το 1ο εξάμηνο του 2013.

iii. διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών είναι πλήρως λειτουργική και έτοιμη για χρήση από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τον Ιούλιο του 2013.

3. Εξασφαλίζει τη χρήση της πλατφόρμας ως ακολούθως:

i. η κεντρική κυβέρνηση προμηθεύεται τουλάχιστον το 25% των αναγκών σε υλικά και υπηρεσίες (από πλευράς αξίας της σύμβασης) μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

ii. Οι κεντρικοί φορείς αγορών (ΚΦΑ), χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών για όλες τις διαδικασίες των διαγωνισμών. (Ιούνιος 2014)

iii. Το σύνολο του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών μέχρι το Δεκέμβριο 2015.

4. Υποβάλλει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα στοιχεία των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που καλύπτουν το 2013 έναντι των στόχων επιπέδων χρήσης. (1ο μισό του Ιανουαρίου 2014).

2.8 Ολοκλήρωση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης για την εξασφάλιση βιωσιμότητας

Πριν από την εκταμίευση

a. Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται κατά 2 χρόνια, αρχίζοντας από (1 Ιανουαρίου 2013). Η αύξηση εφαρμόζεται τόσο στο κατά νόμο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης όσο και σε κάθε άλλο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης που αφορά σε ειδικές ομάδες, καθώς και στο ελάχιστο απαιτούμενο για τη λήψη σύνταξης.

Άλλες δράσεις

Η Κυβέρνηση: 

1. Ολοκληρώνει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της λειτουργίας των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων επικουρικής ασφάλισης και εξασφαλίζει την ενοποίηση όλων των υπαρχόντων ταμείων με το ΕΤΕΑ, που θεωρούνται κατά τους ορισμούς των εθνικών λογαριασμών του ESA95 ότι είναι μέρος του δημοσίου τομέα. (Q4-2012).

2. Εξασφαλίζει ότι το νέο ενιαίο ταμείο ΕΤΕΑ στήνει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο ένα μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης. Ξεκινώντας το Q1 2013 για να οριστικοποιηθεί μέχρι Q4-2013.

3. Εντοπίζει τα ταμεία στα οποία τα εφάπαξ που καταβάλλονται για τη συνταξιοδότηση είναι σε αναντιστοιχία με τις εισφορές και προσαρμόζει τις πληρωμές. Ένας νέος, αναλογιστικά ουδέτερος, τύπος για τον υπολογισμό των εφάπαξ, που συμπεριλαμβάνει ένα παράγοντα βιωσιμότητας για την αποφυγή τυχόν μελλοντικών ανισορροπιών, σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. (Q4-2012).

4. Θα παρουσιάσει την τακτική τριμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Υγείας, με στόχο την παρακολούθηση και την αναθεώρηση του καθεστώτος αναπηρίας και να εξασφαλίσει ότι οι συντάξεις αναπηρίας αντιστοιχούν σε όχι περισσότερο από 10 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των συντάξεων. (επόμενη έκθεση το Q1-2013)

2.9 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί τη συνολική μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, με στόχο την σταθεροποίηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία στο ή κάτω του 6, τοις εκατό του ΑΕΠ, διατηρώντας παράλληλα την καθολική πρόσβαση και βελτιώνοντας την ποιότητα της περίθαλψης. Τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν τη μείωση της κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον εξορθολογισμό του δικτύου νοσοκομείων, ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών και την ανάπτυξη μιας ισχυρής υποδομής παρακολούθησης, αξιολόγησης και e-health.

Τα μέτρα του προγράμματος στοχεύουν στην επίτευξη εξοικονόμησης κατά την αγορά (σε δεδουλευμένη βάση) των εξωνοσοκομειακών φαρμάκων περίπου 1 δισ. ευρώ το 2012 σε σύγκριση με το 2011 και να φτάσει δαπάνη ύψους περίπου 2,440 δισ. ευρώ το 2013 (σε δεδουλευμένη βάση). Ο στόχος είναι η δημόσια δαπάνη για εξωνοσοκομειακά φάρμακα να περιέλθει σε περίπου 1 τοις εκατό του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2 δισ. ευρώ (σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ) το 2014. Το σύνολο (εξωνοσοκομειακά και ενδονοσοκομειακά) της δημόσιας δαπάνης για φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 τοις εκατό το 2013 και το 1,3 τοις εκατό το 2014.

2.9.1 Διακυβέρνηση

a. Πριν από την εκταμίευση προκειμένου να ενισχυθεί η διακυβέρνηση του συστήματος υγείας, να βελτιωθεί η συνοχή της πολιτικής για την υγεία, να περιοριστεί ο κατακερματισμός της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και να μειωθεί το διοικητικό κόστος, η κυβέρνηση ολοκληρώνει την συγκέντρωση όλων των σχετικών με την υγεία διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ευθυνών (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας), υπό το Υπουργείο Υγείας με τη ένταξη όλων των ταμείων ασφάλισης υγείας, χωρίς εξαίρεση, στον ΕΟΠΥΥ.

1. Από τον Ιανουάριο του 2013, οι υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης θα πρέπει να αγοράζονται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ μέσω προοπτικών προϋπολογισμών με βάση τη διαδικασία κοστολόγησης των KEN-DRGs (όπου το κόστος μισθοδοσίας, πρέπει τουλάχιστον να αναφερθεί).

2. Ο ΕΟΠΥΥ εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των φυσικών προσώπων / γιατρών σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012 μειώνεται τουλάχιστον κατά 10% μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, και κατά ένα περαιτέρω 10% το 2013. 

2.9.2 Έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης

Για την επίτευξη του 1 δισ. ευρώ μείωσης της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης το 2012 και την προσέγγιση του 1 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2014, η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της, και αναπτύσσει περαιτέρω το σύνολο των κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, χονδρεμπόρων, φαρμακείων, γιατρών και ασθενών) για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων. 

2.9.2.1 Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των γενικών στόχων. Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:

a. Υιοθετεί νομοθεσία που ενεργοποιεί έκτακτα εναλλακτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων πχ γενικών μειώσεων στις τιμές ή στο εισιτήριο εισόδου στη θετική λίστα) αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο μηχανισμός claw-back δεν καταστεί επαρκής για να επιτευχθεί ο στόχος. Αυτά τα μέτρα θα παράσχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα σε εξοικονομήσεις.

b. Θέτει, μέσω Υπουργικής Απόφασης, το νέο όριο για το μηχανισμό claw-back του 2013, στη βάση των προαναφερθέντων στόχων (2,44 δις για εξωνοσοκομειακή δαπάνη).

Η κυβέρνηση αναθεωρεί τη διάρθρωση των συμμετοχών για τα φάρμακα προκειμένου να απαλλάξει συμμετοχής μόνο έναν περιορισμένο αριθμό φαρμάκων που σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές (Q4-2012)

2.9.2.2 Τιμολόγηση φαρμάκων

Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση καταργεί την ισχύουσα διάταξη του νόμου που εμποδίζει τη συλλογή της έκπτωσης (rebate) από τα φαρμακεία σε περίπτωση καθυστερήσεων στις πληρωμές από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. 

Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση:

1. Αναθεωρεί προς τα κάτω τις τιμές των φαρμάκων, με βάση τις 3 χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. Επιπλέον, η κυβέρνηση επανατιμολογεί τα φάρμακα που αυτή τη στιγμή είναι φθηνότερα των 10 ευρώ, μεταξύ άλλων και με επιβολή μιας μείωσης κατά 10% στις τιμές αυτών των φαρμάκων (τριμηνιαία επικαιροποίηση της λίστας τιμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Συμβουλίου 89/105/EEC – η επόμενη λίστα τιμών θα δημοσιευθεί μέχρι το Δεκέμβριο 2012)

2. Eφαρμόζει έναν αυτόματο μηχανισμό ανάκτησης (claw-back) (κάθε έξι μήνες) προς παρασκευαστές φαρμάκων που εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ) δεν υπερβαίνει τους προαναφερθέντες στόχους (Συνεχής)

3. Παρουσιάζει μια έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων μέχρι το Q1-2013 και την κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Εάν αποδειχθεί ότι με αυτό το νέο μοντέλο για τον υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων κέρδους σε 15%, το φθίνον περιθώριο θα αναθεωρηθεί περαιτέρω.

4. Εξασφαλίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ διαπραγματεύεται μια έκπτωση 5% μέσω συμφωνιών όγκου-τιμής σε φάρμακα (200 φάρμακα) (συνεχής για το 2013 και 2014)

5. Επεκτείνει την εφαρμογή της έκπτωσης (rebate) 5% από τις φαρμακευτικές εταιρείες (που υφίσταται για τα φάρμακα που τιμολογούνται σε νοσοκομειακή τιμή) και σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται σ τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (νομοθέτηση μέχρι το Q4 2012).

2.9.2.3 Συνταγογράφηση και παρακολούθηση

Πριν από την εκταμίευση, Η Κυβέρνηση αναθεωρεί τον τιμοκατάλογο και τη θετική λίστα των φαρμάκων που καλύπτονται, ιδιαίτερα αποζημιώνοντας μόνο τις οικονομικά αποδοτικές συσκευασίες για χρόνιες παθήσεις, μετακινώντας φάρμακα από τη θετική λίστα στην αρνητική λίστα και στη λίστα ΜΗΣΥΦΑ και εισάγοντας το σύστημα τιμών αναφοράς που αναπτύχθηκε από τον ΕΟΦ. Οι λίστες αυτές πρέπει να επικαιροποιούνται τουλάχιστο δυο φορές το χρόνο.

Η Κυβέρνηση θα:

1. Επεκτείνει την ισχύουσα ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλους γιατρούς, κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθίσταται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από δημόσιους πόρους (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις) σε εξωνοσοκομειακές εγκαταστάσεις και τους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον EOPYY και τα άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. (Q4-2012) Η επέκταση στις υποδομές του ΕΣΥ θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το Q2-2013.

2. Εφαρμόσει το σύστημα (API) σύμφωνα με το οποίο τα φαρμακεία θα καταχωρούν ηλεκτρονικά τις όποιες εναπομείνασες χειρόγραφες συνταγές γιατρών, μέσα στην εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ (Q4-2012)

3. Συνεχίσει να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης / πρωτόκολλα για γιατρούς, δίδοντας προτεραιότητα στα πιο ακριβά και/ή στα πλέον χρησιμοποιούμενα φάρμακα, και τις καθιστά υποχρεωτικές (συνεχής)

4. Επιβάλλει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. (Q2-2013)

5. Αναπτύσσει περαιτέρω τις δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την εισαγωγή φίλτρων ICD-10 και SPC στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Q2-2013)

6. Συντάσσει αναλυτικές μηνιαίες εκθέσεις ελέγχου για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις εγκαταστάσεις του ΕΣΥ και από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους. Αυτές οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ (Συνεχής)

7. Συνεχίζει να παρέχει μια τακτική αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. (Συνεχής)

8. Δημοσιεύει λεπτομερείς τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις συνταγές και δαπάνες φαρμάκων που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον όγκο και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση γενόσημων και εκτός πατέντας φαρμάκων, καθώς και σχετικά με την έκπτωση που έλαβε από τα φαρμακεία και από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. (Τριμηνιαία ενημέρωση)

9. Παράσχει λεπτομερή αναφορά για την ατομική συνταγογραφική συμπεριφορά κάθε γιατρού συγκριτικά με το μέσο όρο των συγκρίσιμων (ειδικότητα, φόρτος εργασίας σε όρους ασθενών) γιατρών (και οι δύο στο ΕΣΥ συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα ταμεία υγείας μέχρι να συγχωνευτούν) και ειδοποιεί όταν παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης. Αυτή η αναπληροφόρηση παρέχεται τουλάχιστον κάθε μήνα και μια ετήσια έκθεση δημοσιεύεται που καλύπτει: 1) τον όγκο και την αξία της συνταγογράφησης του γιατρού σε σχέση με τους συναδέλφους του και σε σύγκριση με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης 2) Τη συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων έναντι επώνυμων και φαρμάκων υπό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 3) τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών. (Συνεχής)

10. Επιβάλλει κυρώσεις και ποινές, ως συνέχεια της αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων για ανάρμοστη συμπεριφορά, της σύγκρουσης συμφερόντων στη συνταγογραφική συμπεριφορά και της μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης του ΕΟΦ (Συνεχής)

11. Επιλέξει έναν αριθμό από τα πιο ακριβά φάρμακα που επί του παρόντος πωλούνται στα φαρμακεία, προκειμένου να πωλούνται στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (Q4-2012)

12. Εφαρμόσει ένα μηχανισμό περιορισμού της συνταγογράφησης εκτός ενδείξεων (Q4-2012)

2.9.2.4 Αύξηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων. Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:

a. Καθιστά υποχρεωτική για τους γιατρούς τη συνταγογράφηση με βάση κοινόχρηστη διεθνή ονομασία (ΙΝΝ) για τη δραστική ουσία, χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά σε οποιαδήποτε εμπορική ονομασία επί της συνταγής. Αυτό αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Για να αποφευχθεί ωστόσο κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος για την υγεία του ασθενών, συνταγογράφηση με χρήση της εμπορικής ονομασίας θα πρέπει να επιτρέπεται σε περιορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Το μερίδιο των συνταγών με χρήση εμπορικής ονομασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνόλου των συνταγών για κάθε γιατρό και ο γιατρός θα πρέπει να παράσχει τη σχετική αιτιολόγηση σε κάθε περίπτωση. 

Ένας αυστηρός έλεγχος της συνταγογράφησης του κάθε γιατρού λαμβάνει χώρα μέσω του συστήματος παρακολούθησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με τη χρήση μηχανισμών προειδοποίησης για κάθε γιατρό για το πότε το επίπεδο συνταγογράφησης με χρήση εμπορικής ονομασίας πλησιάζει το όριο. Πριν από την εκταμίευση, μια υπουργική απόφαση θα καθορίζει ρητά τις εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση με βάση το ΙΝΝ, η οποία πρέπει να καλύπτει μια πολύ περιορισμένη ομάδα προϊόντων (π.χ. για περιορισμένο αριθμό θεραπευτικών ενδείξεων) και περιπτώσεις όπου υπάρχουν γνωστές ευαισθησίες των ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές.

b. Επιβάλλει την υποκατάσταση από τα φαρμακεία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με το προϊόν ίδιας δραστικής ουσίας που έχει τη χαμηλότερη τιμή στην κατηγορία αναφοράς (υποχρεωτική «υποκατάσταση από γενόσημο» 

Η Κυβέρνηση επιπροσθέτως:

1. Αυξάνει το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων προκειμένου να φτάσει στο 35% του συνολικού όγκου φαρμάκων που πωλούνται στα φαρμακεία μέχρι το τέλος του 2012 και 60% μέχρι το τέλος του 2013. Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μέσω:

i. Του καθορισμού της ανώτατης τιμής του γενόσημου στο 40 τοις εκατό της τιμής που είχε το φάρμακο προέλευσης με την ίδια δραστική ουσία, κατά το χρόνο της λήξης του πατέντου του (περίοδος αποκλειστικότητας). Μετά από αυτή την πρώτη μείωση, αφού λήξει η περίοδος αποκλειστικότητας, περαιτέρω μειώσεις επιτυγχάνονται μέσω «εξωτερικής» τιμολόγησης αναφοράς με βάση τις τρεις χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. Αυτό θα γίνει, επίσης, με τη σύνδεση των προϊόντων εκτός πατέντου (όταν λήγει περίοδος αποκλειστικότητας) με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον προσδιορισμό της τιμής του γενόσημου στο 80% της προς τα κάτω αναθεωρηθείσας τιμής του εκτός πατέντου φαρμάκου. Περαιτέρω μειώσεις επιτυγχάνονται μέσω «εξωτερικής» τιμολόγησης αναφοράς με βάση τις τρεις χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. Οι παρασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. (Συνεχής)

ii. Της αυτόματης μείωσης της μέγιστης τιμής των φαρμάκων προέλευσης όταν το πατέντο τους (περίοδος αποκλειστικότητας) λήγει («εκτός πατέντου» επώνυμα φάρμακα) στο 50 τοις εκατό της τιμής που είχαν κατά τη στιγμή της λήξης του πατέντου. Περαιτέρω μείωση θα επιτευχθεί με τη σύνδεση των εκτός πατέντου φαρμάκων με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιοδικά αναθεωρητέων με τον τιμοκατάλογο. Οι παραγωγοί μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. (Συνεχής)

iii. Της δημιουργίας συνθηκών δυναμικού ανταγωνισμού στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων μέσω της μείωσης των τιμών τους τουλάχιστον κατά 10 τοις εκατό επί της μέγιστης τιμής για κάθε νέο παραγωγό γενόσημων που εισέρχεται στην αγορά. (Q4-2012)

iv. Της εισαγωγής (ΕΟΠΥΥ) πρόσθετων κινήτρων και μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ποσοστώσεων συνταγογράφησης για τους γιατρούς, ώστε να εξασφαλιστεί η υποκατάσταση από γενόσημα (Q4-2012)

v. Της απόφασης σχετικά με την κάλυψη φαρμάκων πρόσφατα κατοχυρωμένων με πατέντο (δηλαδή νέων μορίων), με βάση αντικειμενικά, αυστηρά ιατρικά και κριτήρια οικονομικής αποδοτικότητας και, έως ότου να υπάρξει η δυνατότητα στο εσωτερικό, στηριζόμενη στις βέλτιστες πρακτικές health technology assessment της σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας τους, όπως πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη, με ταυτόχρονη συμμόρφωση με την οδηγία 89/105/EEC. (Συνεχής)

vi. Της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων αυτών που δεν είναι αποτελεσματικά ή οικονομικά αποδοτικά με βάση αντικειμενικά κριτήρια (Συνεχής)

2. Θα λάβει περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του όγκου των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελείται από γενόσημα φάρμακα, με τιμή κατώτερη από τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα και φάρμακα εκτός πατέντας. (Συνεχής)

3. Καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τουλάχιστον 2/3 των φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία, χρησιμοποιώντας τις κεντρικές διαδικασίες προσφορών που αναπτύχθηκαν από την ΕΠΥ και επιβάλλοντας τη συμμόρφωση με θεραπευτικά πρωτόκολλα και οδηγίες συνταγογράφησης. (Q4-2012)

4. Υιοθετεί, μαζί με τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους γιατρούς έναν κώδικα καλής συμπεριφοράς (ηθικούς κανόνες και πρότυπα) σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμακευτικής βιομηχανίας, γιατρών, ασθενών, φαρμακείων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Ο κώδικας αυτός θα επιβάλει κατευθυντήριες γραμμές και περιορισμούς στις δραστηριότητες προώθησης των εκπροσώπων της φαρμακευτικής βιομηχανίας και θα απαγορεύει οποιαδήποτε άμεση (χρηματική ή μη χρηματική) χορηγία συγκεκριμένων γιατρών (χορηγία θα πρέπει να αποδοθεί μέσω μιας κοινής και διαφανούς μεθόδου απονομής), με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. (Q4-2012)

5. Επιταχύνει τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την είσοδο φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων στην αγορά. (Q4-2012)

2.9.3 Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ

Πριν από την εκταμίευση, προκειμένου να βελτιωθεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ και να εξασφαλιστεί ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι πλησιέστερα σε ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2012 και το 2013, ένα σύνολο μέτρων πρόκειται να εφαρμοστεί που περιλαμβάνει:

i. περιορισμό του πακέτου παροχών

ii. αύξηση του επιμερισμού του κόστους για ιδιωτική περίθαλψη

iii. διαπραγμάτευση συμφωνιών όγκου-τιμής και αναθεώρηση των συμφωνιών για τη σύνθεση/είδος περιστατικών των ιδιωτικών παρόχων.

iv. αναθεώρηση των τιμών για έναν αριθμό διαγνωστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φυσιοθεραπείας που ανατίθενται από τον EOPYY σε ιδιωτικούς παρόχους με στόχο τη μείωση των σχετικών δαπανών κατά τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ το 2013.

v. Εισαγωγή ενός συστήματος τιμών αναφοράς για την κάλυψη του κόστους ιατρικών συσκευών.

vi. Σταδιακή αύξηση των εισφορών που καταβάλλονται από ασφαλισμένους του ΟΓΑ προκειμένου να συγκλίνουν στο μέσο όρο εκείνων που καταβάλλονται από άλλους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

1. Η Κυβέρνηση ξεκινά τη δημοσίευση τριμηνιαίας έκθεσης για τη συνταγογράφηση και τις δαπάνες των διαγνωστικών εξετάσεων (τριμηνιαίες αναθεωρήσεις – επόμενη έκθεση Q4-2012)

2.9.4 Παροχές υπηρεσιών από το ΕΣΥ

2.9.4.1 Αναδιοργάνωση και διοίκηση του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Η Κυβέρνηση:

1. Υλοποιεί το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση, όπως ορίζεται στο Νόμο 4052 / Μάρτιος 2012 με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων αδυναμιών, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας και φάσματος, και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ευθυγράμμιση με την Οδηγία 2003/88/EΕ. Αυτό σημαίνει μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων κατά 8 τοις εκατό το 2012 και ένα επιπλέον 5% το 2013 και ουσιαστική μείωση των κλινών, όπως θεσμοθετήθηκε με την ΥΑ 1681/Β (28-7-2011). Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μέσω:

i. αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (συμπεριλαμβανομένων των ιατρών) εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων και των περιφερειών υγείας.

ii. ρύθμισης της παροχής δημόσιας νοσηλείας εντός και μεταξύ των νοσοκομείων, εντός της ίδιας περιοχής και υγειονομικής περιφέρειας.

iii. αναθεώρησης της δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η θεραπεία του καρκίνου ή η ανακουφιστική/τελική φροντίδα ανάλογα με την περίπτωση

iv. αναθεώρησης των επειγόντων περιστατικών και εφημεριών

v. βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής του βαρέως ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές, εγκαταστάσεις ακτινοθεραπείας, κλπ.) με βάση τις ανάγκες.

vi. μείωσης των διοικητικών δαπανών, ιδίως με την κατάργηση των θέσεων των υποδιοικητών

vii. μείωσης του κόστους με εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες εργαστηρίου και το κόστος υπηρεσιών του νοσοκομείου (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού).

2. Εκπονεί μια ετήσια έκθεση που συγκρίνει τις επιδόσεις των νοσοκομείων με βάση ένα καθορισμένο σύνολο δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (Συνεχής)

3. Επικαιροποιεί σε ετήσια βάση μια έκθεση σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους για το σύνολο του τομέα της υγείας και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τον προγραμματισμό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. (Συνεχής)

2.9.4.2 Λογιστικός έλεγχος, πληροφορική και συστήματα παρακολούθησης

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι:

1. Ορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία υιοθετούν μητρώα δεσμεύσεων (Q4-2012)

2. Ο ΕΟΠΥΥ δημοσιεύει μια μηνιαία έκθεση με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος του αντίστοιχου μήνα. Η έκθεση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη λεπτομερέστερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας τόσο δεσμεύσεις δαπανών/αγορές (σε δεδουλευμένη βάση μέχρι Δεκέμβριο 2012) όσο και πραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση). Η έκθεση επίσης θα (1) περιγράφει τις επιδόσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών, και (2) προτείνει διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. (Συνεχής)

3. Επιπλέον μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να βελτιωθεί η λογιστική, η τήρηση βιβλίων για προμήθειες ιατρικού υλικού και τα συστήματα χρέωσης, μέσω:

i. Εισαγωγής συστημάτων αναλυτικής κοστολόγησης (Συνεχής)

ii. Τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμών όλων των νοσοκομείων. (Q2-2013)

iii. Εισαγωγής ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για τις ιατρικές προμήθειες που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Εθνικό Κέντρο Ιατρικής Τεχνολογίας (ΕΚΕΒΥΛ) και τη χρήση του συστήματος observe.net για την παρακολούθηση των προμηθειών και τη χρήση διαγωνισμών για ιατρικές προμήθειες. (Συνεχής)

iv. Εισαγωγής πρακτικών εφοδιαστικής για τη διαχείριση εισερχόμενων στα νοσοκομεία και τη διαχείριση αποθεμάτων (Q4-2013)

v. Έγκαιρης τιμολόγησης, δηλαδή το αργότερο 2 μήνες, του πλήρους κόστους της θεραπείας (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μισθοδοσίας προσωπικού) προς άλλες χώρες της ΕΕ και φορείς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για την θεραπεία / νοσηλεία υπηκόων / κατοίκων άλλων χωρών (Q4-2012)

vi. Επιβολής της συλλογής της συμμετοχής των ασθενών και της εφαρμογής μηχανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξάλειψη άτυπων πληρωμών στα νοσοκομεία. (Συνεχής)

4. Η ΕΛΣΤΑΤ αρχίζει να παρέχει στοιχεία δαπανών, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, δηλ. σύμφωνα με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (άσκηση μέσω κοινού ερωτηματολογίου). (Q4-2012)

5. Το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων επιτρέπει τη μέτρηση της οικονομικών δεδομένων και δεδομένων δραστηριότητας σε νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Επιπλέον, ο Υπουργός Υγείας ορίζει ένα βασικό σύνολο δεδομένων που δεν αφορούν δαπάνες (π.χ. δείκτες δραστηριότητας), σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, που θα λαμβάνει υπόψη του τη μελλοντική έκδοση των σχημάτων DRG (διαγνωστικά συσχετιζόμενες ομάδες) στα νοσοκομεία. (Συνεχής)

6. Η Κυβέρνηση αρχίζει να αναπτύσσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών αρχείων ασθενών (Q1-2013)

7. Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η Κυβέρνηση, με τεχνική βοήθεια από εμπειρογνώμονες από όλη την ΕΕ, εξακολουθεί να εφαρμόζει πιλοτικά ένα σύνολο DRGs, προκειμένου να αναπτύξει ένα σύγχρονο σύστημα κοστολόγησης για νοσοκομεία και τη σύναψη συμβάσεων (στη βάση μελλοντικών συμβάσεων-μπλοκ μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ) Τα DRGs συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του προσωπικού. (Συνεχής)

8. Θα γίνει μια ανάλυση σχετικά με το πώς τα λογιστικά συστήματα των νοσοκομείων ενσωματώνουν τα DRGs σε επίπεδο νοσοκομείου, εν όψει μελλοντικών αναφορών κόστους βασιζομένων στη δραστηριότητα, και πληρωμών στα νοσοκομεία βασιζομένων σε προοπτικούς προϋπολογισμούς. (Q4-2012)

2.9.5 Κεντρικές προμήθειες

1. Η Κυβέρνηση θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των αντικειμένων δαπάνης, και επομένως και το μερίδιο της δαπάνης που καλύπτεται από διαδικασίες κεντρικών διαγωνισμών μέσω της ΕΠΥ (Συνεχές)

2. Η ΕΠΥ θα αναλάβει μια μεγάλη προσπάθεια για να χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για συμβάσεις-πλαίσιο σχετικά με τα πιο ακριβά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά η τιμή που καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ. (Q4-2012)

3. Σε συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση διεξάγει τις απαραίτητες διαδικασίες διαγωνισμού για την υλοποίηση ενός πλήρους και ομοιόμορφου πληροφοριακού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό σύστημα υγείας), συμπεριλαμβανομένου του πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων. (Συνεχής)

2.10 Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης

Η κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης των ανωτέρων / ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Δεκέμβριος 2012).

Στην ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση: Οι διατάξεις των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 εφαρμόζονται πλήρως και ταχέως, συμπεριλαμβανομένων:

i. Της ενεργοποίησης της Αρχής Εξασφάλισης Ποιότητας (Δεκέμβριος 2012)

ii. Της ολοκλήρωσης της σύστασης του Συμβουλίου Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Μάρτιος 2013), με ολοκλήρωση και των αντίστοιχων οργανωτικών παραρτημάτων και κανόνων (Σεπτέμβριος 2013)

iii. Της εκλογής των νέων Πρυτάνεων (Δεκέμβριος 2012).

iv. Η διαδικασία για την ενοποίηση/συγχώνευση τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (σχέδιο ΑΘΗΝΑ) ξεκινάει να εφαρμόζεται (Μάρτιος 2013)

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η πρόοδος στην εφαρμογή της πολιτικής αξιολόγησης σχολείων και δασκάλων, συμπεριλαμβανομένης της αυτο-αξιολόγησης αναφέρεται σε τριμηνιαία βάση (από το Q1 2013). Επιπλέον, περισσότερη ευελιξία εισάγεται μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2012 στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων από τα ιδιωτικά σχολεία, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 20/VI/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

3 Σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

3.1 Ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με τη βοήθεια διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας, ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2012 τη στρατηγική αξιολόγηση του τραπεζικού τομέα. Η μελέτη που προέκυψε, αξιολόγησε την βιωσιμότητα των τραπεζών βασιζόμενη σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Αυτή η μελέτη προσδιόρισε τέσσερις βασικές τράπεζες που αντιπροσωπεύουν προσεγγιστικά το 75% των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα.

Οι αρχές έχουν επανεξετάσει τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τους απαιτούμενους πόρους για τη πλήρη ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Βάση της στρατηγικής που περιγράφεται παρακάτω, εκτιμούν πως τα χρήματα που χρειάζονται εξακολουθούν να είναι 50 δισεκατομμύρια Ευρώ, τα οποία και έχουν προϋπολογιστεί στις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις χρηματοδότησης του προγράμματος.

3.1.1 Προσδιορισμός κεφαλαιακών αναγκών

α. Πριν την εκταμίευση, η ΤτΕ έχει ενημερώσει όλες τις τράπεζες, για τις κεφαλαιακές τους ανάγκες και έχει ζητήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου έως τέλος Απριλίου 2012. Οι κεφαλαιακές ανάγκες λαμβάνουν υπόψη τους την επίπτωση ζημίας λόγω της αποτίμησης των νέων ελληνικών κρατικών ομολόγων υπό το άρτιο, καθώς και τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με τριετή ορίζοντα (η οποία έλαβε υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την BlackRock και τις προσωρινές προβλέψεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα των τραπεζών).

1. Έως το Q4-2012, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θα ευθυγραμμίσουν τις κεφαλαιακές μετρήσεις προς τον ελάχιστο δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9% των σταθμισμένων επί τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων, οριζόμενο από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) επί των ρυθμιστικών κεφαλαίων. Οι τράπεζες πρέπει επίσης να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ΤτΕ σχετικά με τον Πυλώνα ΙΙ (να διατηρήσουν έναν δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 7% στην περίπτωση ενός τριετούς δυσμενούς σεναρίου σε κατάσταση κρίσης).

2. Η ΤτΕ θα εκδώσει μία λεπτομερή έκθεση για τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας, την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και την ακολουθούμενη μεθοδολογία, έως το Δ’ Τρίμηνο του 2012 (Q4-2012).

3.1.2 Διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης

Υπάρχοντες ή νέοι μέτοχοι θα έχουν τον έλεγχο των βασικών τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι κρίνονται ικανοί και κατάλληλοι κατά τον τρόπο που προβλέπεται ήδη στο ρυθμιστικό πλαίσιο, και έχουν συνεισφέρει τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου το οποίο αντλείται μέσω της έκδοσης κοινών μετοχών. Αν και η αξία των υπαρχόντων μετοχών θα υποτιμηθεί κατά την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, θα επιτραπεί σε υπάρχοντες ή νέους μετόχους να λάβουν μέρος στην έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών και, εάν επιτευχθεί το ανωτέρω αναφερόμενο 10% όριο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, τότε θα λάβουν εγγυήσεις απόκτησης των εναπομεινάντων μετοχών από το ΤΧΣ εντός πέντε ετών.

Οι θυγατρικές έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί από τις μητρικές τράπεζες. Έχουν οριστικοποιηθεί οι συμφωνίες σχετικά με την εξαγορά της Εμπορικής και της Γενικής από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, αντίστοιχα, με την προοπτική να επιτευχθεί περαιτέρω εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος προστατεύοντας παράλληλα τον δημόσιο τομέα από πιθανές απώλειες. Αναμένεται οι αρχές να εγκρίνουν αυτές τις εξαγορές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του οικονομικού ελέγχου. Οι εξαγορές αυτές δεν θα απαιτήσουν τη διοχέτευση περαιτέρω δημοσίων κεφαλαίων.

α. Πριν την εκταμίευση της δόσης, το νομικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση έχει δημιουργηθεί.

1. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των βασικών τραπεζών θα περιλαμβάνει τρία ευρεία βήματα:

i. Πρώτον, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα παρέχει επαρκή κεφάλαια υπό την μορφή ενδιάμεσου κεφαλαίου γέφυρας, έτσι ώστε να φέρει τις βασικές τράπεζες στο ελάχιστο επίπεδο του 9 τοις εκατό του tier 1 με βάση τον πυλώνα Ι, έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2012. Το ΤΧΣ θα εκδώσει επίσης μία δεσμευτική επιστολή ώστε να εγγράψει το 100% των εναπομεινάντων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

ii. Στο δεύτερο βήμα, έως τα τέλη Ιανουαρίου 2013, το ΤΧΣ θα εγγράψει το 100% οποιονδήποτε μετατρέψιμων εργαλείων τα οποία θα αποφασίσουν να εκδώσουν οι τράπεζες.

iii. Στο τρίτο στάδιο, έως τα τέλη Απριλίου 2013, οι βασικές τράπεζες θα ολοκληρώσουν την έκδοση δικαιωμάτων. Τυχόν μετοχές οι οποίες δεν θα εγγραφούν από τον ιδιωτικό τομέα θα αποκτηθούν από το ΤΧΣ μέσω της εγγραφής του τελευταίου στις κοινές μετοχές.

2. Η στρατηγική ανακεφαλαιοποίησης για τις εναπομείνασες υποκεφαλαιοποιημένες μη-βασικές τράπεζες έχει επίσης ολοκληρωθεί. Η στρατηγική αξιολόγηση των αρχών δείχνει ότι τα ιδρύματα αυτά είναι λιγότερο κατάλληλοι υποψήφιοι για να λάβουν δημόσιο χρήμα. Αυτές οι τράπεζες πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν πλήρως έως τα τέλη Απριλίου 2013. Μπορούν, επίσης, να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες εάν μπορέσουν να επιδείξουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης έως τα τέλη Απριλίου 2013 και να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις βιωσιμότητας.

3. Οι αρχές αναπτύσσουν μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουν τις εν εξελίξει προκλήσεις για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013 η ΤτΕ θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση του κλάδου αυτού και θα εκδώσει μια τελική έκθεση. Βάσει αυτής της έκθεσης, έως το τέλος Μαΐου 2013, οι αρχές θα καθορίσουν μια συνολική στρατηγική για την εφαρμογή των συστάσεων.

3.2 Πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος 

Η Κυβέρνηση της Ελλάδας έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να διασφαλίσει τη συνέχιση της αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Οι τράπεζες που θα λαμβάνουν κρατική ενίσχυση θα πρέπει να παρουσιάσουν ξεκάθαρο και ρεαλιστικό επιχειρηματικό πλάνο για την αναδιάρθρωσή τους:

1. Αναδιάρθρωση λειτουργιών. Σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης των βασικών και των μη-βασικών τραπεζών, όλα τα ιδρύματα θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης και να τα υποβάλουν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το Q2-2013. Όμως, οι τράπεζες που θα εξαγοράσουν άλλα ιδρύματα μέσω διαδικασιών πώλησης-απορρόφησης (Purchase and assumption) χρηματοδοτούμενες από το ΤΧΣ θα πρέπει να υποβάλουν αναθεωρημένα σχέδια έως τέλος Ιουλίου 2013. Τα σχέδια αναδιάρθρωσης πρέπει να λάβουν υπόψη το επικαιροποιημένο μακροοικονομικό πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται στο στη πιο πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος. Το ΤΧΣ θα επιβλέπει συνεχώς τη τήρηση των σχεδίων αναδιάρθωσης των τραπεζών και θα αναφέρει τη πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε εξαμηνιαία βάση.

2. Εξυγίανση μη-εξυπηρετούμεων δανείων. Το ΤΧΣ θα ζητήσει από τις τράπεζες να αξιολογήσουν κατά πόσο τα υπαρκτά πλαίσια και πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού είναι αποτελεσματικά έως τον Ιούνιο 2013. Διεθνείς ειδικοί (work-out specialist) πρέπει να προσκληθούν να βοηθήσουν στη διαδικασία.

3. Χρηματοδότηση. Ως μέρος των νέων αναδιαρθρωτικών σχεδίων, οι τράπεζες θα καθορίσουν τις προθέσεις τους να διευρύνουν τη χρηματοδοτική βάση και να μειώσουν στο χρόνο την εξάρτησή τους σε έκτακτη ρευστότητα που δίνεται από την κεντρική τράπεζα. Η ΤτΕ, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, θα είναι πάντα έτοιμη να συνεχίσει την έγκαιρη εκταμίευση επαρκούς και κατάλληλης υποστήριξης για έκτακτη ρευστότητα εάν χρειαστεί. (Συνεχές)

4. Οι αρχές δε θα πραγματοποιήσουν καμία δράση δημοσιονομικής πολιτικής που αυξάνει το βάρος για το πρόγραμμα, και συγκεκριμένα θα προσαρμόσουν τη δομή των σε εκκρεμότητα κεφαλαιακών εργαλείων των τραπεζών που ανήκουν στο κράτος (προνομιούχες μετοχές) ώστε να διασφαλιστεί πως αυτά μπορούν να συνεχίσουν να προσμετρούνται ως τραπεζικό κεφάλαιο. Μια εφάπαξ αμοιβή ύψους 550 εκατομμυρίων Ευρώ, η οποία θα εισπραχθεί από τις τράπεζες το 2012 σε ανταπόδοση της παροχής κεφαλαίου-γέφυρα, θα διατεθεί για το ΤΧΣ και θα τοποθετηθεί στον ενδιάμεσο λογαριασμό του ΤΧΣ. (Συνεχές)

3.3 Εξυγίανση των υποκεφαλαιοποιημένων τραπεζών

1. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την εξυγίανση των υποκεφαλαιοποιημένων τραπεζών έως τα μέσα Ιουνίου 2013 και θα καθιερώσουν ένα πλαίσιο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των υπό ρευστοποίηση τραπεζών:

i. Τράπεζες του Δημοσίου. Η εξυγίανση της ΑΤΕ πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο μέσω μίας ταχέως διενεργούμενης συναλλαγής (P&A) με την Τράπεζα Πειραιώς. Το τελικό κόστος της εξυγίανσης θα καθοριστεί από εξωτερικό έλεγχο των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς έχει παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης ούτως ώστε να επιδείξει πως η νέα εταιρεία θα ενισχύσει την βιωσιμότητα της και την αποτελεσματικότητα σε όρους κόστους. Σχετικά με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, οι αρχές έχουν ξεκινήσει την τακτική εξυγίανσή του, με στόχο αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω μίας P&A συνδιαλλαγής, η οποία θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη-Δεκεμβρίου 2012. Τέλος, οι αρχές θα πραγματοποιήσουν την αναδιάρθρωση της Νέας Proton έως τον Μάιο του 2013 υπό την χορηγία του ΤΧΣ.

ii. Άλλες υποκεφαλαιοποιημένες μη-βασικές τράπεζες. Εάν οι επενδυτές ή οι νέοι μέτοχοι αδυνατούν να υποστηρίξουν αυτά τα ιδρύματα όπως απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω έως τα τέλη Απριλίου 2013, οι αρχές σχεδιάζουν την ολοκλήρωση της εξυγίανσης αυτών των ιδρυμάτων έως τα τέλη Ιουνίου μέσω P&A συνδιαλλαγών με καλά κεφαλαιοποιημένες τράπεζες, έχοντας ως δεύτερη βέλτιστη λύση, την ίδρυση μίας ενδιάμεσης τράπεζας. Προς αποφυγήν στρεβλώσεων στην αγορά και επισφαλών τραπεζικών δραστηριοτήτων, η ΤτΕ έχει τοποθετήσει το σύνολο των υποκεφαλαιοποιημένων μη-βασικών τραπεζών υπό επαυξημένη εποπτεία.

Οι ελληνικές αρχές θα εξασφαλίσουν ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ρευστοποίηση τραπεζών θα είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Αυτό περιλαμβάνει και τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών τα οποία θα ρευστοποιηθούν κατά τη διαδικασία της αναδιοργάνωσης. Για το σκοπό αυτό, έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει μια έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα ετοιμαστεί από φορέα με διεθνή εμπειρία, και θα αφορά τις απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση και ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών. Η έκθεση αυτή θα προσδιορίζει τις περιοχές εκείνες που θα χρειαζόντουσαν μια επιπλέον ενίσχυση με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η συλλογή των δανείων και να μειωθεί το κόστος εξυγίανσης των τραπεζών.

3.4 Διασφαλίσεις για την εξασφάλιση σταθερότητας και βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οι αρχές είναι αφοσιωμένες στο να διασφαλίσουν ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα λειτουργεί με τις μέγιστες ασφαλιστικές δικλείδες για να εξασφαλιστεί σταθερότητα και συνεχής βιωσιμότητα.

Πριν από την εκταμίευση:

α. Το ΤΧΣ θα ολοκληρώσει τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας των βασικών τραπεζών και θα επικοινωνήσει στη ΤτΕ όποια ευρήματα ο ελεγκτής θεωρήσει ενδιαφέροντα. Ο έλεγχος, εκτός των άλλων, θα εστιάσει σε έναν έλεγχο της διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων και των δανείων προς τα σχετικά μέρη, της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και της συγκέντρωσης κινδύνου. Η ΤτΕ θα χειριστεί τα ευρήματα άμεσα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των ιδιωτών μετόχων (που θα τους εμποδίζει από το να συμμετέχουν στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας) και/η της απομάκρυνσης των μελλών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών.

β. Οι αρχές θα συμφωνήσουν με την ΕΕ/EKT/ΔΝΤ στους όρους εντολής για τον ελεγκτή, και αυτοί θα πρέπει να επικοινωνηθούν στις τράπεζες μαζί με τις οδηγίες προς τους ελεγκτές ώστε να ξεκινήσουν δουλειά όχι αργότερα από τα μέσα Ιανουαρίου 2013.

γ. Οι αρχές θα τροποποιήσουν τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΧΣ ώστε να αναφέρεται ρητώς ότι το ΔΣ του ΤΧΣ, συμπεριλαμβανομένων και των παρατηρητών της ΕΕ και της ΕΚΤ, θα πρέπει να είναι ενημερωμένο για όλες τις αποφάσεις των βασικών τραπεζών που έχουν επίπτωση πάνω στα δικαιώματα του ΤΧΣ ως μετόχου ή επενδυτή. Αυτή η πληροφόρηση, από την στιγμή που θα ληφθεί και δια μέσου του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΧΣ, θα πρέπει να παρασχεθεί μέσα σε μία μέρα από τη λήψη της.

1. Μέχρι το Q1-2013 , οι τράπεζες θα υποβάλουν στην ΤτΕ σχέδια για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών επιχειρησιακής διακυβέρνησης με σαφή χρονοδιαγράμματα για την πλήρη υλοποίηση μέχρι Q4-2013

2. Ελεγκτές θα προσληφτούν σε όλες τις τράπεζες που βρίσκονται υπό αναδιάρθρωση για να υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις διακυβέρνησης και λειτουργίας, όπως και αναγκαίες εκθέσεις για συγκεκριμένο σκοπό. Οι ελεγκτές:

i. Θα εργάζονται κυρίως υπό την καθοδήγηση της ΕΕ, στα πλαίσια των όρων εντολής που έχουν συμφωνηθεί με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, και θα συνεργάζονται στενά με τους παρατηρητές της ΕΕ/ΕΚΤ στο ΤΧΣ και θα μοιραστούν την έκθεση με το ΤΧΣ. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρατική ενίσχυση, οι ελεγκτές θα είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της εφαρμογής των αναδιαρθωτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης κατάλληλης διακυβέρνησης και της χρήσης κριτηρίων ιδιωτικού τομέα για σημαντικές αποφάσεις πολιτικής.

ii. Θα παρακολουθούν στενά τη λειτουργία των τραπεζών και θα πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση στα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και να είναι παρατηρητές στα εκτελεστικά συμβούλια καθώς και σε άλλα σημαντικά συμβούλια συμπεριλαμβανομένου αυτά που αφορούν λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου.

iii. Πρέπει να είναι ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρία διεθνούς κύρους (η οποία θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή συνεταίρων ή διαχειριστών με βάση στο εξωτερικό) η οποία πρέπει να εγκριθεί από την ΕΕ βάση της ικανότητας, της ανεξαρτησίας από τις τράπεζες και την απουσία κάθε δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Οι αρχές θα διασφαλίσουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά τις εργασίες του ΤΧΣ και θα ενδυναμώσουν τον ρόλο των παρατηρητών της ΕΕ και της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση στο ΤΧΣ. Ξεκινώντας από το τέλος Ιανουαρίου 2013, το ΤΧΣ θα αρχίσει να δημοσιεύει σε εξαμηνιαία βάση έκθεση πάνω στις κύριες δραστηριότητές του.

4. Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ισότιμη διακυβέρνηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των βασικών τραπεζών. Μέχρι το Q1-2013, το ΤΧΣ θα δημοσιεύσει πλαίσια σχέσης με την κάθε τράπεζα στη βάση των καλύτερων διεθνών πρακτικών , με σκοπό να ορίσει τις αρμοδιότητες των διευθυντών των τραπεζών και των μελών του ΔΣ καθώς και του ρόλου του ΤΧΣ ως μετόχου, διασφαλίζοντας ότι οι βασικές τράπεζες λειτουργούν σε εμπορική βάση. Ένα προσχέδιο για συζήτηση βασισμένο στις διεθνείς καλύτερες πρακτικές θα αναπτυχθεί μαζί με το προσωπικό της ΕΕ/ΕΚΤ και του ΔΝΤ έως το τέλος Ιανουαρίου 2013.

3.5 Προσαρμογή της τραπεζικής εποπτείας

Η ΤτΕ και η Κυβέρνηση έχουν διατηρήσει την σταθερότητα και την επαρκή εποπτεία του χρηματοοικονομικού τομέα. Με σκοπό την προσαρμογή της εποπτείας ελληνικού τραπεζικού τομέα στο μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον, η ΤτΕ κάνει περεταίρω σημαντικά βήματα.

1. Ανανέωση του εποπτικού μοντέλου. Η ΤτΕ θα ολοκληρώσει μια αξιολόγηση της εποπτικής της προσέγγισης υπό το φώς των νέων προκλήσεων, μέχρι το Q2-2013, με τεχνική βοήθεια που θα παρέχεται από έναν ειδικό στην τραπεζική εποπτεία. Βασικές βελτιώσεις θα συμπεριλαμβάνουν: (i) τον επαναπροσδιορισμό της μη επιτόπιας αναλυτικής ικανότητας αξιολόγησης των επιχειρηματικών μοντέλων των βασικών τραπεζών και της ικανότητας του ελέγχου και της κριτικής ανάλυσης της υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων και της κατεύθυνσης που μπορούν να πάρουν οι τράπεζες ; (ii) την ανανέωση των επιτόπιων διαδικασιών εποπτείας και προληπτικής νομοθεσίας υπό το φώς των ευρημάτων της συνεχιζόμενης αξιολόγησης και (iii) ένα σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τις διεθνείς καλύτερες πρακτικές, όπως η ενδυνάμωση της παρακολούθησης μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες της τράπεζας) μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013

2. Τυποποίηση της αποκάλυψης της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. Για την βελτίωση της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, των προβλέψεων και της αναγνώρισης εσόδων, η ΤτΕ και η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EEK) θα εκδώσουν οδηγίες σε συνάφεια με τις αρμοδιότητές τους αντιστοίχως ώστε να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές αποκάλυψης με τις διεθνείς καλύτερες πρακτικές. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σχετικό αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό των προβλέψεων και την αναφορά των αναδιαρθρωμένων δανείων. Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2013 με την βοήθεια μίας κορυφαίας συμβουλευτικής εταιρίας, αυτές οι πρακτικές θα αξιολογηθούν συγκριτικά με αυτές που ακολουθούν τα καλύτερα ευρωπαϊκά ιδρύματα και θα αντανακλαστούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τραπεζών στο τέλος του 2013.

3. Ανάληψη μιας αξιολόγησης για τις Βασικές Αρχές της Βασιλείας(ΒΑΒ). Οι αρχές θα αιτηθούν από το ΔΝΤ να αναλάβει μια αυτόνομη αξιολόγηση μέχρι το Q4-2014. Η ΤτΕ θα προετοιμάσει προκαταβολικά μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2014 μια αυτό-αξιολόγηση για την συμμόρφωση με τις ΒΑΒ με την συνδρομή ανεξάρτητων ειδικών μέχρι το Q2-2014.

4. Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών. Οι αρχές θα αναπτύξουν και θα δημοσιεύσουν ένα μνημόνιο κατανόησης το οποίο θα καθορίζει την σχέση του ΤΧΣ ως μετόχου και τον ρόλο της ΤτΕ σχετικά με την εποπτεία των τραπεζών που έχουν λάβει κρατική ενίσχυση.

3.6 Αναθεώρηση του πλαισίου αδυναμίας πληρωμής

Οι αρχές θα ενδυναμώσουν το πλαίσιο αδυναμίας πληρωμής

1. Σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ/EKT/ΔΝΤ, μέχρι το Q4 – 2012, οι αρχές, στη βάση των διεθνώς καλύτερων πρακτικών, θα επανεξετάσουν το πλαίσιο αδυναμίας πληρωμής των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως επίσης και το πλαίσιο εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των τραπεζών και των προβληματικών δανειοληπτών και θα ετοιμάσουν μια αξιολόγηση η οποία θα προσδιορίζει περιοχές για βελτίωση. Ο σκοπός θα είναι να επιτευχθεί προβλέψιμη, ισότιμη και διαφανής κατανομή του κινδύνου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η μεγιστοποίηση του οφέλους για την οικονομία γενικότερα.

2. Μέχρι το τέλος τους Φεβρουαρίου 2013, οι αρχές θα αναθεωρήσουν, με τεχνική βοήθεια από διεθνείς ειδικούς, το υπάρχον πλαίσιο για την διευκόλυνση της διευθέτησης με υπερχρεωμένα νοικοκυριά που θα διατηρεί την τραπεζική φερεγγυότητα και την πιστωτική πειθαρχία, θα αποφεύγει την χρήση δημοσιονομικών πόρων για την προστασία των ιδιωτών δανειοληπτών και θα ελαχιστοποιεί των ηθικό κίνδυνο με το να επικεντρώνεται σε δανειστές που πράγματι έχουν ανάγκη. Οι αρχές θα αποφύγουν να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που θα υποβαθμίζουν την κουλτούρα πληρωμών στην Ελλάδα.

3.7 Επόμενα τεστ αντοχής

1. Για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα παραμένει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο, η ΤτΕ θα διεξάγει μια νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) με βάση τα στοιχεία του τέλους Ιουνίου 2013, χρησιμοποιώντας μία μεθοδολογία που θα καθοριστεί σε διαβούλευση με την ΕΕ/EΚΤ/ΔΝΤ, μέχρι το Q4-2013.

4 Ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας και προώθηση της απασχόλησης. Η Κυβέρνηση θα χτίσει πάνω στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας με το να προωθήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό καθορισμού του κατώτερου μισθού, να μειώσει τα μη μισθολογικά κόστη και να δημιουργήσει περισσότερες επιλογές για την προσαρμοστικότητα των ωρών εργασίας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα υποστηρίξουν την σε εξέλιξη προσαρμογή της αγοράς εργασίας, με σκοπό την μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας στην οικονομία κατά 15 τοις εκατό μέσα στην περίοδο 2012-14 και συνακόλουθα να βοηθήσει στην επανάκτηση της ανταγωνιστικότητας κόστους και να ενισχύσει την απασχόληση μεσοπρόθεσμα προς μακροπρόθεσμα.

Η Κυβέρνηση θα πολεμήσει την αδήλωτη εργασία και την παρατυπία, επίσης με το να εξορθολογήσει τα διοικητικά βάρη και να ενισχύσει την διαφάνεια και την επιβολή των εργασιακών νόμων και θα ενισχύσει τις πολιτικές ώστε να βοηθήσει τους ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία, δημιουργώντας παράλληλα επαρκή και προσιτά δίχτυα κοινωνικής προστασίας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να βοηθηθούν οι τελευταίες, εργασιακές νομοθεσίες οι οποίες αντιμετωπίζουν προνομιακά κάποιους κλάδους ή κάποια επαγγέλματα, θα ευθυγραμμιστούν με τα γενικά πρότυπα που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη οικονομία, όπως παρουσιάζονται στο τμήμα 6.

Οι μεταρρυθμίσεις στην εργασιακή νομοθεσία θα υλοποιηθούν σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ως γενικός κανόνας και με σεβασμό στις οδηγίες της ΕΕ και των βασικών κανόνων εργασίας.

4.1 Μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού των μισθών

Το σύστημα καθορισμού των μισθών σε εθνικό επίπεδο θα αναμορφωθεί σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να διασφαλιστεί ότι η δυναμική των μισθών υποστηρίζει την απασχόληση ενώ θέτει και ένα επίπεδο εισοδήματος από εργασία.

Η μεταρρύθμιση πρέπει να στοχεύει στο να θέσει ένα νομοθετημένο σύστημα κατώτερου μισθού για όλη την επικράτεια το οποίο και να αποτελεί το νομικά ελάχιστο δεσμευτικό επίπεδο μισθού. Οι διαπραγματεύσεις για εργασιακές συμφωνίες και συμβάσεις κάθε είδους και επιπέδου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δεσμευτικό ελάχιστο μισθό. Από τη θέσπιση αυτής της μεταρρύθμισης, η Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι δεσμευτική μόνο για τα υπογράφοντα μέρη όσον αφορά στους μισθούς, τα επιδόματα και λοιπές άμεσες ρήτρες αμοιβής. Ο ελάχιστος κατώτερος μισθός θα νομοθετηθεί από την Κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και ανεξάρτητους ειδικούς, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Η μεταρρύθμιση θα ορίσει επίσης με ποιο τρόπο θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία η οικονομική κατάσταση και η κατάσταση στην αγορά εργασίας ώστε να διασφαλιστεί πως θα διασφαλιστούν οι στόχοι της υποστήριξης της απασχόλησης και της εξασφάλισης του εισοδήματος από εργασία.

Πριν από την εκταμίευση,

Η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα πλαίσιο προβλέψεων της μεταρρύθμισης του πλαισίου του κατώτερου μισθού όπως περιγράφηκε παραπάνω, με σκοπό οι απαραίτητες αλλαγές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Q1-2013 το αργότερο

1. Με αυτή την μεταρρύθμιση, ο βασικός μισθός και τα επιδόματα ωρίμανσης που τώρα είναι συνδεδεμένα με την ΓΣΣΕ, θα ξεκινήσουν να ορίζονται κατά τρόπο νόμοθετικό, χωρίς να υπερβούν το τρέχον επίπεδό τους κατά την διάρκεια του προγράμματος, με χωρίς άλλο νομοθετημένο επίπεδο επιδομάτων. Το νομοθετημένο σύστημα ελάχιστου μισθού αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το Q1-2013.

2. Από το Q1-2014, η Κυβέρνηση θα αναθεωρεί το σύστημα του κατώτερου μισθού με σκοπό πιθανές βελτιώσεις πάνω στην απλότητά του και την αποτελεσματικότητα στη προώθηση της απασχόλησης και της μάχης έναντι της ανεργίας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

4.2 Προσαρμοστικότητα της διευθέτησης των ωρών εργασίας

Η οργάνωση του χρόνου εργασίας θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη ώστε να επιτρέπει οι ώρες εργασίες να μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στη ζήτηση και στις διαδικασίες παραγωγής οι οποίες μπορεί να ποικίλουν τόσο διαχρονικά όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων, και συνεπώς να βοηθηθεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα.

Πριν από την εκταμίευση,

a. Η Κυβέρνηση καθιστά δυνατό και με πλήρη σεβασμό των υπαρχόντων ορίων διάρκειας της εβδομάδας εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 40ωρης εβδομάδας εργασίας ως αναφορά) και της ελάχιστης ανάπαυσης εξαιτίας λόγων υγείας για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων – ότι: (i) για συμβασιούχους, εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για τον αριθμό των μέγιστων ημερών εργασίας και σε κλάδους οι οποίοι δεν καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες ; (ii) καθορίζει την ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση στις 11 ώρες ; (iii) επιτρέπει στους εποχικούς κλάδους η απαιτούμενη συνεχόμενη ελάχιστη άδεια των δύο εβδομάδων να ληφθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο.

4.3 Μείωση του μη μισθολογικού κόστους

Πριν από την εκταμίευση,

Η Κυβέρνηση μειώνει την μέγιστη περίοδο προειδοποίησης απόλυσης στους 4 μήνες και βάζει ως οροφή στη νόμιμη αποζημίωση τους 12 μήνες (ενώ διατηρεί την υπάρχουσα διασύνδεση μεταξύ της προϋπηρεσίας και αποζημίωσης για τις προϋπηρεσίες με αποζημίωση μικρότερης της οροφής). Εάν η οροφή έχει ήδη ξεπεραστεί την ημέρα της μεταρρύθμισης, το συσσωρευμένο ποσό θα θεμελιωθεί στην περίπτωση μελλοντικής απόλυσης από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά, και θα υπόκειται σε μια οροφή 2000 Ευρώ ανά μήνα για τον αριθμό των μηνών πέρα των 12. Επιπρόσθετα, για τα επαγγέλματα όπου η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης ξεπερνά τον κανόνα που μόλις περιγράφηκε, η αποζημίωση απόλυσης θα ευθυγραμμιστεί με αυτόν.

Με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η Κυβέρνηση:

1. Υιοθετεί νομοθεσία μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 αναμορφώνοντας το σύστημα εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με το να διευρύνει τη βάση των εισφορών, να απλοποιήσει το πρόγραμμα ανάμεσα στα διάφορα ταμεία, απαλλάξει τα ταμεία από τη συλλογή προβληματικών φόρων αλλά μόνο εισφορές και να μειώσει τις μέσες εισφορές κατά [3,9] ποσοστιαίων μονάδων το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά το 2014, 2015 και 2016. Αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι από άποψη εσόδων ουδέτερη και να διατηρήσει την αναλογιστική ισορροπία των διαφόρων ταμείων.

2. Σαν ενδιάμεσα βήματα, αναλογιστικές μελέτες των πιθανών αλλαγών στο σύστημα εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και σχέδια δράσεις να προταθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013.

3. Θα πραγματοποιήσει αναλογιστικές μελέτες των συνταξιοδοτικών ταμείων πρώτου πυλώνα ασφάλισης σε εταιρίες όπου οι εισφορές για τέτοια σχήματα ξεπερνούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα σε συγκρίσιμες εταιρίες/βιομηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ και θα παρουσιάσει επιλογές για την μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέχρι το Q2-2013.

4. Με βάση αυτές τις μελέτες για τα συνταξιοδοτικά ταμεία πρώτου πυλώνα ασφάλισης και μαζί με την μεταρρύθμιση του συστήματος εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, θα μειώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για αυτές τις εταιρίες και θα τροποποιήσει τις παροχές κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο μέχρι το Q4-2013. 

4.4 Μείωση του κόστους συμμόρφωσης, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της παρατυπίας.

Η Κυβέρνηση εξορθολογίζει τις υποχρεώσεις ειδοποίησης και αναφοράς για τις εσωτερικές εργασιακές διευθετήσεις των επιχειρήσεων με σκοπό να μειώσει το διοικητικό βάρος – συνεπώς μειώνει το κόστος συμμόρφωσης και βοηθάει την τυπικότητα στις εργασιακές διευθετήσεις και αναμορφώνει την Επιθεώρηση Εργασίας.

Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση

α. Καταργεί την υποχρέωση για: i) την εκ των προτέρων κατάθεση των προγραμμάτων εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας, ii) την απαίτηση προ-έγκρισης από την Επιθεώρηση Εργασίας των: υπερωριών, βιβλίων δρομολογίων των φορτηγών και λεωφορείων, του βιβλίου εργασίας των ημερήσια απασχολούμενων εργατών στις κατασκευές και του χωρισμού της ετήσιας άδειας. Αυτές οι αλλαγές δεν θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανήλικων εργαζόμενων. Οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν αυτήν την πληροφορία και να την καθιστούν διαθέσιμη στην Επιθεώρηση Εργασίας για έλεγχο, οποτεδήποτε ζητηθεί.

β. αναλαμβάνει μία ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της Επιθεώρησης Εργασίας για να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Q4-2012, πάνω: (α) στην εξουσιοδότηση, δραστηριότητες και δομή της Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της και της επάρκειάς της στο να καταπολεμά την αδήλωτη εργασία ενώ να διατηρεί περιορισμένο το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και (β) στην επιβολή και την δομή των ποινών για παραβίαση των εργασιακών κανόνων (συμπεριλαμβανομένης της αδήλωτης εργασίας).

Για να υλοποιήσει την μεταρρύθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας

Η Κυβέρνηση, βασιζόμενη επίσης στην εξωτερική αξιολόγηση της Επιθεώρησης Εργασίας, θα παρουσιάσει και θα αρχίσει να υλοποιεί ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013, στοχεύοντας στο να ενδυναμώσει τον αγώνα ενάντια στην αδήλωτη εργασία και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της Επιθεώρησης Εργασίας. Το σχέδιο θα πρέπει να επικεντρώνεται: στην ενδυνάμωση της εξουσιοδότησης και αποτελεσματικότητας της Επιθεώρησης Εργασίας, τροποποιώντας τις χρηματικές και νομικές ποινές για παραβίαση του νόμου και των κανονισμών, στον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων αναφοράς από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και στην ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς.

4.5 Εργασιακός νόμος με μεγαλύτερη διαφάνεια και εκτελεσιμότητα 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί μέχρι το Q4-2013 έναν ενιαίο Εργατικό Κώδικα ο οποίος θα εμπεριέχει όλη την υπάρχουσα νομοθεσία που σχετίζεται με την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις. Αυτός θα πρέπει να είναι εύκολος στην ερμηνεία, να μειώνει τα βάρη συμμόρφωσης και να αυξάνει την εκτελεσιμότητα του εργασιακού νόμου. Έως το Q1-2013 Η Κυβέρνηση θα προετοιμάσει μια έκθεση για τη δομή του Εργατικού Κώδικα.

4.6 Υποστήριξη προς τους ανέργους 

Η Κυβέρνηση έχει ήδη πάρει μέτρα και θα επιδιώξει περαιτέρω να αποτρέψει την ανεργία να γίνει μόνιμη και να μετριάσει τις στερήσεις που προκαλεί η ανεργία επικεντρώνοντας: στην διευκόλυνση της κινητικότητας τον εργατών μεταξύ επαγγελμάτων και κλάδων, την βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών εκπαίδευσης, στην προώθηση της απασχολησιμότητας των ομάδων σε μειονεκτική θέση, στη στόχευση τμημάτων του πληθυσμού με την πιο ισχυρή ανάγκη για εισοδηματική υποστήριξη. Για το σκοπό αυτό, και για να βελτιώσει τις Ενεργές Πολιτικές για την Αγορά Εργασίας, ένα σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί μέχρι Q1-2013 εστιάζοντας στην:

iv. Υποστήριξη της αντιστοίχησης των θέσεων εργασίας και την ενεργοποίησης των ανέργων μέσω της διεύρυνσης του ρόλου του ΟΑΕΔ και με την εισαγωγή βραχέος χρόνου προγραμμάτων απασχόλησης σε δημόσια έργα όπου είναι εφικτό και κατάλληλο.

v. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας των μέτρων επανεκπαίδευσης για τους ανέργους, συμπεριλαμβάνοντας την προώθηση της εκπαίδευσης των ανέργων από εταιρίες.

vi. Διευκόλυνση του συνδυασμού των διευθετήσεων μειωμένου εργασιακού χρόνου με εκπαίδευση σε περίπτωση προσωρινής κάμψης στην δραστηριότητα.

vii. Ενίσχυση των επιδομάτων ανεργίας ώστε να μετριασθούν οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της ανεργίας και να υποστηριχθούν οι μακροχρόνια άνεργοι και ειδικές κατηγορίες εργατών οι οποίοι δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.

Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να παρέχει μια περιγραφή τα οποία βρίσκονται σε ισχύ και σχέδια για τον εξορθολογισμό τους καθώς και μία ένδειξη για τις πηγές χρηματοδότησης.

5 Δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική δραστηριότητα

Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και του συνολικού οικονομικού περιβάλλοντος και συνεισφέρουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν οριζόντια μέτρα για την μείωση του χρόνου και του κόστους για: i) δημιουργία επιχείρησης, ii) την απόκτηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, iii) την απόκτηση αδειών για περιβαλλοντικά έργα και δραστηριότητες, iv) τις εξαγωγές και εισαγωγές, σε συνδυασμό με μέτρα για την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος

5.1 Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

5.1.1 Εξορθολογισμός / κατάργηση οιονεί- δημοσιονομικών εισφορών

Η Κυβέρνηση βελτιώνει περαιτέρω μέχρι τον Νοέμβριο-2012 την λίστα με τις μη ανταποδοτικές εισφορές υπέρ τρίτων η οποία παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2011 με i) τον προσδιορισμό των δικαιούχων, ii) την εξειδίκευση της νομικής βάσης της κάθε εισφοράς και iii) την ποσοτικοποίηση των εισφορών που πληρώνονται από τους καταναλωτές προς όφελος αυτών των δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προϋπολογισμού του 2013, η Κυβέρνηση σταματά να διαθέτει και να καταβάλει:

i) To 0.5 τοις εκατό εισφορά η οποία παρέχεται από τον επείγοντα νόμο 788/48 και από τον νόμο 3883/1958 πάνω στην αξία όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων προς όφελος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , Του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Ακαδημίας Αθηνών και για την προώθηση των εξαγωγών

ii) Τις μη ανταποδοτικές εισφορές οι οποίες υπολογίζονται πάνω στην αξία των καυσίμων προς όφελος του Ταμείου Αμοιβαίας Κατανομής Χειριστών Αντλιών Πετρελαίου Υγρών Καυσίμων.

Η Κυβέρνηση καταργεί την μεγάλη πλειονότητα των οιονεί δημοσιονομικών εισφορών κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο στον προϋπολογισμό του 2014. (Οκτώβριος 2013)

5.1.2 Μείωση των διαδικαστικών και άλλων διοικητικών βαρών

1. Για την περεταίρω απλοποίηση του χρόνου και του κόστους για την δημιουργία επιχείρησης:

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση,

καταργεί την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για τη συγγραφή των καταστατικών εταιρειών με κεφάλαιο υψηλότερο των 100.000 Ευρώ (Άρθρο 42.1, Ν. 3026/1954)

Η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων:

i. Καταργεί τους προαπαιτούμενους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες μίας στάσης (One Stop Shop) σχετικά με τις εκκρεμείς πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης και υγείας από τους ιδρυτές, μέλη και διευθυντές της νέας επιχείρησης, έτσι ώστε να μην δημιουργεί δυνητικό πρόβλημα στην ίδρυση της εταιρίας. Αντίθετα, μετά την σύσταση της εταιρίας, η υπηρεσία μιας στάσης θα ειδοποιήσει το ΙΚΑ και/η τον ΟΑΕΕ σχετικά με το νούμερο της επιχείρησης και τις πληροφορίες των ιδρυτών ώστε το ΙΚΑ και/η ο ΟΑΕΕ να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε περεταίρω ενέργεια θεωρούν απαραίτητη (Δεκέμβριος 2012)

ii. Καταργεί την εκ των προτέρων απαίτηση για σφραγίδες και διάτρηση στα βιβλία της εταιρίας σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Νοέμβριος 2012)

iii. Επιτρέπει στο Υπουργείο Ανάπτυξης να εκδώσει μια Υπουργική Απόφαση παρέχοντας ένα προκαταρκτικό υπόδειγμα εταιρικού καταστατικού δίχως την προηγούμενη πρόταση του επιμελητηρίου των συμβολαιογράφων και δικηγόρων (cfr.,Άρθρο 12.2 του Νόμου 3853/2010) (Δεκέμβριος 2012) και δημοσιεύει το υπόδειγμα εταιρικού καταστατικού τον Ιανουάριο του 2013.

iv. Μειώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαίου των νέων εταιριών στα επίπεδα που συγκρίνονται με τις “καλύτερες πρακτικές” των Κρατών Μελών και μέσα στα όρια της δεύτερης Οδηγίας για το Εταιρικό Δίκαιο. (Δεκέμβριος 2012)

v. Περνάει νομοθεσία που κάνει εθελοντική την εγγραφή των επιχειρήσεων στα εμπορικά επιμελητήρια από τον Ιανουάριο του 2015 (Δεκέμβριος 2012)

vi. Λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα μέχρι τον Ιούνιο του 2013 το αργότερο για να μειώσει κατά 50% το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης, όπως μετρήθηκε από τον δείκτη “Ξεκινώντας μια επιχείρηση” της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα αποτελέσματα θα παρακολουθηθούν στην έκδοση της Παγκόσμιας Τράπεζας 2014 “Doing Business” (Νοέμβρη 2013)

2. Για να υλοποιήσει το νόμο 3982/2011 πάνω στην fast track διαδικασία αδειοδότησης για τα τεχνικά επαγγέλματα, μεταποιητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικά πάρκα και άλλες προβλέψεις, η Κυβέρνηση εκδίδει Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπουν για:

i. Άρθρο 4.4 του ίδιου νόμου, σχετικά με τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας τεχνιτών βιομηχανίας, υδραυλικών, τεχνιτών υγρών και αέριων καυσίμων, ψυκτικών και χειριστών μηχανών στις κατασκευές (Δεκέμβρη 2012)

ii. Άρθρο 4.4, πάνω στις προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας ηλεκτρολόγου, για τη μείωση του αριθμού των εξειδικεύσεων, την αύξηση της κινητικότητας των ηλεκτρολόγων μέσα σε μια κατηγορίας και την πρόβλεψη για το θεσμικό πλαίσιο των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης. (Φεβρουάριο 2013)

iii. Άρθρο 27.4 για τους πιστοποιημένους επιθεωρητές (Φεβρουάριο 2013)

iv. Άρθρο 24.5, θέτοντας τις απαιτήσεις για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση μεταξύ των φορέων αδειοδότησης και για τις διαδικασίες της επεξεργασίας αιτήσεων μέσω αυτής (Μάρτιο 2013)

v. Άρθρο 27.4, καθορίζοντας την πληρωτέα αμοιβή για άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας (Δεκέμβριο 2012)

vi. Άρθρο 35.2, παρέχοντας για την πιστοποίηση της υπηρεσίες αδειοδότησης του τεχνικού επιμελητηρίου. (Δεκέμβριο 2012)

3. Για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 πάνω στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σχεδίων και δραστηριοτήτων, η Κυβέρνηση θα εκδώσει τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν για:

i. Άρθρο 2.13 για την περεταίρω εξειδίκευση της διαδικασίας και των συγκεκριμένων κριτηρίων για περιβαλλοντική αδειοδότηση (Δεκέμβριο 2012)

ii. Άρθρο 8.3 πάνω στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σχεδίων και δραστηριοτήτων (εκτός από τις βιομηχανικές δραστηριότητες), θέτοντας τα πρότυπα για τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Β. (Ιανουάριο 2013)

4. Για την απλοποίηση των διαδικασιών εξαγωγών και εισαγωγών, η Κυβέρνηση:

Πριν από την εκταμίευση: Τροποποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους εκτελωνιστές ώστε, μεταξύ άλλων i) να καταργήσει τον περιορισμό των υπηρεσιών εκτελωνισμού σε φυσικά πρόσωπα και νομικές κοινοπραξίες, ii) να επιτρέπει σε νομικά πρόσωπα να αντιπροσωπεύουν άλλους στα τελωνεία, εξουσιοδοτήσει εταιρίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να ολοκληρώσουν τις τελωνειακές διατυπώσεις (για τις ίδιες ή για άλλες εταιρίες) χωρίς να χρειαστούν τις υπηρεσίες ενός εκτελωνιστή, iii) να αρθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί, απαιτήσεις εθνικότητας και το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για εκτελωνιστής, iv) να αυξήσει τη συχνότητα των εξετάσεων, v) να επανεξετάσει το σύστημα της ετήσιας ανανέωσης των αδειών και vi) να καταργήσει τις ελάχιστες αμοιβές.

Βραχυπρόθεσμα, η Κυβέρνηση: δημοσιεύει μία Εθνική Στρατηγική Διευκόλυνσης του Εμπορίου (Οκτώβριος 2012) με χρονικά δεσμευτικούς ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για τον εξορθολογισμό των προ-τελωνιακών και τελωνιακών διαδικασιών σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές και τους νόμους της ΕΕ. Ο συνολικός στόχος της στρατηγικής είναι (i) να καθιερώσει ένα μοναδικό ηλεκτρονικό παράθυρο για τις εξαγωγές παρέχοντας για ένα μοναδικό σημείο δεδομένων για τους εξαγωγείς για όλα τα προϊόντα και τους προορισμούς και (ii) να πετύχει 50% μείωση στη μείωση του αριθμού των ημερών και του κόστους που χρειάζεται για εξαγωγές μέχρι το Q4-2015.

Ξεκινά τον Νοέμβριο του 2012 μία πιλοτική αξιολόγηση των τελωνείων για την βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους, τη μείωση των αριθμών των φυσικών ελέγχων και των ελέγχων παραστατικών, την επαναξιολόγηση της κατανομής του προσωπικού, την αλληλουχία των διαδικασιών και των βαρδιών ώστε να επιτραπεί λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2013 και θα εφαρμοστεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά μέχρι το (Μάρτιο 2013) και όλα τα υπόλοιπα τελωνεία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013.
Αξιολογεί τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου για εξαγωγές, με προτάσεις για βελτιώσεις ώστε να τα ευθυγραμμίσει με τις καλύτερες πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ. (Δεκέμβριος 2012). Το επίπεδο των ελέγχων συγκλίνει με το μέσο επίπεδο ελέγχων στην ΕΕ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013.

Αξιολογεί και εξορθολογίζει τις προ-τελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες σε επιλεγμένα πιλοτικά προϊόντα (φρέσκα λαχανικά, φρούτα, άσπρο τυρί) σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ και τις καλύτερες πρακτικές και παρουσιάζει μια προσέγγιση για την επέκταση της απλοποιημένης διαδικασίας σε μια ευρύτερη ομάδα συχνα εισαγόμενων/εξαγόμενων προϊόντων. (Δεκέμβριος 2012)
Διασφαλίζει ότι ηλεκτρονικό τελωνιακό σύστημα e-customs υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων εισαγωγών και εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας υποβολής παραστατικών και της ηλεκτρονικής πληρωμής. (Ιούνιος 2013).

Εφαρμόζει την αυτόματη εκκαθάριση των δηλώσεων χαμηλού ρίσκου, με βάση τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ. (Δεκέμβριος 2013).

Διασφαλίζει ότι η στρατηγική διευκόλυνσης εμπορίου επιβλέπεται και συντονίζεται από μια διυπουργική επιτροπή καθοδήγησης, η οποία θα ορισθεί ως το Δεκέμβριο 2012.

5. Για τον προσδιορισμό και την κατάργηση αχρείαστων υποχρεώσεων αναφοράς για τις επιχειρήσεις:

i. Η Κυβέρνηση, βοηθούμενη από τον ΟΑΣΑ, ξεκινά να εφαρμόζει το Μοντέλο Τυπικού Κόστους (Standard Cost Model) για να προσδιορίσει διοικητικά βάρη για επιχειρήσεις σε 13 σημαντικούς τομείς με σκοπό να μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά τουλάχιστο 20 τοις εκατό (σε σύγκριση με το έτος βάση 2008). (Δεκέμβριος 2012)

ii. Οι τομείς είναι ακόλουθοι: Γεωργία και αγροτικές επιδοτήσεις, νομοθεσία ετήσιων λογαριασμών/επιχειρήσεων, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αλιεία, Ασφάλεια τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες συμβάσεις, Στατιστικά, Φορολογικός νόμος (ΦΠΑ), τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις.

iii. Μετά τον προσδιορισμό των διοικητικών βαρών μέχρι τον Ιούνιο του 2013, η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τις τροποποιήσεις στην νομοθεσία συγκεκριμένων τομέων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013

7. Για την διευκόλυνση του χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού κτηματολογίου, η Κυβέρνηση:

i. Υιοθετεί νομοθεσία ώστε (i) να απλοποιήσει και να μειώσει το χρόνο που χρειάζεται για πολεοδομικές διαδικασίες (Ιανουάριος 2013) (ii) να επικαιροποίησει (Μάρτιος 2013) και κωδικοποιήσει την νομοθεσία για τα δάση , τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα (Σεπτέμβριος 2014). Θα αδειοδοτηθούν τουλάχιστο δύο περιοχές απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων. (Ιούνιος 2013)

ii. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων ώστε να τα κάνει συμβατά με τα τομεακά σχέδια στη βιομηχανία, τουρισμό, γεωργία και ανανεώσιμης ενέργειας. Η πρώτη φάση αυτής της αναθεώρησης ολοκληρώνεται (Δεκέμβριος 2012), ακολουθούμενη από την δεύτερη φάση των τροποποιήσεων (Μάιος 2013), την τρίτη φάση για την συγκρότηση των προτάσεων (Σεπτέμβριος 2013) και την τέταρτη φάση για την νομοθέτηση της τελικής πρότασης (Δεκέμβριος 2013).

iii. Επιταχύνει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με σκοπό:

α. Την προκήρυξη όλων των εναπομεινάντων δικαιωμάτων (15 εκατομμύρια) και την απονομή έργων κτηματολογίου για 7 εκατομμύρια δικαιώματα. (Δεκέμβριος 2012)

β. Την ψηφιοποίηση όλων των εργασιών των υποθηκοφυλακείων και συμβολαιογραφείων και την μεταφορά των νέων εγγεγραμμένων τίτλων στο κτηματολόγιο μέχρι το 2015

γ. Να υπάρχουν αποκλειστικής λειτουργίας γραφεία κτηματολογίου για τις αστικές περιοχές μέχρι το 2015

δ. Να εγκαταστήσει ένα πλήρες μητρώο κτηματολογίου και αποκλειστικής λειτουργίας γραφεία κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια μέχρι το 2020.

5.1.3 Ενισχύοντας τον ανταγωνισμό

1. Με την βοήθεια της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση θα ελέγξει τους περιορισμούς για της υπηρεσίες αερομεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών αεροδρομίου) και των θαλασσίων μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών λιμένα) και θα παρουσιάσει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013 ένα σύνολο μέτρων για την προώθηση του ανταγωνισμού σε αυτούς τους τομείς και την διευκόλυνση της ευελιξίας των τιμών.

2. Η Κυβέρνηση, με την βοήθεια του ΟΟΣΑ θα αρχίσει να εφαρμόζει την εργαλειοθήκη για την αξιολόγησης του ανταγωνισμού σε τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, λιανικό εμπόριο, υλικά κατασκευών και τουρισμό ώστε να προσδιορίσει περιττούς περιορισμούς στις δραστηριότητες της αγοράς και να αναπτύξει εναλλακτικά, λιγότερο περιοριστικά μέτρα που θα εξακολουθούν να επιτυγχάνουν τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής. (Δεκέμβριος 2012).

3. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης (Ιούνιος 2013), η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει νομοθετικές τροποποιήσεις για να απομακρύνει δυσανάλογους ρυθμιστικούς περιορισμούς όπως προσδιοριστούν από την εργαλειοθήκη για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού, με σκοπό να τις εφαρμόσει από τον Σεπτέμβριο 2013.

5.2 Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος για την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Για την βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, το οποίο είναι απαραίτητο για την ορθή και δίκαιη λειτουργία της οικονομίας, και με την επιφύλαξη ως προς τις αρχές του Συντάγματος και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση:

· διασφαλίζει αποτελεσματική και έγκαιρη επιβολή των συμβολαίων, κανόνων ανταγωνισμού και αποφάσεων της δικαιοσύνης

· αυξάνει την αποτελεσματικότητα με την υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών στα δικαστήρια

· επιταχύνει την διοίκηση της δικαιοσύνης με την εξάλειψη των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και με την διευκόλυνση των μηχανισμών εξωδικαστικών συμβιβασμών.

Στο σχεδιασμό και υλοποίηση των μέτρων παραπάνω, η Κυβέρνηση συμβουλεύεται με την ΕΕ/EKT/ΔΝΤ.

5.2.1 Αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας

1. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να αναθεωρήσει τον κώδικα πολιτικής δικονομίας σε συνάφεια με τον οδικό χάρτη στο τμήμα 9.3 του μνημονίου, ο οποίος καθορίζει ενδιάμεσα βήματα προς την ολοκλήρωσή του μέχρι το Μάρτιο 2014.

5.2.2 Στατιστικά Δικαιοσύνης

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του πλαισίου απόδοσης και λογοδοσίας για τα δικαστήρια, θα συντάξουμε και δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας τις πληροφορίες που υποδεικνύονται στο τμήμα 9.4 αυτού του Μνημονίου. (Τριμηνιαία)

2. Εγκαθιστά επίσης μια διυπηρεσιακή ομάδα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ώστε να συνεργαστούν στη σύνταξη και δημοσίευση των δεδομένων του τμήματος 9.4 αυτού του μνημονίου και της εγκαθίδρυσης και ανανέωσης μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία υποθέσεων για κάθε δικαστήριο. Αυτή η συνεργασία λαμβάνει υπόψη της τις τρέχουσες και μελλοντικές εφαρμογές ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice). (Νοέμβριος 2012)

5.2.3 Μείωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

1. Σε συνέχεια της υποβολής του σχεδίου εργασίας για την μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια και διοικητικά εφετεία τον Ιανουάριο 2012 και της πρώτης ανανέωσής του τον Ιούλιο 2012, η οποία προβλέπει ενδιάμεσους στόχους για τη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων κατά τουλάχιστο 80% μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2012 και για την πλήρη εκκαθάριση των πινακίων μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013, η Κυβέρνηση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2012 και εφεξής κάθε τρίμηνο:

i. παρουσιάζει ανανεωμένα και περεταίρω επεξεργασμένα σχέδια εργασίας (διασφαλίζοντας ότι δίδεται προτεραιότητα σε φορολογικές υποθέσεις υψηλής αξίας – δηλ. αυτές που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο €),

ii. κάνει διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση αναμενόμενων ή πραγματικών αποκλίσεων και

iii. δημοσιεύει εκθέσεις πάνω στην πρόοδο της μείωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

5.2.4 Μείωση εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων

1. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει στην ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ και δημοσιεύει τη μελέτη για τις μη φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια σε συνέργεια με ένα εξωτερικό σώμα εμπειρογνωμόνων. (Δεκέμβριος 2012)

2. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013, η Κυβέρνηση παρουσιάζει στην ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ, βασιζόμενη στην προαναφερθείσα μελέτη, ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση αυτών των εκκρεμών υποθέσεων κατά τα τουλάχιστο 50 τοις εκατό μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013.

5.2.5 Αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων

1. Όπως ανακοινώθηκε δημόσια, η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει για τον εξορθολογισμό και αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων και την κατανομής των απαραίτητων ανθρωπίνων πόρων και υποδομών για τη νέα δομή των ειρηνοδικείων που θα προέλθει από αυτή τη μεταρρύθμιση, κάνοντας την πιο αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων διαθέσιμων πόρων μέσα στο σύστημα. (Οκτώβριος 2012). Το προεδρικό διάταγμα για την μεταρρύθμιση των ειρηνοδικείων υλοποιείται μέχρι Μάρτιο 2013.

5.2.6 Ανάπτυξη των εφαρμογών e-δικαιοσύνη στα δικαστήρια

1. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2012 η Κυβέρνηση ανανεώνει και περεταίρω επεξεργάζεται και καθιστά επιχειρησιακό κάθε τρίμηνο το σχέδιο εργασίας του Δεκεμβρίου 2011 για την e-δικαιοσύνη καθώς και της πρώτης του ανανέωσης του Ιουλίου 2012 για την χρήση της ηλεκτρονικής εγγραφής και ηλεκτρονικού εντοπισμού της κατάστασης των ατομικών υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια που καλύπτονται από το σχέδιο δράσης και για την ηλεκτρονική υποβολή.

2. Οι επικαιροποιήσεις θα περιέχουν μια αξιολόγηση η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013 για το πιλοτικό πρόγραμμα της ηλεκτρονικής υποβολής στο πρωτοδικείο Αθηνών, μια αξιολόγηση που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014 για το επίπεδο ολοκλήρωσης των πληροφοριακών συστημάτων που έχει επιτευχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή για όλα τα δικαστήρια της χώρας και ένα χρονοδιάγραμμα με προτεινόμενες προθεσμίες με σκοπό την επέκταση της ηλεκτρονικής εγγραφής και ηλεκτρονικού εντοπισμού σε όλα τα δικαστήρια μέχρι το τέλος του 2015. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει τη συνέπεια του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη με την στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

5.2.7 Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και μεσολάβησης.

1. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2012 η Κυβέρνηση αναπτύσσει μια στρατηγική για την ενεργή προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού, μεσολάβησης και διαιτησίας με σκοπό να διασφαλίσει ότι ένας σημαντικός αριθμός πολιτών και επιχειρήσεων χρησιμοποιούν αυτούς τους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Προκειμένου να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική, η Κυβέρνηση, εκτός των άλλων, αιτείται για την απόκτηση χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2012.

2. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013, η Κυβέρνηση διεξάγει μια αξιολόγηση του κατά πόσο η ενεργοποίηση του νόμου 3898/2010 για την μεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει αποδώσει τα αποτελέσματα που ο νόμος στόχευε να αποδώσει και παρουσιάζει δεδομένα και ανάλυση αναφορικά με το κόστος , τον χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας σχετιζόμενα με την επιβολή συμφωνιών προερχόμενες από την εναλλακτική επίλυση διαφορών, σε σύγκριση με την επιβολή των δικαστικών αποφάσεων.

3. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013, η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια νομοθετική πρόταση για το αποτελεσματικό άνοιγμα του επαγγέλματος των μεσολαβητών και σε μη δικηγόρους.

5.2.8 Άλλα μέτρα μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.

1. Αξιολόγηση του νόμου για την δίκαιη δίκη και τον συμβιβασμό (4055/2012). Η Κυβέρνηση διεξάγει μια αξιολόγηση για το κατά πόσο η ενεργοποίηση του νόμου 4055/12 έχει αποδώσει τα αποτελέσματα που ο νόμος στόχευε να αποδώσει, ιδίως σχετικά με τα αστικά δικαστήρια, την βελτίωση της επεξεργασίας υποθέσεων στα πολυμελή πρωτοδικεία, την επιτάχυνση της έκδοσης προσωρινών μέτρων, την ενδυνάμωση του θεσμού της “εθελοντικής δικαιοδοσίας” σε κάποια ζητήματα στο επίπεδο των ειρηνοδικείων και οφέλη σε αποτελεσματικότητα στην επιβολή των διαδικασιών και αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, την ενδυνάμωση και γενικότερη εφαρμογή των πιλοτικών διαδικασιών στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την επιτάχυνση του ζητήματος των προσωρινών μέτρων. (Δεκέμβριος 2012)

2. Διοικητική αξιολόγηση υποθέσεων. Η Κυβέρνηση ετοιμάζει, σύμφωνα με τον νόμο 4048/2012, σχέδιο νόμου για την καλύτερη νομοθέτηση που να προβλέπει, όπου είναι κατάλληλο, την υποχρεωτική διοικητική αξιολόγηση από μια ανεξάρτητη επιτροπή, πριν μια υπόθεση παρουσιαστεί μπροστά στα διοικητικά δικαστήρια και την καταθέτει στο ελληνικό Κοινοβούλιο. (Ιούνιος 2013)

3. Μελέτη σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαφορών αστικού δικαίου: η Κυβέρνηση ολοκληρώνει μια μελέτη σχετικά με το κόστος της δικαστικής διαφοράς αστικού δικαίου, την πρόσφατη αύξησή της και τα αποτελέσματά της για το φόρτο εργασίας των πολιτικών δικαστηρίων, μαζί με συστάσεις. (Ιούνιος 2013).

6 Αποτελεσματικοί κλάδοι και υπηρεσίες δικτύων
6.1 Ενεργειακή πολιτική

Σχεδιάζοντας την κατάλληλη ενεργειακή πολιτική, δεδομένων των αναγκών της χώρας και τις δυνατότητές της, είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, η Κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση η οποία μεγιστοποιεί τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στην αγορά, προστατεύει τους καταναλωτές και τα ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας και τα δικαιώματα των φορολογουμένων. Οι παρακάτω μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, για να αποτραπεί μία επανάληψη της κρίσης ρευστότητας του 2012 και για να συνεισφέρει πιθανά ο τομέας της ενέργειας στην ευημερία.

6.1.1 Αποτελεσματικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες προμήθειας

1. Θέσπιση νομοθεσίας που θα παρέχει λεπτομέρειες για την επιλογή ITO του ΔΣΜ του φυσικού αερίου. (τέλος-Νοεμβρίου 2012)

2. Ο ΔΕΣΦΑ αιτείται για πιστοποίηση στη ΡΑΕ. (Δεκέμβριος 2012)

3. Η διαχωρισμένη ΔΣΜ φυσικού αερίου πιστοποιείται από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. (Μάρτιος 2013 ή πριν από την εκκαθάριση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη)

6.1.2 Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΣΦΑ:

6. Η Κυβέρνηση υποβάλει ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ με σκοπό την προετοιμασία της εταιρείας για αποκρατικοποίηση ώστε να είναι αυτή ανταγωνιστική με άλλες επιχειρήσεις σε μια απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο θα πρέπει να προσδιορίζει ποια μέρη της ΔΕΗ θα πρέπει να αποκρατικοποιηθούν και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την εκποίηση των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται σήμερα η ΔΕΗ και θα αξιολογεί τη δυνατότητα του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ. (Νοέμβριος 2012)

7. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, η δομή των κλάδων του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι πλήρως συμβατή με τις οδηγίες 2009/73/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ. (Συνεχής)

6.1.3 Διασφάλιση ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν το κόστος

1. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για όλους εκτός από τους ευάλωτους πελάτες μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Από αυτή την άποψη:

i. Εκδίδει μία Υπουργική Απόφαση για την προσαρμογή των τελικών τιμών για τους πελάτες χαμηλής τάσης, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013. (Δεκέμβριος 2012)

ii. ανάλογα με την περίσταση, εκδίδει μία Υπουργική Απόφαση μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2013, με ισχύ από τον Μάιο του 2013, όπου θέτει περαιτέρω τις τελικές τιμές για τους πελάτες χαμηλής τάσης να καλύπτουν το κόστος.

iii. Καταργεί τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για όλους εκτός από τους ευάλωτους καταναλωτές. (Ιούνιος 2013)

2. Επιπλέον, η κυβέρνηση αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη χρέωση τελών για τη χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας και λιγνίτη. (Μάρτιος 2013)

3. Για την αξιολόγηση του λειτουργικού κόστους της κατεστημένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας, η Κυβέρνηση υποβάλει στην ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ και δημοσιεύει μια μελέτη από έναν ειδικό της Ευρωπαϊκής κατάστασης όπου θα συγκρίνονται οι αποδοχές των εργαζομένων της ΔΕΗ με τις βέλτιστες πρακτικές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, με ανάλογες αναθέσεις εργασίας και παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο. Οι αμοιβές και τα συστήματα προαγωγών θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν με βάση τις πρακτικές σε ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες. (Δεκέμβριος 2012)

6.1.4 Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων μέτρησης

1. Η κυβέρνηση εκδίδει Υπουργική Απόφαση, με βάση τις συμβουλές της ΡΑΕ, για την μεγάλης κλίμακας αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων με έξυπνα συστήματα μέτρησης και διερευνά βοήθεια από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και/ή την ΕΤΕπ για τη διεξαγωγή αυτής της στρατηγικής επένδυσης. (τέλος-Δεκεμβρίου 2012)

6.1.5 Εξασφαλίζοντας οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με βραχυπρόθεσμη προοπτική, η Κυβέρνηση:

1. Εξασφαλίζει ότι από τον Ιανουάριο του 2013, ο ΛΑΓΗΕ δημοσιεύει μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ με προβολές για όλο το 2013 (Μηνιαία)

2. Λαμβάνει μέτρα για τη μείωση της συσσώρευσης των αδειών που εκδόθηκαν για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά δεν υλοποιούνται. (Δεκέμβριος 2012)

3. Ρυθμίζει την εισφορά υπέρ ΑΠΕ κάθε έξι μήνες (Ιανουάριος και Ιούλιος 2013) για την εξάλειψη του προβλεπόμενου χρέους του λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2013.

Για να επιτευχθεί μια μακράς διαρκείας μεταρρύθμιση των συστημάτων στήριξης των ανανεώσιμων πηγών, η Κυβέρνηση:

4. Υποβάλλει στις υπηρεσίες της Επιτροπής ένα λεπτομερές σχέδιο για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι ώστε να είναι πιο συμβατά με τις εξελίξεις στην αγορά και να υπόκεινται σε δημοσιονομική πειθαρχία. (Δεκέμβριος 2012) Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εξετάσει:

i. επιλογές που μπορούν να ισχύουν για το σύστημα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της αγοράς, όπως μακρόπνοη δασμολογική παρέκβαση και εγγυημένες διαφορικές τιμές, σε συνδυασμό με ένα ανώτατο όριο για τον αριθμό των αδειών, μεγέθους υποστηριζόμενης ικανότητας ή συνολικών επιδοτήσεων που παρέχονται ανά τεχνολογία/δασμολογική κατηγορία.

ii. τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις του κόστους για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.

iii. ένα βιώσιμο και διαφανές πλαίσιο για την τακτική αναπροσαρμογή της εισφοράς υπέρ ΑΠΕ.

5. Προσωρινό πάγωμα νέων συνδέσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες. (Μάρτιος 2013)

6. Υιοθετεί τη μεταρρύθμιση των υποστηρικτικών σχημάτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4. (Ιούνιος 2013).

6.1.6 Σχεδιασμός για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

8. Ένα λεπτομερές σχέδιο και οδικός χάρτης αλλαγής του μοντέλου της αγοράς θα παρουσιαστεί στις υπηρεσίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην παραγωγή και την προμήθεια, την ανάπτυξη ενός χρηματιστηρίου ενέργειας, εισάγοντας μια ενδοημερήσια αγορά και την εφαρμογή σύζευξης της αγοράς με τις γειτονικές αγορές. (τέλος Δεκεμβρίου 2012)

9. Η μελέτη θα παρουσιάζει επίσης έναν χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη και εκτίμηση του κόστους της σύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. (τέλος Δεκεμβρίου 2012)

6.1.7 Διανομή καυσίμων

1. Για να διευκολυνθεί η εισαγωγή και εμπορία πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, όσον αφορά τη μεταφορά της Οδηγίας 2009/119, η Κυβέρνηση δημιουργεί το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων (ΚΦΔΑ), κατά την έννοια της Οδηγίας. Επιπλέον, ο νόμος μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα χορηγεί στους οικονομικούς φορείς, στους οποίους επιβάλλει υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων, το δικαίωμα της αντιπροσωπείας των εν λόγω υποχρεώσεων με:

i. το ΚΦΔΑ στην Ελλάδα (εάν υπάρχει) ή σε άλλους οικονομικούς φορείς μέσα στην Ελλάδα που έχουν πλεόνασμα αποθεμάτων ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, και/ή

ii. τα ΚΦΔΑ των άλλων κρατών μελών της ΕΕ μέχρι ποσοστού των υποχρεώσεων της διατήρησης αποθεμάτων που τους επιβάλλονται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και/ή

iii. οι οικονομικοί φορείς στο εξωτερικό που έχουν πλεόνασμα αποθεμάτων ή διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων μέχρι ένα ποσοστό των υποχρεώσεων της διατήρησης αποθεμάτων που τους επιβάλλονται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Τα ποσοστά των περιπτώσεων (ii) και (iii) είναι τουλάχιστον 30%. (Δεκέμβριος 2012)

2. Για την άρση των περιορισμών στη δημόσια και ιδιωτική χρήση βυτιοφόρων για τη διανομή καυσίμων:

Ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να:

a. επιτραπεί σε ανεξάρτητά πρατήρια καυσίμων να κατέχουν ή μισθώνουν βυτιοφόρα οποιασδήποτε χωρητικότητας με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πρότυπα ασφάλειας για τη μεταφορά των καυσίμων.

b. επιτραπεί σε ανεξάρτητους πρατήρια καυσίμων να μισθώνει βυτιοφόρα δημοσίας χρήσης για τη μεταφορά καυσίμων, χωρίς να χρειάζεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα δικά τους ιδιωτικά βυτιοφόρα.

c. επιτραπεί σε κάθε βυτιοφόρο, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά του, να μπαίνει στα διυλιστήρια και στις τελωνειακές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά καυσίμων με το δικό τους εμπορικό σήμα/σήμα κατατεθέν, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας για τη μεταφορά των καυσίμων.

3. Για τη βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα της διανομής καυσίμων,

Ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:

a. εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές και τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του συστήματος μέτρησης εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια καυσίμων·

b. εκδίδει υπουργική απόφαση που προβλέπει την εγκατάσταση των συστημάτων GPS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 320 του Ν. 4072/2012.

6.2 Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση θα απελευθερώσει ένα σημαντικό κομμάτι υψηλής ποιότητας ραδιοφάσματος που θα είναι διαθέσιμο για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών. Το λεγόμενο «ψηφιακό μέρισμα» μπορεί να ενισχύσει τόσο τον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και τον κλάδο της ασύρματης επικοινωνίας, μπορεί να έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, και να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παροχών. Τα παρακάτω παρέχουν έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος στην Ελλάδα.

10. Όσον αφορά την απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσματος, η Κυβέρνηση (και/ή ΕΕΤΤ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

i. τροποποιήσει τα σχέδια συχνοτήτων και εκπομπής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του διεθνούς συντονισμού, της κατανομής και της έγκρισης της χρήσης του ψηφιακού μερίσματος σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (Δεκέμβριος 2012)

ii. θεσπίσει την αναγκαία δευτερεύουσα νομοθεσία για την εκχώρηση αδειών για τη μετάδοση και για την καθιέρωση των διαδικασιών αδειοδότησης. (Μάρτιος 2013)

iii. ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάθεση της κατανομής του ψηφιακού μερίσματος (800 MHz) και την εξουσιοδότηση της χρήσης του ψηφιακού μερίσματος για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε συμφωνία με τις προθεσμίες και τις διαδικασίες του ΠΠΡΦ (Προγράμματος Πολιτικής για το Ράδιο Φάσμα). (Δεκέμβριος 2012) (*)

iv. επιλύσει τα διασυνοριακά ζητήματα συντονισμού με τις γειτονικές χώρες, αν υπάρχουν. Αν οι δυσκολίες στον διεθνή συντονισμό κάνουν αυτή την ημερομηνία ανέφικτη, τα σχέδια συχνοτήτων και μετάδοσης μπορούν να υποδεικνύουν εναλλακτικά κανάλια για τη μετακίνηση των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, συνεχίζοντας παράλληλα τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την τελική εκχώρηση συχνοτήτων στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. (Συνεχής)

v. θεσπίσει δευτερεύουσα νομοθεσία που ορίζει την υποχρεωτική ημερομηνία για την κατάργηση των αναλογικών εκπομπών και μια τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης 800MHz μετά την απενεργοποίηση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις του Προγράμματος Πολιτικής για το Ράδιο Φάσμα (ΠΠΡΦ). (Μάρτιος 2013)

vi. ξεκινήσει τον διαγωνισμό για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. (Μάρτιος 2013)

vii. προχωρήσει με τη διαδικασία υποβολής προσφορών για την εκχώρηση συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος, την κατανομή και την έγκριση της χρήσης του ψηφιακού μερίσματος (800 MHz) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε σχέση με τις προθεσμίες και διαδικασίες της ΠΠΡΦ. (Ιούνιος 2013) (*)

(*)Οι προθεσμίες για τα βήματα (iii) και (vii) μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το αίτημα για παρέκκλιση από την προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 6.4 του Φάσματος του Προγράμματος Πολιτικής για το Ράδιο Φάσμα που υπέβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση στις 15 Μαΐου 2012.

6.3 Μεταφορές

Το άνοιγμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και οι περιστασιακές μεταφορές επιβατών έχουν ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες τώρα μετατοπίζονται προς τα μέτρα που επιτρέπουν υψηλότερα επίπεδα του τουρισμού και των επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τις οδικές (λιμουζίνες και υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο), τις θαλάσσιες και λιμενικές δραστηριότητες (εγχώρια ακτοπλοΐα και λιμενικές υπηρεσίες) και τις αεροπορικές μεταφορές. Συγκεκριμένες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων παροχής υπηρεσιών, ενώ αυξάνονται οι δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών. Η σταδιακή αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στην αποτελεσματική αποκρατικοποίησή τους.

6.3.1 Οδικές μεταφορές

Η κυβέρνηση ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να:

α. άρει τους περιορισμούς σχετικά με την ενοικίαση ημιφορτηγών, φορτηγών και υπηρεσίες οδηγών·

β. επιτρέψει τις υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο από τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά γραφεία με τη χρήση μικρών οχημάτων (λιγότερο από 12 θέσεις) και οργανωμένες περιηγήσεις με μικρά φορτηγά και οχήματα εκτός δρόμου.

1. Αφού ολοκληρώσει την έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, η Κυβέρνηση:

i. καθορίζει μια στρατηγική παρακολούθησης για το ουσιαστικό άνοιγμα του τομέα, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και την κοινοτική νομοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επιλογών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε απομακρυσμένες περιοχές. (Δεκέμβριος 2012)

ii. εγκρίνει την απαιτούμενη νομοθεσία (και τις αναγκαίες πράξεις) που εξασφαλίζει ίσους όρους και ίση πρόσβαση σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών. (Μάρτιος 2013)

6.3.2 Θαλάσσιες δραστηριότητες και Λιμάνια

Η Κυβέρνηση

i. Ξεκινά (Οκτώβριος 2012) μια διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της εγχώριας ακτοπλοΐας, με σκοπό την ενίσχυση του αναπτυξιακών δυνατοτήτων στον τομέα του τουρισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ευελιξίας (α) των απαιτήσεων επάνδρωσης των πλοίων πέρα από τις ελάχιστες υποχρεώσεις δρομολόγησης και (β) στην έγκριση των αλλαγών στα δρομολόγια και το μέγεθος του πλοίου για τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες.

ii. Η διαβούλευση αυτή θα οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη τροποποίηση του Ν. 2932/2011. (Φεβρουάριος 2013)

iii. Ξεκινά τον κοινωνικό διάλογο, βασισμένο στις αρχές της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (2006), προκειμένου οι εργασιακές ρυθμίσεις να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις μελλοντικές εξελίξεις (Οκτώβριος 2012).

Μετά την πρώτη υποβληθείσα έκδοση της εθνικής στρατηγικής για τους λιμένες, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει μία πενταετής εθνική στρατηγική για τους λιμένες η οποία θα διασφαλίζει τη σύνδεση των λιμένων με το συνολικό μεταφορικό δίκτυο, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα έργα, τις προθεσμίες για την εφαρμογή και ένα χρηματοδοτικό σχέδιο. Η στρατηγική αυτή θα είναι συνεπεής με τις προτεραιότητες και τις αρχές του TEN-T, όπως η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η κινητικότητα των προσώπων και των αγαθών και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματική χρήση των αντίστοιχων διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. (Δεκέμβριος 2012)

Σε συμφωνία με τη νέα στρατηγική για τους λιμένες και το οργανωτικό μοντέλο για τους λιμένες, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) καθορίζει μια συγκεκριμένη στρατηγική αποκρατικοποιήσεων κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης με στόχο την καλύτερη δυνατή χρήση των λιμένων (Φεβρουάριος 2013) και ξεκινά την κατάλληλη πρόσκληση (ή τις κατάλληλες προσκλήσεις) υποβολής προσφορών. (Ιούνιος 2013)

Η κυβέρνηση αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις εργασίας στους λιμένες και τη διοικητική λειτουργία των λιμένων και αποστέλλει ένα σχέδιο πρότασης στις υπηρεσίες της Επιτροπής (βλ. Παράρτημα 9.5 για ένα μη εξαντλητικό κατάλογο των κανονισμών εργασίας για τους λιμένες). (Δεκέμβριος 2012) Η αναθεώρηση αυτή είναι σύμφωνη με το κοινοτικό κοινωνικό κεκτημένο και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση και την πιστοποίηση των εργαζομένων που χειρίζονται φορτία, και ορίζει ένα ανταγωνιστικό μοντέλο για τους λιμένες και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών. Το νέο νομικό πλαίσιο εγκρίνεται. (Μάρτιος 2013)

Η κυβέρνηση εξετάζει τη συμβατότητα με την κοινοτική νομοθεσία και ιδίως τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και τροποποιεί τις απαραίτητες διατάξεις αναφορικά με το λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ) και της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), και ιδίως (Δεκέμβριος 2012):

i. Νόμος 2688/1999:

a. Κεφάλαιο Α, Άρθρο Δεύτερο, παράγραφος 2;

b. Κεφάλαιο Α, Άρθρο Τρίτο, άρθρο 5, παράγραφος 5;

c. Κεφάλαιο Β, Άρθρο Έβδομο, παράγραφος 2;

d. Κεφάλαιο Β, Άρθρο Όγδοο, άρθρο 5, παράγραφος 5.

ii. Νόμος 2937/2001: Άρθρο 34.

6.3.3 Αεροπλοΐα

1. Αφού υποβληθεί η Εθνική Πολιτική για τα Αεροδρόμια, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) ξεκινάει την κατάλληλη διαδικασία που θα οδηγήσει στην αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. (Μάρτιος 2012)

2. Η Κυβέρνηση υποβάλει νομοθεσία για την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η οποία ενισχύει τον εποπτικό της ρόλο και εφαρμόζεται ο πλήρης διαχωρισμός μεταξύ του Κανονισμού και της Διοίκησης από τη Λειτουργία. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει βελτιώσεις στην απόδοση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας μέσω της τήρησης του σχετικού κανονισμού της ΕΕ (ΕΕ 691/2010). (Δεκέμβριος 2012) Τα δημόσια αεροδρόμια που δεν θα αποκρατικοποιηθούν θα συγχωνευτούν σε ένα δημόσιο φορέα και η διαχείριση και η λειτουργία τους θα είναι πλήρως διαχωρισμένη από την ΥΠΑ. Η νέα νομοθεσία θεσπίζεται. (Ιανουάριος 2013)

6.3.4 Σιδηρόδρομοι

1. Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ROSCO (Μονάδα Συντήρησης) και ΓΑΙΟΣΕ (Ακίνητη Περιουσία) σε εταιρείες ειδικού σκοπού, μεταφέρει τη μίσθωση των δραστηριοτήτων του τροχαίου υλικού από τον Όμιλο ΟΣΕ στο κράτος, και παρέχει ένα ενημερωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΡΑΙΝΟΣΕ. (Νοέμβριος 2012)

2. Η κυβέρνηση τροποποιεί το νόμο έτσι ώστε το τέλος για την απόκτηση άδειας ή ενός πιστοποιητικού ασφαλείας δεν υπερβαίνει τη μέση ευρωπαϊκή χρέωση. Σε όλους τους φορείς χορηγούνται πιστοποιητικά ασφάλειας βάσει δημοσιευμένων, απλών και διαφανών κανόνων διάρκειας πέντε ετών. (Δεκέμβριος 2012)

3. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιείται/χρειάζεται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταφέρεται σε έναν οργανισμό που θα το μισθώνει βάσει των συνθηκών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των νικητών των εν λόγω διαγωνισμών. (Δεκέμβριος 2012)

4. Η κυβέρνηση ιδρύει ανεξάρτητες αρχές ανάθεσης για την εκτέλεση σιδηροδρομικών επιβατικών δρομολογίων που μπορούν να οργανώσουν ανταγωνιστικές προσφορές (Ιανουάριος 2013). Οι συμβάσεις που συνάπτονται το 2014 ή αργότερα θα πρέπει γενικά να ανατίθενται μέσω διαγωνισμού. Η Εθνική Αρχή για την Ασφάλεια καθιερώνει την εξέταση των πέντε εξεταστών για μηχανοδηγούς σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ και τη δημοσίευση του μητρώου των εξεταστών στο διαδίκτυο. Η αρχή για την ασφάλεια δημοσιεύει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την αναγνώριση των οδηγών (Μάρτιος 2013). Η Κυβέρνηση τροποποιεί τη νομοθεσία για την ασφάλεια για να αναγνωρίσει το δικαίωμα κάθε εταιρείας στην πρόσβαση στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης των οδηγών και των εξεταστών. (Απρίλιος 2013)

5. Τα εισιτήρια στον Όμιλο ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούνιος 2013) και στον Όμιλο ΟΑΣΑ (Οκτώβριος 2013) αυξάνονται τουλάχιστον κατά 25 τοις εκατό.

7. Κλάδος Λιανικής

Στο λιανικό εμπόριο, τα επιλεγμένα μέτρα αποσκοπούν στο να επιτρέψουν σε μια ευρύτερη κατηγορία των εμπορευμάτων να πωλούνται από πιο αποτελεσματικούς λιανοπωλητές, και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. Τα μέτρα δεν αφορούν μόνο ειδικές ρυθμίσεις λιανεμπορίου (όπως οι κανόνες τιμολόγησης, πωλήσεων και σήμανσης), αλλά επίσης, στους κανόνες στη μεταφορά και των υγειονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στα σημεία λιανικής πώλησης. Συνδυασμένα, τα μέτρα θα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση των τιμών και σε περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Ως προαπαιτούμενες δράσεις πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:

a. εξαλείφει τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου για την πώληση τροφίμων.

b. επιτρέπει στα μικτά καταστήματα να πωλούν και άλλα προϊόντα εκτός των τροφίμων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και τα πρότυπα τροφίμων και ασφαλείας.

c. επιτρέπει στα σούπερ μάρκετ την πώληση προ-συσκευασμένων κρεάτων, τυριών και προϊόντων ψαριών.

d. ελευθερώνει τις πωλήσεις για βρεφικό γάλα (πχ. 0-6 μήνες) στα σούπερ μάρκετ.

e. επιτρέπει την αποσύνδεση των ωρών εργασίας όλων των εργαζομένων στα καταστήματα (όπως ορίζεται στο Νόμο 1037/1971 και τη σχετική νομοθεσία εφαρμογής) από τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

f. προσαρμόζει το νόμο ώστε να διευκρινίσει ότι τα διαλείμματα στη βάρδια επιτρέπονται σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με συνεχές ωράριο λειτουργίας).

Επιπλέον, η Κυβέρνηση:

1. εφαρμόζει τις ίδιες προδιαγραφές για την μεταφορά ευπαθών προϊόντων στα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με εκείνες που ισχύουν για τα φορτηγά δημόσιας χρήσης. (Δεκέμβριος 2012)

2. προβαίνει σε μια ανάλυση της αναλογικότητας των περιορισμών που ισχύουν στο εξωτερικό/πλανόδιο εμπόριο για κριτήρια κοινωνικής πολιτικής. (Δεκέμβριος 2012)

3. ολοκληρώνει την αναθεώρηση της Υπουργικής Απόφασης A2-3391/2009 σχετικά με τους κανόνες της αγοράς και την υποβάλλει στις υπηρεσίες της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην Οδηγία 98/34. (Οκτώβριος 2012) Η αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς εγκρίνεται ένα μήνα μετά την απάντηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ακολουθώντας τη διαδικασία κοινοποίησης.

4. ελέγχει και τροποποιεί τον Αγορανομικό Κώδικα (Ν. 136/1946) που προβλέπει διάφορες μορφές παρέμβασης του δημόσιου τομέα στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση των αγαθών σύμφωνα με τις συστάσεις απλοποίησης της γνωμοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ν. 24/VII/2012. (Ιανουάριος 2013).

7.1 Κλειστά επαγγέλματα, επαγγελματικά προσόντα και παροχή υπηρεσιών
7.1.1 Άρση των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των κλειστών επαγγελμάτων

Ως προαπαιτούμενη δράση για την εκταμίευση, η Κυβέρνηση τροποποιεί την ειδική νομοθεσία για την άρση των περιορισμών στα επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 9.2.1 του παρόντος Μνημονίου.

1. Για τα επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 9.2.2, Η κυβέρνηση προετοιμάζει σχέδιο διατάξεων για την τροποποίηση ειδική νομοθεσία τω τομέων σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η νομοθεσία θεσπίζεται έως τον Δεκέμβριο του 2012.

2. Μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2012), συμπεριλαμβανομένων:

i. της λίστας όλων των επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

ii. της λίστας όλων των υπόλοιπων επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν επεξεργαστεί εκ των προτέρων. Για αυτά, η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι απολύτως σύμφωνο με το κεφάλαιο Α του νόμου 3919/2011 και τις γνωμοδοτήσεις (κατά περίπτωση) της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) ως το (Δεκέμβριος 2012).

3. Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων: Θεσπίζεται νομοθεσία για την υποχρεωτική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της κάθε επαγγελματικής ένωσης των ακολούθων πληροφοριών (Δεκέμβριος 2012):

i. οι ετήσιοι λογαριασμοί της επαγγελματικής ένωσης.

ii. η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατανεμημένη ανά λειτουργία.

iii. τα ποσά των ισχυόντων τελών κατανεμημένα ανάλογα με τη φύση και το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται από τον επαγγελματικό σύλλογο, καθώς και τους κανόνες για τον υπολογισμό και την εφαρμογή τους.

iv. στατιστικά και συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται, πάντοτε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

v. στατιστικά και συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν αξιώσεις ή καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τους καταναλωτές ή τις οργανώσεις και τους λόγους για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης ή της καταγγελίας, πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

vi. οποιαδήποτε μεταβολή στους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας, εάν υπάρχουν.

vii. τους κανόνες σχετικά με ασυμβατότητα και οποιαδήποτε κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σύγκρουση συμφερόντων που περιλαμβάνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

4. Για να αποσυνδέσουν οι ελάχιστες αμοιβές για τις επαγγελματικές υπηρεσίες από τη φορολογία και τις εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις επαγγελματικές ενώσεις:

i. Η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό Διάταγμα, που καθορίζει ένα σύστημα προπληρωμένων σταθερών/ανά σύμβαση ποσών για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση από δικηγόρο, η οποία δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο «ποσό αναφοράς». (Νοέμβριος 2012)

ii. Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, εντοπίζει επίσης τρόπους για την αποσύνδεση από τη φορολογία των νόμιμων αμοιβών των μηχανικών και των νόμιμων αμοιβών/ποσών αναφοράς των δικηγόρων. (Δεκέμβριος 2012) Η μεταρρύθμιση αυτή θα αρχίσει να ισχύει από την έναρξη ισχύος της φορολογικής μεταρρύθμισης, τον Ιανουάριο του 2013.

5. Για να εκτιμηθεί η αναλογικότητα και η αιτιολόγηση των δραστηριοτήτων που επιτελούνται αποκλειστικά από συγκεκριμένα κλειστά επαγγέλματα:

i. Η Κυβέρνηση ενημερώνει τη μελέτη των κανονισμών των επαγγελμάτων που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2012, για να αξιολογήσει την αιτιολόγηση και την αναλογικότητα των απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ορισμένες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα. (Νοέμβριος 2012)

ii. Ένα σχέδιο νόμου αποστέλλεται στο Κοινοβούλιο για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ορισμένες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, ξεκινώντας από τα βασικά κλειστά επαγγέλματα (π.χ. δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, ορκωτοί εκτιμητές, ενεργειακοί επιθεωρητές, επιθεωρητές κτιρίων, κλπ.). (Μάρτιος 2013)

7.1.2 Επιπλέον μέτρα. Ως προαπαιτούμενη δράση πριν από την εκταμίευση, θεσπίζεται νομοθεσία για να:

a. καταργήσει την υποχρεωτική εμπλοκή δικηγόρου για συναλλαγές για σκάφη με άμεση ισχύ καθώς και για την σύνταξη κτηματομεσιτικών συναλλαγών με άμεση εφαρμογή για τον πωλητή και με εφαρμογή από 31-12-2013 για τον αγοραστή, και την άμεση αύξηση των σχετικών ορίων στα 80.000 Ευρώ για όλη τη χώρα.

b. καταργήσει την παρουσία δικηγόρου (με άμεση εφαρμογή) για τα συμβόλαια που αφορούν τη διανομή ή ανταλλαγή ακίνητης περιουσίας καθώς και για νομικές συναλλαγές που αφορούν μεταβιβάσεις άνευ ανταλλάγματος, όπως πχ. οι δωρεές.

c. καταργήσει την κλίμακα των ελάχιστων μηνιαίων ποσών για δικηγόρους που ιδιωτεύουν που αμείβονται για υπηρεσίες που παρέχουν με μια σταθερή περιοδική αμοιβή. Η ρύθμιση αυτή δεν θίγει σχετικές ρυθμίσεις αμοιβών για τους ασκούμενους δικηγόρους καθώς και του κατώτατου μισθού για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα όπως ορίζονται στο Ν. 4046/2012. 

Λοιπές δράσεις

1. Ένα σχέδιο κώδικα αναθεώρησης του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 υποβάλλεται στις υπηρεσίες της Επιτροπής μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2012 και υιοθετείται μέχρι το Δεκέμβριο του 2012. Ο νέος κώδικας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταργεί τις συνολικές απαγορεύσεις των εμπορικών επικοινωνιών, την κατάργηση των ορίων ηλικίας για τις εξετάσεις των δικηγορικών συλλόγων, να διευκολύνει την εκ νέου είσοδο στο νομικό επάγγελμα και να αποσαφηνίσει τη φύση των δικηγορικών αμοιβών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα έως τον Ιούνιο του 2013 το αργότερο, να μειώσει κατά 50% το κόστος εγγραφής ακίνητης περιουσίας, όπως μετράται από τον υπο-δείκτη Registering Property της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα αποτελέσματα θα εξεταστούν στην έκδοση του 2014 Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας. (Νοέμβριος 2013)

3. Για να επιβεβαιωθεί η πρόοδος στον τομέα των κλειστών επαγγελμάτων, η Κυβέρνηση ολοκληρώνει μια μελέτη για τα 20 μεγαλύτερα επαγγέλματα όπου εξετάζει το βαθμό στον οποίο έχουν απελευθερωθεί, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους και τις μεταβολές των τιμών. (Σεπτέμβριος 2013)

7.1.3 Διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

1. Λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΔΕΚ (μεταξύ άλλων, σε σχέση με διπλώματα βάσει συμφωνιών δικαιοχρήσεως). Ειδικότερα, η Κυβέρνηση:

2. συνεχίζει να επικαιροποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και τις στέλνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Τριμηνιαία)

3. θεσπίζει νομοθεσία για α) να καταργηθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία δικαιόχρησης για την πρόσβαση ή την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και β) να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι πτυχίων δικαιόχρησης από άλλα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων. (Νοέμβριος 2012).

7.1.4 Οδηγία Υπηρεσιών: αξιοποίηση των ωφελειών των πληροφοριών του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει: 1. ότι το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) είναι πλήρως λειτουργικό σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία Υπηρεσιών. (Δεκέμβριος-2012)

2. ότι το ΕΚΕ κάνει διάκριση μεταξύ των διαδικασιών που ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και αυτών που ισχύουν για τους διασυνοριακούς παρόχους (ιδίως για τα κλειστά επαγγέλματα). ( Δεκέμβριος -2012)

3. ότι υπάρχει επαρκής σύνδεση μεταξύ του ΕΚΕ και άλλων αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών μιας Στάσης, επαγγελματικών ενώσεων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων) και ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι πλήρως λειτουργική. ( Δεκέμβριος -2012)

8. Αύξηση του αντίκτυπου των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

8.1. Η κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών και τα μεγάλα έργα στην απορρόφηση των κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής που προβλέπεται στον παρακάτω πίνακα. Η συμμόρφωση με τους στόχους θα πρέπει να μετράται με πιστοποιημένα στοιχεία. (Q4 2012).

Πίνακας 1: Στόχοι για απαιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) που θα υποβληθούν το 2013

(εκατομμύρια ευρώ)

2012
2013

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής

2.850
3.000

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

880
890


Στόχος του πρώτου εξαμήνου του έτους

1.231
1.284


Συνολικός ετήσιος στόχος

3.730
3.890

2. Η κυβέρνηση υποβάλει πλήρη αιτήματα για όλα τα μεγάλα έργα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Κομισιόν με βάση το Άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2003 (Q4 2013).

3. Όταν θα αποφασίσει την κατανομή του «Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων», η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η αναγκαία εθνική συμμετοχή παραμένει διαθέσιμη, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα ημιτελή έργα του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006 και για να καλύψει την απαιτούμενη εθνική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των μη επιλέξιμων δαπανών υπό τους κανόνες των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

4. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί σε τριμηνιαία βάση την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας, ορισμένα από τα οποία - όπως η λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης, το έργο "Elenxis" για τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου, το κτηματολόγιο, οι υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τα σιδηροδρομικά έργα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, η ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και το εθνικό μητρώο - είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας. Για τα έργα προτεραιότητας σε καθυστέρηση, μια μέθοδος για τη στενότερη παρακολούθηση θα πρέπει να συμφωνηθεί (Q4 2012), προκειμένου να καταστεί δυνατή η θέσπιση των αναγκαίων μέτρων έγκαιρα. Τα έργα προτεραιότητας θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015.

5. Η υποστήριξη στις ΜΜΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο στοχεύει να συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους. Θα εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων και την παρακολούθηση τους. (Q4 2012)

6. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανονισμών περί δημοσίων συμβάσεων (βλέπε ενότητα 2.7.2.2.3), υιοθετείται, και εφαρμόζεται άμεσα, νομοθεσία ώστε να συντομευθούν οι προθεσμίες και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες όταν ανατίθεται μια σύμβαση. (Q1 2013)

7. Το εργαλείο παρακολούθησης για τις απαλλοτριώσεις ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία και τα δεδομένα καθίστανται προσβάσιμα στο κοινό. (Q1 2013)

8. Μετά την πρωτοβουλία απλούστευσης που ξεκίνησε τον Μάιο του 2010, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης, την επιτάχυνση των πληρωμών προς τους δικαιούχους και την απλοποίηση της διαχείρισης και υλοποίησης του έργου με βάση τα θέματα που τέθηκαν από την Επιτροπή και όποια άλλα πρόσθετα θέματα τα οποία μπορούν να προταθούν. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση εξετάζει τα «αδρανή» έργα, τις μη ενεργοποιημένες εξουσιοδοτήσεις και τις αδρανείς συμβάσεις και ενημερώνει την Επιτροπή για αυτές που εξαλείφονται. (Q4 2012) Παρόμοιες ασκήσεις επαναλαμβάνονται περιοδικά μέχρι τη λήξη της περιόδου προγραμματισμού.

9. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και ξεκινά την εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμησης της απάτης στον τομέα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (Q2 2013). Η κυβέρνηση θεσπίζει μία αποτελεσματική διυπηρεσιακή διαδικασία διαβούλευσης που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, ένα ολοκληρωμένο έργο θα συσταθεί και θα εφαρμοστεί με την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής. (Q1 2013)

9. Παρακολούθηση και Τεχνική Βοήθεια
9.1 Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας είναι σημαντικά για την αποτελεσματική οικονομική εποπτεία και το σχεδιασμό πολιτικών καθώς και για την κατάλληλη παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Έχει πραγματοποιηθεί σημαντική βελτίωση στη ποιότητα και το εύρος κάλυψης των στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία δύο χρόνια..

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τη δουλειά της ΕΛΣΤΑΤ, και να σέβεται τη «Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη για τα Στατιστικά Στοιχεία» που υπογράφηκε από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας στις 29 Φεβρουαρίου 2012 και η οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Η Ελληνική Δημοκρατία… με ευθύνη δεσμεύεται πως θα σέβεται πλήρως τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα για τη ποιότητα των στατιστικών στοιχείων… θα εξασφαλίζει και αμύνεται την επαγγελματική ανεξαρτησία της… Ελληνικής Στατιστικής Αρχής… και θα [την] υποστηρίζει απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης της αξιοπιστίας [της[…και θα εξασφαλίζει ικανούς και σταθερούς πόρους [για αυτήν]»

1. Η Κυβέρνηση, όπως προκύπτει και από την προαναφερθείσα «Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη για τα Στατιστικά Στοιχεία», δεσμεύεται περαιτέρω να αποσυνδέσει τον προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ από αυτόν του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες και εμπλέκοντας την Ελληνική Βουλή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, η ΕΛΣΤΑΤ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα αποκτήσει αυτονομία στην εκτέλεση προϋπολογισμού σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, συγκεκριμένα με το Νόμο 4072/2012, άρθρο 323. Οι Αρχές δεσμεύονται να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες δράσεις ώστε να επιτραπεί η αυτονομία στην εκτέλεση του προϋπολογισμού στην ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τον Νόμο 4072/2012, άρθρο 323

i. Για να επιτευχθεί αυτό, η Κυβέρνηση τροποποιεί το Νόμο 3832/2010 σχετικά με την εξαίρεση της ΕΛΣΤΑΤ από το άρθρο 25 του Νόμου 2362/1995 καθώς και γενικότερα κάθε άλλης πρόβλεψης η εφαρμογή της οποίας δεν είναι συνεπής με την αυτονομία της ΕΛΣΤΑΤ. (Νοέμβριος 2012)

2. Πριν την εκταμίευση και για τη διασφάλιση μια ομαλής και αποτελεσματικής μετάβασης στο νέο πλαίσιο, οι Αρχές δεσμεύονται να εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΕΛΣΤΑΤ για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012. Οι συγκεκριμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πληρωθούν με επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2012.

10 Παραρτήματα
10.1 Σχέδιο αποκρατικοποιήσεων και ενδιάμεσα στάδια 

Ελλάδα - Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ): Προγράμματα σε εξέλιξη 2012-14

Έναρξη διαγωνισμού
Πρόγραμμα
Μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ
Ορίστηκαν σύμβουλοι
Ενδιάμεσα βήματα

Ι. Κρατικές επιχειρήσεις/ πώληση μετοχών: 

- Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ). Τροποποίηση της δια νόμου παροχής την στιγμή της αποκρατικοποίησης.

- Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (Ιανουάριος 2013)

- Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ). Έκδοση νομοθεσίας για παιγνιομηχανήματα (VLT) και ειδοποίηση προς την ΕΕ (Δεκέμβριος 2012). Νόμος για τις νέες φορολογικές παροχές για την εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (Δεκέμβριος 2012).

- Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομίων Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Εκκρεμεί η εκκαθάριση της κρατικής βοήθειας – υιοθέτηση νομοθεσίας για την απονομή της νέας άδειας και της μετέπειτα ρευστοποίησης (Ιανουάριος 2013).

 - Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Υπουργικές αποφάσεις για (i) τον καθορισμό του περιεχομένου των καθολικών υπηρεσιών (ΠΚΥ) και (ii) αποσταλεί το προσχέδιο του μηχανισμού αποζημίωσης ΠΚΥ στην ΕΕ.

- Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ). Να καθοριστεί και να συμφωνηθεί η δομή συναλλαγών (Φεβρουάριος 2013).

- Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου (Δεκέμβριος 2012). Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής και τροποποίησης της άδειας (Μάιος 2013)

-Μεταλλουργική και εξορυκτική εταιρία (ΛΑΡΚΟ). Νόμος για ίδρυση νέας εταιρίας (Iανουάριος 2013).

- Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ). Αναμονή. Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων για αποκρατικοποίηση (Δεκέμβριος 2012).

- Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Μετά την εκποίηση της ΔΕΠΑ

- Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). Καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου (Δεκέμβριος 2012). Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής και τροποποίηση άδειας (Σεπτέμβριος 2013). Τακτοποίηση κρατικών εισφορών.

- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ). Επαναπροσέγγιση της Hochtief (Δεκέμβριος 2012)

- Σιδηρόδρομοι (ΤΡΑΙΝΟΣΕ). Αναμέν. Τα εναπομείναντα προβλήματα στην Τραινοσε θα επιλυθούν. (Φεβρουάριος 2013). Έπειτα η Τραινοσε θα μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ (Μάρτιος 2013).

- Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Το Υπουργείο Ενέργειας θα εκδώσει τους στόχους ενεργειακής πολιτικής και θα προσδιοριστεί πλήρως το σχέδιο αναδιοργάνωσης (Δεκέμβριος 2012).

Εκκρεμής απόφαση δικαστηρίου

Καζίνο Πάρνηθας. Εκκρεμεί δικαστική ενέργεια για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων από το Υπουργείο Τουρισμού (Δεκέμβριος 2012).

ΙΙ. Παραχωρήσεις μ.δ.

- Ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι. Οι διαπραγματεύσεις για την επανέναρξη των έργων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Κύρωση των συμφωνιών επανέναρξης από το κοινοβούλιο (Ιανουάριος 2013). Υπό την αίρεση των τελικών διαπραγματεύσεων. Δεσμευτικές προσφορές (Δεκέμβριος 2012). Υποβολή στο ελεγκτικό συνέδριο (Δεκέμβριος 2011).

Δεσμευτικές προσφορές (Νοέμβριος 2012). Υποβολή στο ελεγκτικό συνέδριο. (Δεκέμβριος 2012)

- Εγνατία Οδός: Έναρξη διαδικασίας δημοπράτησης εξαρτώμενη από: (i) ολοκλήρωση των κύριων εμπορικών, νομικών και τεχνικών χαρακτηριστικών της σύμβασης παραχώρησης και ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου , (ii) απόφαση για την πολιτική διοδίων και το σύστημα είσπραξης διοδίων (iii) χειρισμό του δανείου της Πειραιώς που χορηγήθηκε στην Εγνατία Οδός ΑΕ (iv) επανέναρξη των τεσσάρων αυτοκινητόδρομων.

- Μικρά λιμάνια και μαρίνες. Επίλυση θεμάτων σε σχέση με την αστική χωροταξική ζώνη (Δεκέμβριος 2012).

- Περιφερειακά αεροδρόμια. Καθορισμός εθνικής πολιτικής για τα αεροδρόμιο. Θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου. (Ιανουάριος 2013).

- Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων (Μάρτιος 2013). θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013).

- Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων (Μάρτιος 2013). θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013).

- Μεγάλα περιφερειακά λιμάνια. Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων (Μάρτιος 2013). θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013).

-Αποθήκευση Αερίου Νότιας Καβάλας. Απόφαση για την καλύτερη μέθοδο εκμετάλλευσης (Δεκέμβριος 2012).

- Ψηφιακό μέρισμα. Θέσπιση της απαραίτητης δευτερεύουσας νομοθεσίας για την απονομή των αδειών εκπομπής και της εγκαθίδρυσης των διαδικασιών αδειοδότησης (Μάρτιος 2013).

- Δικαιώματα εξόρυξης.

III. Ακίνητα

- Ελληνικό. Μεταφορά της ιδιοκτησίας της Ελληνικό Α.Ε. στο ΤΑΙΠΕΔ (Εκκρεμεί απόφαση: Δεκέμβριος 2012). Έναρξη της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού (Δεκέμβριος 2012).

- Ακίνητο IBC: Παροχή έγκρισης από το ελεγκτικό συνέδριο. (Δεκέμβριος 2012) και έκδοση προεδρικού διατάγματος για ΕΣΧΑΔΑ (Ιανουάριος 2013).

- Ακίνητο Κασσιόπη: Αποχαρακτηρισμός του ναυτικού παρατηρητηρίου (Δεκέμβριος 2012) . ΕΣΧΑΔΑ έχει ήδη υποβάλει (Οκτώβριος 2012).

- Γκρουπ ακίνητης περιουσίας 1 (Αφάντου): Όλα τα ενδιάμεσα βήματα ολοκληρώθηκαν (Οκτώβριος 2012)

- Πώληση/Ρεπο 28 κτιρίων: Όλα τα ενδιάμεσα βήματα ολοκληρώθηκαν

- Ακίνητο Αστήρ Βουλιαγμένης: Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με ΕΤΕ. Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (άδεια ζώνης και χοροθέτησης) (Ιανουάριος 2013). Την πρωτοβουλία έχει η ΕΤΕ.

- Γκρουπ ακίνητης περιουσίας 2: Αναγνώριση 40 ιδιοκτησιών (Δεκέμβριος 2012) και μεταφορά τους στο ΤΑΙΠΕΔ. (Μάρτιος 2013)

- Γκρουπ ακίνητης περιουσίας 3: Τουλάχιστον 1000 ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας μεταφέρονται στο ΤΑΙΠΕΔ (Δεκέμβριος 2013).

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ

1/ Μεταβίβαση στοιχείων/δικαιωμάτων κατά την αποκρατικοποίηση.

2/ Έχει δοθεί στο το ΤΑΙΠΕΔ δικαίωμα ψήφου με βάση των μετοχών που ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν έχει πραγματοποιηθεί.

3/ Απαιτείται από το Υπουργείο Οικονομικών να υπογράψει σχετικά συμβόλαια ώστε το ΤΑΙΠΕΔ να μπορεί να ασκεί διαθέτει δικαίωμα ψήφου.

4/ Μόνο μερική μεταβίβαση μετοχών.

5/ ΕΣΧΑΔΑ = Ειδικά Σχέδια Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων.

10.2 Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

10.2.11η Λίστα: λίστα από περιορισμούς σε επιλεγμένα επαγγέλματα που πρέπει να καταργηθούν πριν από την επόμενη εκταμίευση.

1. Λιμενεργάτες σχετιζόμενοι με χερσαίες υπηρεσίες και σε λιμάνια: να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών δήλωσης, κατάργηση προκαθορισμένων τελών για φορτο-εκφορτωτικές υπηρεσίες και να επιτραπεί η εργασία τους υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου.

2. Ορκωτοί Εκτιμητές: Έκδοση νέας νομοθεσίας για να καταργηθούν τα ισχύοντα τέλη, το σύστημα περιορισμένου αριθμού θέσεων, η προϋπόθεση της ιθαγένειας, να επιτραπεί σε νομικούς φορείς η άσκηση του επαγγέλματος και να αρθούν οι περιορισμοί που θέτουν τομείς αποκλειστικής άσκησης προς αυτό το επάγγελμα.

3. Λογιστές και Φοροτεχνικοί: να διευκρινιστεί στην εγκύκλιο 26801/ΔΙΟΕ 654 της 13ης Ιουνίου 2012 ότι η επαγγελματική ταυτότητα θα εκδίδεται αυτόματα εντός τριών μηνών ii) να διευκρινιστεί πως ο αρμόδιος οργανισμός για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι το ΣΑΕΠ iii) να τροποποιηθεί η Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1166/2011 ώστε να καταργηθεί η διαδικασία πιστοποίησης που ορίζει και η οποία ισχύει για νομικά και φυσικά πρόσωπα iv) να συμπεριληφθεί στο κείμενο της εγκυκλίου αναφορές στο νομικό κείμενο των λογιστών/φοροτεχνικών που έχουν καταργηθεί με το Νόμο 3919/2011. Επιπρόσθετα, να τροποποιηθούν συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις σχετικές με τον τομέα ώστε να εξαλειφθούν οι ασυνέπειες με τον Νόμο του 2011 για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

4. Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ): να καταργηθεί η σχετική τομεακή νομοθεσία ώστε i) να μειωθεί το ελάχιστο κεφάλαιο από €176.083 (Αρθο.123.1 του Νόμου 4052/2012); ii) να καταργηθεί/ μειωθεί το ποσό της τραπεζικής εγγύησης (Άρθρο. 126) iii) να αρθεί η απαίτηση ελάχιστου αριθμού υπαλλήλων iii) να επεκταθεί το εύρος των ΕΠΑ ώστε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

5. Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ): τροποποίηση της σχετικής τομεακής νομοθεσίας ώστε i) να επιτραπεί στους εργοδότες των ΙΓΣΕ, εκτός του διευθυντή, να μεσολαβούν ii) να αρθούν οι περιορισμοί σχετικά με τις υποδομές και τον τεχνολογικό iii) να αρθεί ο περιορισμός που πηγάζει από το Άρθρο 104.2 του Νόμου 4052/2012, σύμφωνα με το οποίο εάν η καταστατική έδρα του ΙΓΣΕ ή του υποκαταστήματος έχει αλλάξει, θα ισχύει η διαδικασία σχετικά με την έναρξη της δραστηριότητας του ΙΓΣΕ σύμφωνα με το ΄Αρθο 101 του ίδιου νόμου iv) να επιτραπεί η άσκηση δραστηριοτήτων εκτός διαμεσολάβησης στο χώρο λειτουργίας του ΙΓΣΕ.

6. Μεσίτες Ακινήτων: τροποποίηση του σχετικού τομεακού νόμου ώστε να καταργηθεί η δοκιμαστική περίοδος προτού ένας αιτών μπορεί να γίνει μεσίτης ακινήτων (Αρθ. 199, Ν. 4072/2012).

7. Αναλογιστές: επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την εξεταστική διαδικασία ώστε να εμποδίσει την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος να ορίζει έμμεσα τον αριθμό επιτυχόντων στις εξετάσεις προς το συμφέρον των υπαρχόντων αναλογιστών (βλέπε γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού νο. 14/VI/2012).

8. Ξεναγοί: να θεσπιστεί πως η επαγγελματική κάρτα θα εκδίδεται εντός τριών ή λιγότερο μηνών να τροποποιηθεί η τομεακή νομοθεσία ώστε να επιτραπεί η άσκηση του επαγγέλματος σε πτυχιούχους σχετικών πανεπιστημίων.

9. Ενεργειακοί Επιθεωρητές: τροποποίηση τομεακής νομοθεσίας για να ακυρωθεί η ελάχιστη αμοιβή για υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης και να απλοποιηθεί η αδειοδότηση.

10. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας: τροποποίηση της τομεακής νομοθεσίας ‘ώστε να εξαλειφθούν οι ασυνέπειες με τον Ν. 3919/2011 για τα επαγγέλματα.

11. Εκτελωνιστές: βλέπε ενότητα για τη διευκόλυνση του εμπορίου.

12. Περίπτερα και καντίνες σε δημόσια κτίρια: κατάργηση περιορισμών για άδειες υπέρ συγκεκριμένων κατηγοριών

13. Τουριστικά γραφεία: κατάργηση προ-έγκρισης, απαιτήσεις ελάχιστου χώρου, επιβαλλόμενες οιονεί- φορολογικές χρεώσεις, και μείωση του ποσού της τραπεζικής εγγύησης ή της απαίτησης τουριστικών γραφείων για εξασφάλιση.

14. Διδασκαλία σε ιδιωτικά ιδρύματα και φροντιστήρια ξένων γλωσσών και τη διδασκαλία στο σπίτι: ​​αφαίρεση της ανάγκης για εκ των προτέρων άδεια και αντικατάστασης με μια ανακοίνωση της έναρξης της δραστηριότητας. Αφαίρεση της ανάγκης για ανανέωση της άδειας κάθε χρόνο.

15. Ιδιωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κατάργηση της προϋπόθεσης της ιθαγένειας για αδειοδότηση εγκατάστασης, τροποποίηση της προϋπόθεσης για τυπικά προσόντα για τον ιδρυτή ενός ιδιωτικού σχολείου. Κατάργηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των μετόχων, της απαγόρευσης των περισσότερων από μίας εγκατάστασης, των ελάχιστων αποστάσεων, της ανάγκης ανανέωσης αδειών ετησίως και απαγορεύσεις για τη χορήγηση αδειών σε συγγενείς ατόμων με άδεια για ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

16. Ιδιωτικά ιδρύματα και φροντιστήρια ξένων γλωσσών: Τροποποίηση της προϋπόθεσης για τυπικά προσόντα για τον ιδρυτή ενός ιδιωτικού σχολείου και φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και αφαίρεση απαγόρευσης αδειοδότησης σε συγγενείς κατόχων άδειας.

17. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): Να επιτραπεί η διαφήμιση των ΙΕΚ, χωρίς την έγκριση του EOΠΠEΠ

18. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ): Τροποποίηση της τομεακής νομοθεσίας που βασίζει την διαπίστευση ενός ΚΕΚ με βάση τον έλεγχο της ακεραιότητας των αντικειμενικών κανονιστικών απαιτήσεων ii) να επιτραπεί σε ιδιώτες να δημιουργήσουν νομικά πρόσωπα iii) την ανανέωση της διαπίστευσης, με τη μορφή κοινοποίησης βάσει του άρθρου. 3 του Ν. 3919/2011, με την αποσύνδεση από το σύστημα βαθμολόγησης

19. Κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης: κατάργηση της απαγόρευσης ότι κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης δεν μπορούν να ιδρυθούν από τους μετόχους ή εταίρους του νομικού προσώπου το οποίο αιτήθηκε την ίδρυση και άδεια λειτουργίας. Να ανανεώνουν τις άδειες λειτουργίας υπό τη μορφή της κοινοποίησης βάσει του άρθρου. 3 του Ν. 3919/2011. Να επιτραπεί στα κέντρα μετα-λυκειακής εκπαίδευσης η πρόσληψη προσωπικού εκτός του κοινοποιημένου προς την εποπτεύουσα αρχή μητρώου, όπως στην περίπτωση των ΚΕΚ. Να καταργηθεί η ανάγκη υποβολής εγγυητικής επιστολής για το άνοιγμα των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

20. Διαπιστευμένα κέντρα μελέτης: Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την ανανέωση των αδειών, έτσι ώστε οι ανανεώσεις των αδειών να περιορίζονται στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθ. 3 του ν. 3919/2011.

21. Πρακτορεία διανομής τύπου: αφαίρεση συστήματος προέγκρισης και επέκταση του αριθμού των οικονομικών δραστηριοτήτων.

10.2.22η Λίστα: νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα / οικονομικές δραστηριότητες των οποίων το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να συμμορφωθεί με γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

1. Επαγγέλματα υπό την αρμοδιότητα του Ελληνικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: i) πώληση περίστροφων, πιστολιών και όπλων σκοποβολής ii) προετοιμασία εκρηκτικών. Κατασκευή, μετατροπή, συναρμολόγηση, φινίρισμα και επισκευή πυροβόλων όπλων, και γέμισμα/επαναγέμισμα γεμιστήρων πυροβόλων όπλων iii) γέμισμα γεμιστήρων κυνηγετικών όπλων για πώληση iv) πώληση φωτοβολίδων και εκτοξευτήρων τους v) κατασκευή φωτοβολίδων και εκτοξευτήρων τους vi) λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας vii) εργασία υπαλλήλων ασφάλειας σε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας viii) λειτουργία ιδιωτικών γραφείων ερευνών ix) εργασία υπαλλήλων ιδιωτικών γραφείων ερευνών: βλέπε. ΕΑ γνωμοδότηση Αριθ. 13/VI/2012.

2. Έμποροι αντικών και νεότερων αντικειμένων τέχνης και συντηρητές έργων τέχνης και αντικών: βλέπε ΕΑ γνωμοδότηση Αριθ. 18/VI/2012.

3. Επαγγέλματα/οικονομικές δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητα του Ελληνικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη– λιμενοφύλακες: i) Οργανισμοί πιστοποίησης δυτών ii) Πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής iii) Εκμίσθωση μέσων θαλάσσιας αναψυχής iv) λεμβουχικές εργασίες; v) Υπηρεσίες ρυμούλκησης vi) Αδειοδότηση για υπαίθριο εμπόριο (περίπτερα ή πλανόδιοι) επί πλοίου vi) Λειτουργία των καζίνο σε επιβατικά πλοία Ελληνικής σημαίας σε διεθνή δρομολόγια vii) Ναυαγοσώστες: (i) Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε αγκυροβολημένα ή πλωτά ναυπηγήματα και (ii) Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θαλασσοπλοούντα πλοία: βλέπε ΕΑ γνωμοδότηση Αριθ. 22/VII/2012.

4. Επαγγέλματα/οικονομικές δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Ευημερίας: i) Μονάδες φροντίδας για ηλικιωμένους ii) Κέντρα φροντίδας ημέρας για ηλικιωμένους iii) Κέντρα δημιουργικής δραστηριότητας για παιδιά iv) Κέντρα δημιουργικής δραστηριότητας για παιδιά με ειδικές ανάγκες v) Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία vi) Ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις vii) Ινστιτούτα ευημερίας παιδιών: βλέπε. ΕΑ γνωμοδότηση Αριθ. 25/VII/2012.

5. Βενζινοπώλες, ειδικοί στις ανατινάξεις και πωλητές φυσικού αερίου. Βλέπε ΕΑ γνωμοδότηση αριθ. 26/VII/2012

10.3 Συμφωνημένος οδικός χάρτης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

1. Μέχρι τέλος-Οκτωβρίου 2012, η Ομάδα Δράσης θα προετοιμάσει για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ένα ενημερωτικό έγγραφο για του αλλοδαπούς εμπειρογνώμονες διορισμένους από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για να την υποβοηθήσουν στο έργο της. Σκοπός του ενημερωτικού εγγράφου είναι να επιτρέψει στους ξένους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στο πλήρως στο έργο της, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εναλλακτικών νομικών προτάσεων στις διαρθρωτικές ανάγκες που έχουν εντοπιστεί βάση της διεθνούς εμπειρίας στα άλλα κράτη μέλη.

2. Ξεκινώντας τον Οκτώβριο 2012, η Ομάδα Δράσης θα παρέχει μηνιαία ενημέρωση στο τέλος κάθε μήνα για τη πρόοδο της προετοιμασίας στο τέλος του Μάρτη 2013 ενός αναλυτικού εγγράφου που θα περιγράφει τις κύριες προτάσεις αλλαγών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφηκαν στις προηγούμενες εκδοχές του παρόντος Μνημονίου. Το αναλυτικό έγγραφο θα παρουσιαστεί στην ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του.

3. Μέχρι τέλος-Μαρτίου 2013, η Ομάδα Δράσης προετοιμάζει ένα αναλυτικό έγγραφο που θα περιγράφει τις αναλυτικές προτάσεις αλλαγών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφηκαν στις προηγούμενες εκδοχές του παρόντος Μνημονίου.

4. Μέχρι τέλος Μαΐου 2013, η Κυβέρνηση διεξάγει μια σειρά από συναντήσεων για να συζητήσει τα ευρήματα και τις προτάσεις του αναλυτικού εγγράφου που προετοίμασε η Ομάδα Δράσης. Αυτές οι συναντήσεις θα επιτρέψουν την ευρεία διαβούλευση με τα εγχώρια ενδιαφερόμενα μέρη και τη συμμετοχή αναγνωρισμένων διεθνών εμπειρογνωμόνων στο χώρο της ποινικής δικονομίας. Στη βάση των συμπερασμάτων αυτής της διαβούλευσης, η Ομάδα Δράσης θα παρουσιάσει μια αναθεωρημένη έκδοση του αναλυτικού εγγράφου στους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ και υποβάλλει το αναθεωρημένο έγγραφο, αφού μεταφέρει και συζητήσει τα σχόλια των ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ με την Κυβέρνηση.

5. Μέχρι τέλος-Ιουνίου 2013, η Ομάδα Δράσης παρουσιάζει ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης, το οποίο βοηθά στη προετοιμασία του προσχεδίου νόμου ως το τέλος-Ιανουαρίου 2014 και περιέχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και παραδοτέα για τα κεφάλαια του προσχεδίου νόμου, και εφαρμόζει το σχέδιο άμεσα. Στο τέλος κάθε μήνα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αξιολογεί τη συμμόρφωση με το αναλυτικό σχέδιο δράσης και λαμβάνει άμεσες διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις αναμενόμενων ή πραγματικών αποκλίσεων.

6. Ξεκινώντας τον Ιούλιο 2013, η Ομάδα Δράσης προετοιμάζει ένα προσχέδιο νόμου στη βάση του προαναφερθέντος αναλυτικού εγγράφου και σχεδίου δράσης, και παρουσιάζει μηνιαία επικαιροποιημένη ενημέρωση στο τέλος κάθε μήνα σχετικά με τη πρόοδο για τη προετοιμασία του προσχεδίου νόμου ως το τέλος Ιανουαρίου 2014. Οι μηνιαίες επικαιροποιημένες ενημερώσεις περιγράφουν τα αποτελέσματα σχετικά με την αξιολόγηση συμμόρφωσης με το αναλυτικό σχέδιο δράσης και τυχόν διορθωτικές δράσεις που έχουν υιοθετηθεί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιεί τουλάχιστον τρεις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων με τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της συγγραφής: Ιούλιος 2013, Οκτώβριος 2013 και Ιανουάριος 2014. Οι συναντήσεις θα επιτρέψουν τη συνεισφορά εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία συγγραφής και σχόλια στα αρχικά προσχέδια της νομοθεσίας που θα προετοιμάζεται.

7. Η Κυβέρνηση τελειώνει την μελέτη σχετικά με το κόστος των ένδικων βοηθημάτων ενώπιων των πολιτικών δικαστηρίων, τη πρόσφατη αύξηση και την επίδραση στο φόρτο δουλειάς των πολιτικών δικαστηρίων, καθώς και συστάσεις, εξασφαλίζει ότι οι συστάσεις αντανακλώνται στο προσχέδιο νόμου που προετοιμάζει η Ομάδα Δράσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και δημοσιεύει την μελέτη. -(Δεκέμβριος 2013)

8. Η Κυβέρνηση διεξάγει δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο νόμου ευθυγραμμίζοντας τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και υποβάλλει το προσχέδιο στην Ελληνική Βουλή. (Μάρτιος-2014)

10.4 Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Οικονομικών

(α) μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012, για κάθε διοικητικό δικαστήριο, εφετείο και Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο:

(i) τον αριθμό των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού, με εξειδίκευση του αριθμού των δικαστών που δουλεύουν σε διοικητικά δικαστήρια αρμόδια για την εκδίκαση φορολογικών διαφορών ή χειρίζονται αποκλειστικά φορολογικές υποθέσεις

(ii) τον αριθμό όλων των υποθέσεων

(iii) τον αριθμό όλων των υποθέσεων που εκκρεμούν από το 2011

(iv) τον αριθμό των υποθέσεων που κατατέθηκαν τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012

(v) τον αριθμό των φορολογικών υποθέσεων, με ανάλυση ανά αξία υπόθεσης (μέχρι 150,000 Ευρώ, μεταξύ 150,001 και 300,000 Ευρώ και άνω των 300,000 Ευρώ)

(v) τον αριθμό όλων των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν από το 2011

(vi) τον αριθμό των φορολογικών υποθέσεων που κατατέθηκαν τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012

(vii) το ποσοστό ανάκτησης για όλες τις φορολογικές υποθέσεις, το οποίο για τους σκοπούς του Μνημονίου Συνεννόησης θα σημαίνει το λόγο του ποσού που εισπράχθηκε από τον δανειστή σε διαδικασίες εκτέλεσης – μετά την έκδοση εκτελεστού τίτλου – προς το ποσό που επιδικάστηκε από το δικαστήριο

(β) μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012, για κάθε διοικητικό δικαστήριο, εφετείο και Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο:

(i) Αριθμός δικαστών και διοικητικού προσωπικού.

(ii) Αριθμός όλων των υποθέσεων

(iii) Αριθμός των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.

(iv) Αριθμός των υποθέσεων που κατατέθηκαν κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012.

(v) Αριθμός αδρανών υποθέσεων στις 30 Ιουνίου 2012, δηλ. υποθέσεων που κατατέθηκαν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων στις οποίες ο σχετικός φάκελος του δικαστηρίου αναφέρει ότι έχουν αναβληθεί ή δεν έχει ορισθεί ποτέ δικάσιμος για αυτές και δεν έλαβε χώρα καμία ενέργεια διαδίκου για καθορισμό δικασίμου για τουλάχιστον 18 μήνες.

(γ) μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012, για κάθε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εφετείο και Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο:

(i) Αριθμός υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.

(ii) Αριθμός υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας που μεταφέρθηκαν από το 2011

(iii) Αριθμός υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας που κατατέθηκαν τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012

(iv) Μέση διάρκεια υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.

(v) Ανάλυση υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας ανά τομέα (π.χ. γεωργία, κατασκευές, μεταποίηση και υπηρεσίες)

(δ) έως το τέλος Δεκεμβρίου 2012, τριμηνιαίες επικαιροποιήσεις των πληροφοριών των (α) έως (γ) ανωτέρω σχετικά με το προηγούμενο τρίμηνο.

(iii) Αριθμός υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας που κατατέθηκαν τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012

(iv) Μέση διάρκεια υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας

(v) το ποσοστό ανάκτησης για όλες τις υποθέσεις εταιρικής αφερεγγυότητας, το οποίο για τους σκοπούς του Μνημονίου Συνεννόησης θα σημαίνει το λόγο του ποσού που εισπράχθηκε από τον δανειστή σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης, εκτέλεσης χρέους ή ρευστοποίησης προς το συνολικό ποσό που οφείλει η εταιρία

(vi) Ανάλυση υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας ανά τομέα (π.χ. γεωργία, κατασκευές, μεταποίηση και υπηρεσίες)

(ε) έως το τέλος Δεκεμβρίου 2012, τριμηνιαίες επικαιροποιήσεις των πληροφοριών των (α) έως (γ) ανωτέρω σχετικά με το προηγούμενο τρίμηνο.

10.5 Μη εξαντλητικός κατάλογος αναθεωρήσεων κανονισμών για την εργασία σε λιμάνια υπό τη νέα στρατηγική για τα λιμάνια

· Λιμάνι Πειραιά – Νόμος 1559/1950 (ΦΕΚ A 252/1950), Νόμος 2688/1999 (ΦΕΚ A 40/1.3.1999), Κοινή Υπουργική Απόφαση 5115.01/02/2004 για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΦΕΚ B 390/26.2.2004).

· Λιμάνι Θεσσαλονίκης – νομοθετικό διάταγμα 449/1970 (ΦΕΚ A 51/27.2.1970), Νόμος 2688/1999 (ΦΕΚ A 40/1.3.1999), Κοινή Υπουργική Απόφαση 5115.01/05/2003 για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΦΕΚ B 1203/26.8.2003).

· Κανονισμός Εργασίας Λιμενεργατών του Λιμένα Πειραιά εγκεκριμένος από την Υπουργική Απόφαση 45058/7/1971-ΦΕΚ B 579/22.7.1971)

· Κοινή Υπουργική Απόφαση 44885/8919/1956, όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 117756/8295/1967-ΦΕΚ B 9/11.1.1967)

· Νόμος 3239/1955

· Νόμος 5167/1932

· Υπουργική Απόφαση Φ 10221/26816/929- ΦΕΚ B 2778/2.12.2011


10.6 Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2012 και Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για 2013-16

Τα δημοσιονομικά μέτρα στη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (ΜΔΣ) ως το 2016 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους κατά 1.110 εκατομμύρια Ευρώ το 2013, και επιπρόσθετα 259 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω:

· περαιτέρω μείωση κατά 10 τοις εκατό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου,

· του εξορθολογισμού της μισθολογικής δαπάνης της κεντρικής κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων της μείωσης μισθολογικού κόστους των διευθυντών γιατρών καθώς και του παγώματος προσλήψεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού),

· προοδευτικές μειώσεις στις μηνιαίες αμοιβές των υπαλλήλων των ειδικών μισθολογίων (δικαστές, διπλωμάτες, γιατροί διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ και ΤΕΙ, ένοπλες δυνάμεις και αστυνομία, υπάλληλοι αεροδρομίων, και γενικοί γραμματείς) με εφαρμογή

από 1η Αυγούστου 2012, ως ακολούθως: 2 τοις εκατό κάτω από 1000 Ευρώ, 10 τοις εκατό για 1000-1500 Ευρώ, 30 τοις εκατό για 2500-4000 Ευρώ και 35 τοις εκατό από 4000 Ευρώ.

· κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014 με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές,

· κατάργηση δώρων υπαλλήλων σε κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση και νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου,

· εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους υπαλλήλους της Βουλής (η δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2012),

· κατάργηση των εξαιρέσεων από το ενιαίο μισθολόγιο που εισήχθη το 2011,

· αναστολή έως το 2016 του κινήτρου επίτευξης στόχων και του κινήτρου επίτευξης δημοσιονομικών στόχων για τους δημόσιους υπαλλήλους,

· μείωση μισθολογικού κόστους της τοπικής αυτοδιοίκησης,

· μείωση της αποζημίωσης και άλλων παροχών των Βουλευτών,

· μείωση του μισθολογικού κόστους για μη μόνιμους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

· μείωση του μη μόνιμου διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ,

· μείωση του αριθμού εισακτέων στις επαγγελματικές ακαδημίες,

· επέκταση του κανόνα προσλήψεων 1:5 (σύμφωνα με τον οποίο 1 εργαζόμενος θα μπορούσε μόνο να προσληφθεί έναντι 5 συνταξιούχων) για τη Γενική Κυβέρνηση έως το 2016

· θέτοντας 2,000 δημόσιους υπαλλήλους στο σχήμα κινητικότητας και εξόδου, καταργώντας θέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων, αντιμετώπιση των πειθαρχικών περιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένης της άμεσης απόλυσης) και την κατάργηση θέσεων σε φορείς που καταργούνται .

2. Εξοικονομήσεις στις συντάξεις κατά τουλάχιστον 4800 εκατομμύρια Ευρώ το 2013, και πρόσθετα 423 εκατομμύρια Ευρώ το 2014 μέσω

· της προσδοκίας της πλήρους επίπτωσης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης το 2013,

· της αύξησης της γενικής ηλικίας συνταξιοδότησης από 65 στα 67 και όλων των ηλικιακών ορίων για συγκεκριμένους τύπους συντάξεων ενώ διατηρείται ο ισχύον αριθμός εισφορών απαραίτητων για πλήρη σύνταξη στα 40 έτη,

· μείωση των παροχών εφάπαξ για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και για όλα τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης

· της μείωσης των συνολικών συντάξεων (κύρια κι δευτερεύουσες συντάξεις) για κάθε συνταξιούχο (μεταξύ 1000-1500 Ευρώ κατά 3 τοις εκατό για 1500-2000 Ευρώ κατά 5 τοις εκατό και πάνω από 2000 Ευρώ κατά 12 τοις εκατό),

· μείωσης συντάξεων ειδικών μισθολογίων κατά αναλογία των μειώσεων των μισθών των ειδικών μισθολογίων,

· μείωσης συντάξεων στρατιωτικών και αστυνόμων λόγω της κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών,

· αύξηση των συνεισφορών των αγροτών για υγειονομική περίθαλψη,

· κατάργησης των δώρων για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις (προβλέπονται εξαιρέσεις για άτομα με αναπηρίες),

· εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων στις συντάξεις συγκεκριμένων κατηγοριών δικαιούχων,

· κατάργησης ειδικών συντάξεων για συνδικαλιστές και διασταυρώσεις για την κατάργηση παράτυπων συντάξεων το 2013.

· μείωση συντάξεων αιρετών

3. Μείωση λειτουργικών δαπανών στο κράτος κατά τουλάχιστον 239 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 και πρόσθετα 285 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών σε όλη τη δημόσια διοίκηση, μείωση κατά 25 τοις εκατό των μη μισθολογικών δαπανών που ορίζονται με διακριτική ευχέρεια, μείωση των επιδοτήσεων για εσωτερικά δρομολόγια επιβατικών πλοίων και των χορηγήσεων σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης, κατάργηση των επιχορηγήσεων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που σχετίζονται με την υποβοήθηση για την σύνταξη αιτημάτων για χρηματοπιστωτική βοήθεια από την ΕΕ και περιορισμός του κανόνα δαπανών για το Πράσινο Ταμείο το 2014 (στο 2.5 τοις εκατό του αποθέματος των καταθέσεων).

4. Μείωση δαπανών και αύξηση της αποτελεσματικότητας στις δαπάνες για εκπαίδευση κατά τουλάχιστον 86 εκατομμύρια Ευρώ το 2013, και πρόσθετα 37 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω της μείωσης των χορηγήσεων σε φορείς του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης για εκπαίδευση, εξορθολογισμός του δικτύου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και μείωση των δαπανών κεντρικής και περιφερειακής εκπαιδευτικής διοίκησης.

5. Εξοικονομήσεις σε ΔΕΚΟ κατά τουλάχιστον 249 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 και πρόσθετα 123 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω της αύξησης των εσόδων, μείωση των μεταβιβάσεων από τον προϋπολογισμό του κράτους σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης, λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για προσωπικό (εναρμόνιση του μισθολογίου όλων των επιχειρήσεων που ανήκουν στο κράτος στο Κεφάλαιο Α με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων μειώνοντας τους μέσους μισθούς σε όχι περισσότερο από 1900 Ευρώ ανά μήνα). 

Για να επιβληθεί η επίτευξη αυτών των εξοικονομήσεων, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο δημιουργείται το 2013 επαναφέροντας τον δημοσιονομικό στόχο του ευρύτερου τομέα με τους στόχους του ΜΠΔΣ, βελτιώνοντας το παρόν σύστημα παρακολούθησης και δημιουργώντας έναν μηχανισμό επιβολής σε περίπτωση απόκλισης από το στόχο.

6. Μείωση στις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα ώστε να παραχθεί εξοικονόμηση κατά τουλάχιστον 303 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 και πρόσθετα 100 εκατομμύρια Ευρώ το 2014 μέσω μείωσης της δαπάνης για στρατιωτικές προμήθειες κατά 340 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 μείωση των λειτουργικών δαπανών, κλείσιμο στρατοπέδων και μείωση του αριθμού των εισακτέων στις στρατιωτικές ακαδημίες.

7. Εξοινομήσεις στις δαπάνες υγείας και στη φαρμακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 455 εκατομμύρια Ευρώ το 2013, και πρόσθετα 620 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα προσφοράς φαρμάκων ώστε να προωθηθεί η χρήση γενόσημων φαρμάκων, της αναθεώρησης της δομής συμμετοχής των ασθενών για τα φάρμακα ώστε να εξαιρεθεί από τη συμμετοχής των ασθενών μόνο ένας μικρός αριθμός που σχετίζεται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές, της αναθεώρησης των τιμών των φαρμάκων, βάση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χαμηλότερες τιμές, εφαρμογή του αυτόματου μηχανισμού ανάκτησης για τις φαρμακευτικές διαδικασίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τους στόχους των 2 440 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 και 2 000 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, ώστε να ευθυγραμμίζεται με το γενικό στόχο του 1 τοις εκατό του ΑΕΠ από το 2014 και μετά, ενώ διατηρούνται αποθέματα για ασθενείς. Αύξηση της συμμετοχής των ασθενών στα νοσοκομεία, μείωση της δαπάνης των νοσοκομείων, και η καλύτερη εφαρμογή του Χάρτη Υγείας θα συντελέσουν στην μείωση των δαπανών.

8. Εξοικονόμηση από τον εξορθολογισμό των κοινωνικών επιδομάτων κατά τουλάχιστον 217 εκατομμύρια Ευρώ το 2013και πρόσθετα 78 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω

· της εισαγωγής κριτηρίου σχετικά με το χρόνο παραμονής στην Ελλάδα για την παροχή σύνταξης για ανασφάλιστα άτομα με σκοπό την εξοικονόμηση (καθαρή από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές) 13 εκατομμύριων Ευρώ το 2013 και πρόσθετων 13 εκατομμύριων Ευρώ το 2014,

· την αντικατάσταση υπαρχόντων οικογενειακών επιδομάτων από ένα μοναδικό στοχευόμενο επίδομα το οποίο απορροφά τις φοροαπαλλαγές σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση,

· εξορθολογισμό του σχήματος αποζημίωσης για έξοδα μεταφοράς για επιλεγμένες κατηγορίες ασθενών ώστε να αποφευχθεί η απάτη και κατάχρηση δημοσίων χρημάτων αλλά διατηρώντας τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες,

· μείωση επιδομάτων εργασίας στοχευμένα σε γεωγραφικές περιοχές,

· στοχεύοντας βοηθητικές συντάξεις από το ΕΚΑΣ σε άτομα άνω των 64 ετών,

· μείωση των επιδομάτων σε αγρότες

· εισαγωγή δύο νέων κοινωνικών προγραμμάτων με ανώτατο όριο σε 35 και 20 εκατομμύρια Ευρώ από το 2014 και μετά, αντίστοιχα: ένα σχέδιο Εγγύησης Ελάχιστου Εισοδήματος που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δύο περιοχές της χώρας με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, και με τη θέσπιση ενός επιδόματος ίσο με 200 Ευρώ τον μήνα πληρωτέο έως 12 μήνες για τους μακροχρόνια άνεργους που εξαντλούν τη πλήρη διάρκεια του επιδόματος ανεργίας (12 μήνες), εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε άλλα εκπαιδευτικά σχήματα και έχουν φορολογητέο εισόδημα έως 10 000 Ευρώ.

9. Μείωση στις κρατικές μεταβιβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση κατά τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 και πρόσθετα 160 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω μειώσεων στις μεταβιβάσεις από το Κράτος για τακτικές δαπάνες και επενδύσεις τοπικών αυτοδιοικήσεων. Προκειμένου να επιβληθεί η επίτευξη αυτών των εξοικονομήσεων, ενδυναμώνεται ένα εσωτερικό σύμφωνο σταθερότητας από το 2013 θέτοντας ισοσκελισμένους δημοσιονομικούς στόχους, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης των δαπανών των δήμων, οικονομικά αντικίνητρα σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους και αποκλείοντας κάθε δυνατότητα για χρηματοοικονομικά ελλείμματα.

10. Μείωση των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικά κονδύλια και χορηγήσεις σχετικά με επενδύσεις) κατά 150 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 και επιπλέον 150 εκατομμύρια Ευρώ το 2014.

11. Αύξηση εσόδων κατά τουλάχιστον 1689 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 και επιπλέον 799 εκατομμύρια Ευρώ το 2014, μέσω της αύξησης των τελών για αγωγές, μια αύξηση του φόρου στις δραστηριότητες των πλοιοκτητών, μείωση των επιστροφών ΦΠΑ στους αγρότες, μείωση της επιδότησης ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες εξίσωση του φόρου κατανάλωσης του ΥΦΑ και του πετρελαίου κίνησης αυξάνοντας τον φόρο στο ΥΦΑ, εξίσωση των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της αύξησης του ανώτατου ορίου για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά πριν το 1993 σε αυτό για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993, μια μεταρρύθμιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα, , φορολόγηση κατά 30 τοις εκατό στο ακαθάριστο εισόδημα του ΟΠΑΠ από τυχερά παίγνια, εξίσωση της φορολόγησης των κερδών από τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ προς 10 τοις εκατό χωρίς εκπτώσεις, και την επαναεισαγωγή από το 2011 της εφάπαξ φορολόγησης για τις πισίνες, σκαφών αναψυχής και ειδών πολυτελείας από το 2014 και πέρα. 

Ως τον Δεκέμβριο 2012 θα υιοθετηθεί φορολογική μεταρρύθμιση που στοχεύει στην απλοποίηση του φορολογικού εισοδήματος, εισοδηματικά κριτήρια για αποτελεσματικότερη κατανομή επιδομάτων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, κατάργηση φορολογικών ελαφρύνσεων, απαλλαγών και ειδικών καθεστώτων, με συνέπεια τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την εξασφάλιση της αύξησης των εσόδων κατά περίπου 1.8 δις. Ευρώ.

Εάν είναι αναγκαίο, μετά από διαβούλευση με τους υπαλλήλους των ΕΕ/ ΕΚΤ/ΔΝΤ, τα μέτρα αυτά μπορεί να αντικατασταθούν με άλλα μέτρα τα οποία θα αποφέρουν την ίδια ή υψηλότερη εξοικονόμηση.

10.7 Παροχή δεδομένων

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα ακόλουθα δεδομένα θα πρέπει να τίθενται από τις αρμόδιες αρχές στη διάθεση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σε τακτική βάση.

Τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ecfin-greece-data@ec.europa.eu

Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιείται και για τη διαβίβαση και άλλων δεδομένων και εκθέσεων που σχετίζονται με την παρακολούθηση του προγράμματος.

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών: Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης της κυρίας λειτουργικής κατηγοριοποίησης εσόδων και δαπανών και ανά υπουργείο).

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα - αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνονται επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης. Επικαιροποιημένα μηνιαία σχέδια για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το υπόλοιπο του έτους, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργικής κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών ανά υπουργείο.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθοδοσία του Δημοσίου (της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής κατηγοριοποίησης σε ονομαστικούς μισθούς και επιδόματα σε δημοσίους υπαλλήλους ανά υπουργείο και δημόσιο φορέα), αριθμό υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής κατηγοριοποίησης ανά υπουργείο και δημοσίων φορέων εκτός της κεντρικής κυβέρνησης), μέσο μισθό (συμπεριλαμβανομένου του βασικού μισθού, παροχών και επιδομάτων).

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

Προκαταρκτικά μηνιαία ταμειακά στοιχεία για φορείς της γενικής κυβέρνησης, εκτός του κράτος.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα - αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνονται επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης.

Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό: αριθμός εργαζομένων, εισόδους, εξόδους, μετατάξεις μεταξύ φορέων της κυβέρνησης, και από και προς την εργασιακή εφεδρεία, ανά φορέα.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

Εβδομαδιαία πληροφόρηση για την ταμειακή κατάσταση της Κυβέρνησης με αναφορά στις πηγές και τις χρήσεις, καθώς και του αριθμού των ημερών που υπάρχει κάλυψη

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Εβδομαδιαίως την Παρασκευή, αφορά δεδομένα της προηγούμενης Πέμπτης. Στοιχεία για την χρηματοδότηση ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης (below-the-line financing).

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, όχι περισσότερο από 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα - αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνονται επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης.

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών (συμπεριλαμβανομένων των χρεών που έχουν συσσωρευτεί) της γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των νοσοκομείων και νομικών προσώπων.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση στοιχεία από διάφορα υπουργεία.)

Τριμηνιαίως, εντός 55 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.

Στοιχεία για την χρήση διεθνών δανείων βοήθειας, με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ειδικός λογαριασμός, εξόφληση χρέους, πληρωμή τόκων, άλλες δημοσιονομικές ανάγκες, δημιουργίας ρυθμιστικού αποθέματος (ανά τρίμηνο και συναθροίστηκα).

Τριμηνιαίως, έως το τέλος κάθε τριμήνου. 

Στοιχεία για Δημόσιο Χρέος και νέες εγγυήσεις από τη γενική κυβέρνηση προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα.

Στοιχεία για χρέος που ωριμάζει (προγραμματισμένες αποπληρωμές ανά μήνα, διαχωρισμένα σε βραχυχρόνια στοιχεία (έντοκα γραμμάτια και άλλο βραχυπρόθεσμο χρέος) και μακροχρόνια (ομόλογα και άλλα μακροχρόνιο χρέος).

Στοιχεία για τις προγραμματισμένες εκροές για τόκους.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, εντός ενός μήνα.

Στοιχεία για τα στοιχεία που αποκρατικοποιήθηκαν και τα έσοδα που εισπράχθηκαν.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως.


Στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο: έσοδα, έξοδα, μισθοδοσία, αριθμός υπαλλήλων και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης της ωρίμανσης χρέους των επιχειρήσεων του δημοσίου).

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων από το τέλος κάθε μήνα για τις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Τριμηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων από το τέλος κάθε τριμήνου για τις άλλες επιχειρήσεις.

Τριμηνιαίως, για τις ωριμάνσεις των υποχρεώσεων επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο.

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών από τους λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού)

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα.

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών λογαριασμών.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα.

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων πολιτικής.

(Η έκθεση καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Τριμηνιαίως, πριν από την έναρξη της εκάστοτε επόμενης αναθεώρησης.

Μηνιαία δεδομένα για τις δαπάνες υγείας από τα ασφαλιστικά ταμεία με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων από το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου.

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Υγείας.)

Μηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων στο τέλος κάθε μήνα.

Παροχή δεδομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εβδομαδιαίως, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος – συγκεντρωτικοί νομισματικοί ισολογισμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μηνιαίως, 30 ημέρες από το τέλος κάθε μήνα.

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό.

Μηνιαίως, 15 ημέρες από το τέλος κάθε μήνα.

Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.

Εβδομαδιαίως, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τριμηνιαίως, 30 ημέρες από την έκδοση δεδομένων κάθε τριμήνου.

Έκθεση για τα αποτελέσματα των τακτικών τριμηνιαίων δοκιμών κοπώσεως.

Τριμηνιαίως, 15 ημέρες από το τέλος κάθε τριμήνου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Σταθμισμένος μέσος του λόγου δανείων προς αξία (LTV) για νέα δάνεια με ενέχυρο ακίνητα στοιχεία, Ετησίως.

Παροχή δεδομένων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με με ένδειξη και επεξήγηση των μεταβολών, Μηνιαίως. 
____________________________ 

ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

CPB Κεντρική Αρχή Προμηθειών

ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

DRG Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο

DSO Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

ΕΤΧΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΕΚΕΒΥΛ Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΕΟΦ Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

ΕΠΥ Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΣΛ Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών

ΕΚοιν.Τ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΓΕΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΤΑΙΠΕΔ Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού

Δημοσίου

ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΚΤΕΛ Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων

ΥΦΑ Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

LTV Δείκτης Δανείου-Αξίας

MΟΧΠ Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής

Πολιτικής

ΜΔΣ Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική

ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΟΑΣΑ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας

ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΥΜΣ Υπηρεσία Μίας Στάσης

ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

RSPP Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα

ΕΑΠ Ενιαία Αρχή Πληρωμών

ΕΑΔΣ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΑ Διαδριατικός Αγωγός

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

TSO Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς

ΠΟΥ Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου